CAVINTON FORTE

Čtěte příbalový leták CAVINTON FORTE online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CAVINTON FORTE a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CAVINTON FORTE

  1. Co je CAVINTON FORTE a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CAVINTON FORTE užívat
  3. Jak se CAVINTON FORTE užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CAVINTON FORTE uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CAVINTON FORTE

1.  CO JE CAVINTON FORTE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

CAVINTON FORTE je určen k léčbě nebo zmírnění příznaků vzniklých následkem onemocnění spojených s oběhovými poruchami v oblasti mozku. Používá se i k ovlivnění psychických a neurologických projevů při poruchách prokrvení mozku.

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CAVINTON FORTE UŽÍVAT

Přípravek se nesmí užívat v těhotenství, při kojení a známé přecitlivělosti na léčivou látku vinpocetin nebo kteroukoliv další složku přípravku.

Důležité informace o některých složkách přípravků CAVINTON FORTE

Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými poruchami intolerance galaktosy, Lapp-laktázové deficience nebo glukoso-galaktosové malabsorpce by neměli užívat tento přípravek (CAVINTON FORTE obsahuje 83 mg monohydrátu laktosy).

Upozorněte lékaře, pokud máte jakékoliv onemocnění (zejména srdeční nebo změny na EKG).

3. JAK SE CAVINTON FORTE UŽÍVÁ

Přípravek se užívá na lékařský předpis v dávce a po dobu předepsanou lékařem.

Pokud lékař neurčí jinak, užívá se v uvedených indikacích třikrát denně jedna tableta CAVINTON FORTE.

Úprava dávky u pacientů s jaterním nebo ledvinovým postižením není nutná.

Tablety se užívají vždy po jídle.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i CAVINTON FORTE nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Méně často se objevínevolnost, sucho v ústech, břišní nevolnost, pocit horka, pokles krevního tlaku, abnormální rychlost sedimentace červených krvinek, bolest hlavy, závrať, somnolence (lehčí porucha vědomí se sníženou bdělostí), euforická nálada a hypotenze (nízký tlak).

Vzácněv souvis­losti s léčbou CAVINTON FORTE se může objevit: trombocytopenie (nedostatek krevních destiček), anemie (chudokrevnost), arytmie (pomalá, rychlá nebo nepravidelná srdeční frekvence), palpitace (bušení srdce), dyspepsie (trávicí obtíže), bolesti břicha, zácpa, průjem, zvracení, astenie (tělesná slabost), zvýšení krevního tlaku, pokles hladiny glukózy v krvi, zvýšené hodnoty močoviny v krvi, anorexie (nechutenství), hyphéma (krev v přední oční komoře před duhovkou), porucha chuti, psychomotorická hyperaktivita, porucha spánku, nespavost, agitovanost, neklid, svědění, zvýšené pocení, kopřivka, vyrážka, erytém (červené zbarvení kůže), hypertenze (vysoký tlak), zčervenání, zvýšení jaterních enzymů (ALT, AST).

5.  JAK CAVINTON FORTE UCHOVÁVAT

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Pokud máte jakékoliv dotazy, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.   DALŠÍ INFORMACE

Co CAVINTON FORTE obsahuje

Léčivou látkou je vinpocetinum 10 mg v 1 tabletě.

Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, mastek, monohydrát laktosy.

Jak CAVINTON FORTE vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé nebo téměř bílé ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo „10 mg“ a na druhé straně půlicí rýha.

Velikost balení: 30 a 90 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc.

Gyómrói út 19–21, 1103 Budapešť, Maďarsko

Souběžný dovozce:

Kabu Pharma s.r.o., U Staré tvrze 285/21, 196 00 Praha 9, Česká republika

Datum poslední revize textu:

5.3.2014

3/3

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář