CEFTAZIDIM KABI 2 G

Čtěte příbalový leták CEFTAZIDIM KABI 2 G online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CEFTAZIDIM KABI 2 G a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CEFTAZIDIM KABI 2 G

  1. Co je CEFTAZIDIM KABI 2 G a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CEFTAZIDIM KABI 2 G užívat
  3. Jak se CEFTAZIDIM KABI 2 G užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CEFTAZIDIM KABI 2 G uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CEFTAZIDIM KABI 2 G

1. Co je přípravek Ceftazidim Kabi a k čemu se používá

Přípravek Ceftazidim Kabi je antibiotikum určené pro dospělé i děti (včetně novorozenců).

Účinkuje tak, že usmrcuje bakterie, které způsobují infekce. Patří do skupiny léků nazývaných cefalosporiny.

Přípravek Ceftazidim Kabi je určený k léčbě závažných bakteriálních infekcí: – plic nebo hrudníku – plic a průdušek u pacientů trpících cystickou fibrózou – mozkových blan (meningitida) – ucha – močových cest – kůže a měkkých tkání – břicha a břišní stěny (peritonitida) – kostí a kloubů.

Přípravek Ceftazidim Kabi je rovněž možné použít k:

– prevenci infekcí v průběhu operace prostaty u mužů – léčbě pacientů s nízkým počtem bílých krvinek (neutropenie), kteří mají horečku způsobenou bakteriální infekcí.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ceftazidim Kabi používat

Nepoužívejte přípravek Ceftazidim Kabi: – jestliže jste alergický(á) na ceftazidim nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). – jestliže jste prodělal(a) těžkou alergickou reakci na jakákoli další antibiotika (peniciliny, monobaktamy a karbapenemy), protože pak můžete být alergický(a) i na přípravek Ceftazidim Kabi.

Pokud se domníváte, že se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři dříve, než začnete přípravek Ceftazidim Kabi používat. V ta­kovém případě Vám nesmí být přípravek Ceftazidim Kabi podán.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ceftazidim Kabi je zapotřebí

Pokud dostáváte přípravek Ceftazidim Kabi, je třeba, abyste věnoval(a) zvýšenou pozornost určitým příznakům, jako jsou alergické reakce, poruchy nervového systému a poruchy trávicího traktu, jako např. průjem. To sníží riziko možných problémů. Viz bod 4 (Příznaky, kterým je třeba věnovat pozornost). Jestliže jste proděl(a) alergickou reakci na další antibiotika, můžete být alergický(á) rovněž na přípravek Ceftazidim Kabi.

Pokud je potřeba provést krevní testy nebo rozbor moči

Přípravek Ceftazidim Kabi může ovlivnit výsledky vyšetření cukru v moči a krevní test nazývaný Coombsův test. Pokud máte tyto testy podstoupit:

Sdělte osobě, která Vám vzorek bude odebírat, že dostáváte přípravek Ceftazidim Kabi.

Další léčivé přípravky a přípravek Ceftazidim Kabi

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Bez toho, abyste se poradil(a) se svým lékařem, byste neměl(a) užívat rovněž tyto léky:

– antibiotikum nazývané chloramfenikol – typ antibiotik nazývaný aminoglykosidy, např. gentamicin, tobramycin – přípravky k odvodnění obsahující furosemid

Pokud se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ceftazidim Kabi může způsobovat nežádoucí účinky které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje, jako např. závratě.

Pokud si nejste jistý(á), že nejste léčbou nijak ovlivněn(a), neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Ceftazidim Kabi obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 2,3 mmol (52 mg) sodíku v jedné dávce Ceftazidimu Kabi 1 g.

Tento léčivý přípravek obsahuje 4,6 mmol (104 mg) sodíku v jedné dávce Ceftazidimu Kabi 2 g.

Toto by se mělo brát v úvahu u pacientů na kontrolované sodíkové dietě.

3. Jak se přípravek Ceftazidim Kabi používá

Přípravek Ceftazidim Kabi Vám bude obvykle podávat lékař nebo zdravotní sestra. Je možné ho podávat v kapací infuzi (nitrožilní infuze) nebo pomocí injekce přímo do žíly nebo do svalu.

Lékař, lékárník nebo zdravotní sestra připraví přípravek Ceftazidim Kabi pomocí vody na injekci nebo vhodné infuzní tekutiny.

Doporučená dávka

O správné dávce přípravku Ceftazidim Kabi rozhodne lékař a ta bude záviset na: závažnosti a typu infekce, zda užíváte jiná antibiotika, Vaší tělesné hmotnosti, věku a funkci ledvin.

Novorozenci a kojenci (0–2 měsíce)

Na 1 kg tělesné hmotnosti novorozence nebo kojence se podává 25 až 60 mg přípravku Ceftazidim Kabi denně ve dvou rozdělených dávkách.

Kojenci (starší 2 měsíců) a děti s hmotnostní do 40 kg

Na 1 kg tělesné hmotnosti kojence nebo dítěte se podává 100 až 150 mg přípravku Ceftazidim Kabi denně ve třech rozdělených dávkách. Maximální denní dávka je 6 g.

Dospělí a dospívající s hmot­nostní 40 kg nebo více

1 až 2 g přípravku Ceftazidim Kabi třikrát denně. Maximální denní dávka je 9 g.

Pacienti starší 65 let

Denní dávka by obvykle neměla překročit 3 g denně, zvláště u pacientů starších 80 let.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Je možné, že budete dostávat jiné než obvyklé dávky. Lékař nebo zdravotní sestra rozhodnou, kolik přípravku Ceftazidim Kabi bude potřeba a to v závislosti na závažnosti poruchy funkce ledvin. Lékař Vás bude pečlivě sledovat a je možné, že Vám bude častěji provádět testy ke zhodnocení funkce ledvin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ceftazidim Kabi, než jste měl(a)

Jestliže jste náhodou užil(a) více přípravku, než je Vaše předepsaná dávka, neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ceftazidim Kabi

Jestliže jste vynechal(a) injekci, měl(a) byste ji dostat co nejdříve. Pokud se však již blíží doba další dávky, zapomenutou dávku vynechejte. Nezdvojujte následující dávku (dvě injekce ve stejnou dobu), abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ceftazidim Kabi

Nepřestávejte užívat přípravek Ceftazidim Kabi dříve, než Vám tak řekne lékař.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Příznaky, kterým je třeba věnovat pozornost

Následující závažné nežádoucí účinky byly zaznamenány u malého počtu osob, ale jejich přesná četnost není známa:

závažná alergická reakce. Příznaky jsou vystouplá a svědivá kožní vyrážka, otoky, které, pokud jsou v obličeji nebo ústech, mohou někdy způsobovat obtíže s dýcháním.

kožní vyrážka, která se může měnit v puchýře a vypadá jako malé terčíky (tmavá skvrna uprostřed se světlejším lemem a s tmavým ohraničením).

Rozšířená vyrážka s puchýři a olupováním kůže (toto může být příznakem StevensJohnsonova sydromu nebo toxické epidermální nekrolýzy)

Poruchy nervového systému: třes, záchvaty a v některých případech i porucha vědomí (kóma). Tyto příznaky se objevují u pacientů, kterým je podávána příliš vysoká dávka, zvláště u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Pokud se u Vás rozvine kterýkoli z těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře nebo zdravotní sestru.

Časté nežádoucí účinky: Mohou postihnout až 1 osobu z 10:

– Průjem – Otoky a zarudnutí podél žíly – Červená vystouplá kožní vyrážka, která může svědit – Bolet, pálení, otok nebo zánět v místě vpichu injekce

Pokud Vás trápí kterýkoli z těchto příznaků, sdělte to svému lékaři.

Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

– Zvýšení určitého typu bílých krvinek (eosi­nofilie) – Zvýšení počtu buněk, které pomáhají při srážení krve (krevních destiček) – Zvýšení jaterních enzymů

Méně časté nežádoucí účinky: Mohou postihnout až 1 osobu ze 100:

– Zánět střeva, který může způsobit bolest nebo průjem, který může být s příměsí krve – Moučnivka – kvasinkové onemocnění sliznice úst nebo pochvy – Bolest hlavy – Závrať – Bolest žaludku – Pocit na zvracení nebo zvracení – Horečka a zimnice

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, sdělte to svému lékaři.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

– Pokles počtu bílých krvinek – Pokles počtu krevních destiček (buňky, které pomáhají při srážení krve) – Zvýšení hladiny močoviny, dusíku močoviny nebo sérového kreatininu v krvi

Další nežádoucí účinky

Další nežádoucí účinky byly zaznamenány u malého počtu osob, ale jejich přesná četnost není známa:

– Zánět nebo selhání ledvin – Mravenčení – Nepříjemná chuť v ústech – Žluté zbarvení očního bělma nebo kůže

Další nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

– Příliš rychlé odbourávání červených krvinek – Zvýšení určitého typu bílých krvinek – Závažné snížení počtu bílých krvinek.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/…douci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Ceftazidim Kabi uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Jakmile je přípravek Ceftazidim Kabi rekonstituován, měl by být používán po dobu 6 hodin při 25 °C a po dobu 12 hodin při 5 °C.

Nepoužívejte přípravek Ceftazidim Kabi, pokud uvidíte, že je roztok zakalen a zabarven; musí být naprosto čirý. Jakékoliv nespotřebované množství roztoku musí být odborně znehodnoceno.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ceftazidim Kabi obsahuje

Ceftazidim Kabi 1 g, prášek pro injekční roztok obsahuje aktivní látku ceftazidimum (1000mg) jako ceftazidimum pentahydricum.

Ceftazidim Kabi 2 g, prášek pro injekční/infuzní roztok obsahuje aktivní látku ceftazidimum (2000 mg) jako ceftazidimum pentahydricum.

Obsah sodíku je, 52 mg sodíku v jedné dávce 1 g ceftazidimu a 104 mg sodíku v jedné dávce 2 g ceftazidimu. Toto by se mělo brát v úvahu, jestliže máte přikázaný omezený příjem sodíku

(soli). Přípravek Ceftazidim Kabi obsahuje uhličitan sodný bezvodý.

 

Jak přípravek Ceftazidim Kabi vypadá a co obsahuje toto balení:

Ceftazidim Kabi prášek se obvykle mísí s vodou na injekci, aby vznikl čirý injekční/infuzní roztok. Poté Váš lékař může smíchat Ceftazidim Kabi roztok s jinými vhodnými roztoky pro infuzi. Roztok může být žlutohnědý až světle žlutý.

Ceftazidim Kabi 1 g a 2 g prášek pro injekční/infuzní roztok je dodáván v baleních obsahujících 1 a 10 injekčních lahviček z bezbarvého skla uzavřených pryžovou zátkou, hliníkovým pertlem a plastovým odtrhávacím krytem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Fresenius Kabi s. r. o., Praha, Česká republika

Držitel rozhodnutí o registraci

Fresenius Kabi s. r. o., Praha, Česká republika

Výrobce

Labesfal-Laboratórios Almiro s.a. (Fresenius Kabi Group), Santiago de Besteiros, Portugalsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko Ceftazidim Kabi 0,5g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung Ceftazidim Kabi 1g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung Ceftazidim Kabi 2g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung

Německo Ceftazidim Kabi 0,5 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung Ceftazidim Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung Ceftazidim Kabi 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung

Belgie Ceftazidim Fresenius Kabi 500mg, poeder voor oplossing voor injectie Ceftazidim Fresenius Kabi 1000mg, poeder voor oplossing voor injectie. Ceftazidim Fresenius Kabi 2000mg, poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Česká republika Ceftazidim Kabi 1g Ceftazidim Kabi 2g

Dánsko Ceftazidim Fresenius Kabi

Estonsko Ceftazidime Fresenius Kabi 500 mg Ceftazidime Fresenius Kabi 1000 mg Ceftazidime Fresenius Kabi 2000 mg

Řecko Ceftazidime Fresenius Kabi 1000mg, κόνις για ενέσιμο διάλυμα Ceftazidime Kabi 2000mg, κόνις για διάλυμα προς ένεση/έγχυση

Finsko Ceftazidim Fresenius Kabi 1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten Ceftazidim Fresenius Kabi 2 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Maďarsko Ceftazidim Kabi 1 g Ceftazidim Kabi 2 g por oldatos injekcióhoz / infúzióhoz

Lotyšsko Ceftazidime Fresenius Kabi 500 mg Ceftazidime Fresenius Kabi 1000 mg Ceftazidime Fresenius Kabi 2000 mg

Lucembursko Ceftazidim Kabi 0,5 g Pulver zur Hersellung einer Injektionslösung Ceftazidim Kabi 1 g Pulver zur Hersellung einer Injektionslösung Ceftazidim Kabi 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung

Litva Ceftazidime Kabi 500 mg Ceftazidime Kabi 1000 mg Ceftazidime Kabi 2000 mg

Nizozemsko Ceftazidim Kabi 500mg, poeder voor oplossing voor injectie. Ceftazidim Kabi 1000mg, poeder voor oplossing voor injectie. Ceftazidim Fresenius Kabi 2000mg, poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Norsko Ceftazidim Fresenius Kabi 500 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning Ceftazidim Fresenius Kabi 1g Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Ceftazidim Fresenius Kabi 2g, pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Polsko Ceftazidime Kabi

Portugalsko Ceftazidime Kabi

Slovinsko Ceftazidim Fresenius 1000 mg prašek za pripravo injekcij ali infuzij; Ceftazidim Fresenius 2000mg Prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje

Slovenská republika Ceftazidime Kabi 1g Ceftazidim Kabi 2g

Španělsko Ceftazidima Kabi 2g

Velká Británie Ceftazidime 0,5 g Ceftazidime 1 g Ceftazidime 2 g

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24. 9. 2014.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Tento léčivý přípravek je pouze k jednorázovému podání. Jakékoliv nespotřebované množství zlikvidujte.

Intravenózní podání – injekce:

Pro přímé intravenózní použití se má ceftazidim rekonstituovat vodou na injekci (viz tabulka níže). Roztok se musí podávat pomalu přímo do žíly po dobu až 5 minut, nebo infuzním setem.

Intramuskulární podání (pro 1000 mg):

Ceftazidim se má rekonstituovat vodou na injekci nebo roztokem lidokain-hydrochloridu 10 mg/ml (1%) pro injekci, jak je uvedeno v tabulce níže. Před rekonstitucí ceftazidimu s lidokainem je nutno vzít v úvahu informace pro lidokain.

Intravenózní podání – infuze (viz bod 3)

Pro intravenózní infuzi se rekonstituuje 2 g infuzní lahvička s 10 ml vody na injekci (pro bolus) a 50 ml vody na injekci (intravenózní infuze) nebo s některým kompatibilním intravenózním roztokem. Podávání intravenozní infuzí by mělo trvat 15 – 30 minut. Intermitentní intravenózní infuze podávána setem s Y-spojkou může být doplněna kompatibilními roztoky. Nicméně během infuze roztoku obsahujícího ceftazidim je vhodné přerušit podávání jiného roztoku.

Všechny velikosti lahviček přípravku Ceftazidim se dodávají se sníženým tlakem uvnitř. Při rozpouštění přípravku se uvolňuje oxid uhličitý a vzniká přetlak. Bublinky oxidu uhličitého v rekonstituovaném roztoku nejsou na závadu.

Návod k rekonstituci

V tabulce jsou uvedeny přidávané objemy a koncentrace roztoků, které lze použít v případě, kdy je nutné rozdělení dávek.

Velikost lahvičky

Potřebné množství rozpouštědla (ml)

Přibližná koncentrace (mg/ml)

           

1 g prášek pro injekční/infuzní roztok

1 g

Intramuskulární injekce

Intravenózní bolusová injekce

3 ml

10 ml

260

90

2 g prášek pro injekční/infuzní roztok

2 g

Intravenózní bolusová injekce

Intravenózní infuze

10 ml

50 ml*

170

40

*Poznámka: Rozpouštědlo se přidává ve dvou dávkách

Příprava roztoků přípravku Ceftazidim Kabi pro použití u dětí

Novorozenci a kojenci < 2 měsíce

Intermitentní intravenózní podání

Dávkování: 25–60 mg / kg těl. hm./den rozděleno do 2 dílčích dávek

Ceftazidim Kabi 1 g, prášek pro injekční roztok (rekonstituce s 10 ml rozpouštědla)

 

2 dávky denně Objem pro jednotlivou c

ílčí dávku

Tělesná hmotnost [kg]

25 mg/kg/den

60 mg/kg/den

3

0,45 ml

1,00 ml

4

0,55 ml

1,30 ml

5

0,70 ml

1,65 ml

6

0,85 ml

2,00 ml

Ceftazidim Kabi 2g, prášek pro injekční/infuzní roztok (rekonstituce pro i.v. podání s 10 ml rozpouštědla)

Tělesná hmotnost [kg]

2 dávky denně Objem pro jednotlivou c

ílčí dávku

 

25 mg/kg/den

60 mg/kg/den

3 0,25 ml 0,55 ml 4 0,30 ml 0,70 ml 5 0,40 ml 0,85 ml 6 0,50 ml 1,00 ml

Kojenci a batolata > 2 měsíce a děti < 40 kg

Intermitentní intravenózní podání

Dávkování: 100 až 150 mg/kg těl. hm./den rozděleno do 3 dílčích dávek, maximálně 6 g/den

Ceftazidim Kabi 1 g, prášek pro injekční roztok (rekonstituce s 10 ml rozpouštědla)

Tělesná hmotnost [kg]

3 dávky denně Objem pro jednotlivou dílčí dávku

 

100 mg/kg/den

150 mg/kg/den

10

3,70 ml

5,60 ml

20

7,40 ml

11,10 ml

30

11,10 ml

16,70 ml

40

14,80 ml

22,20 ml

50

18,50 ml

60

22,20 ml

Kojenci a batolata > 2 měsíce a děti < 40 kg

Kontinuální infuze

Nasycovací dávka 60–100 mg/kg těl. hm. následovaná kontinuální infuzí 100 až 200 mg/kg těl. hm./den, maximálně 6 g/den

Ceftazidim Kabi 2 g, prášek pro injekční/infuzní roztok Tělesná hmotnost nasycovací dávka: objem dávky pro i.v. podání Kontinuální infuze: objem/den (rekonstituce pro i.v. infuzi s 50 ml rozpouštědla

[kg]

(rekonstituce pro i.v. podání s

10 ml rozpouštědla)

 

 

60 mg/kg/den

100

mg/kg/den

100 mg/kg/den

150 mg/kg/den

200 mg/kg/den

10

3,5 ml

5,9 ml

25,00 ml

37,50 ml

50,00 ml

20

7,0 ml

11,8 ml

50,00 ml

75,00 ml

100,00 ml

30

10,6 ml

17,6 ml

75,00 ml

112,50 ml

150,00 ml

40

14,1 ml

23,5 ml

100,00 ml

150,00 ml

Prosím, mějte na paměti, že nemá být podáno více než 6 g (to odpovídá 150 ml) za den.

Kompatibilní intravenózní roztoky:

U koncentrací ceftazidimu mezi 90 mg/ml a 260 mg/ml a 40 mg/ml a 170 mg/ml se přípravek Ceftazidim Kabi prášek pro injekci může míchat v běžně užívaných infuzních roztocích:

– Roztok chloridu sodného 9mg/ml (0,9%) (fyziologický roztok) – Roztok Ringer laktátu – Roztok glukózy 100 mg/ml (10%)

Při rekonstituci pro intramuskulární použití může být přípravek Ceftazidim Kabi, prášek pro injekci také rozpuštěn s roztokem lidokainu 10 mg/ml (1%)

Jestliže je ceftazidim rozpuštěn, uvolňuje se oxid uhličitý a vzniká přetlak. Pro jednodušší použití se doporučuje technika rekonstituce, tak jak je popsána níže.

Instrukce pro rekonstituci:

Pro 1 g i.m/i.v.:

Návod k přípravě roztoků pro bolusovou injekci

1. Jehlou injekční stříkačky propíchněte uzávěr lahvičky a vstříkněte do lahvičky doporučený objem rozpouštědla. Podtlak může usnadnit vstříknutí rozpouštědla. Odstraňte injekční jehlu. 2. Třepejte lahvičkou, aby došlo k rozpuštění obsahu. Při rozpouštění se uvolňuje oxid uhličitý. Roztok bude čirý za 1 až 2 minuty. 3. Obraťte lahvičku dnem vzhůru. Jehlou injekční stříkačky s úplně stlačeným pístem propíchněte uzávěr lahvičky a natáhněte všechen roztok z lahvičky do stříkačky (přetlak v lahvičce může usnadnit natahování roztoku). Dbejte na to, aby otvor jehly stále zůstával v roztoku a nezanořil se do prostoru nad hladinou roztoku. Natažený roztok může obsahovat bublinky oxidu uhličitého, kterým není třeba věnovat pozornost.

Roztok lze podávat přímo do žíly nebo prostřednictvím kanyly intravenózní linky, pokud pacient dostává parenterální roztoky. Ceftazidim je kompatibilní s výše uvedenými intravenozními roztoky.

Pro 2 g infuzní lahvičky.

Návod k přípravě roztoků pro intravenozní infuzi z ceftazidimu ve standardních lahvičkách (minivak nebo infuzní set s byretou):

1. Jehlou injekční stříkačky propíchněte uzávěr lahvičky a vstříkněte do lahvičky 10 ml rozpouštědla 2. Vytáhněte jehlu ven a protřepávejte obsah lahvičky, dokud nevznikne čirý roztok. 3. Nepropichujte uzávěr protipřetlakovou jehlou dříve, než dojde k úplnému rozpuštění přípravku. Propíchněte uzávěr lahvičky protipřetlakovou jehlou, která vyrovná vnitřní tlak v lahvičce. 4.Propíchněte uzávěr lahvičky protipřetlakovou jehlou, která vyrovná vnitřní tlak v lahvičce.

UPOZORNĚNÍ: Pro zachování sterility přípravku je důležité, aby se uzávěr lahvičky nepropichoval protipřetlakovou jehlou dříve, než dojde k úplnému rozpuštění prášku na čirý roztok.

Pouze k jednorázovému použití.

Rekonstituovaný roztok: chemická a fyzikální stabilita byla prokázána až do 6 h při 25 °C a 12 hodin při 5 °C, po rozpuštění přípravku s vodou na injekci, s 1% roztokem lidokainu, s 0,9% roztokem chloridu sodného, ringer laktátem a 10% roztokem glukózy. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě.

Jakékoliv nespotřebované množství roztoku zlikvidujte podle místních požadavků.

Ředění se musí provádět za aseptických podmínek.

Roztok se má před podáním zkontrolovat vizuálně, zda neobsahuje částice a zda není zabarven.

Roztok se může používat pouze tehdy, jestliže je čirý a neobsahuje částice.

Roztoky jsou světle žluté až žlutohnědé v závislosti na použité koncentraci, rozpouštědle a podmínkách uchovávání. Při doporučeném použití není účinek přípravku těmito změnami barvy ovlivněn.

Vysvětlivky k potisku na injekční lahvičce

Powder for solution for injection – prášek pro injekční roztok, 1 g).

Powder for solution for injection or infusion – prášek pro injekční/infuzní roztok (2 g)

Intramuscular or intravenous use – K nitrosvalovému nebo nitrožilnímu podání

Each vial contains 2000 mg of ceftazidime (as Ceftazidime pentahydrate) – Jedna injekční lahvička obsahuje ceftazidimum 2000 mg (jako ceftazidimum pentahydricum)

Sodium carbonate anhydrous- uhličitan sodný bezvodý

Contains sodium – Obsahuje sodík

Intravenous use- Intravenózní podání

Read the package leaflet before use. – Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Keep out of the sight and reach of children.- Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Expiry date/EXP: – Použitelné do:

Do not store above 25 °C. – Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Keep the container in the outer carton in order to protect from light.- Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Batch number/Lot: – Číslo šarže:

Medicinal product subject to medical prescription.- Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Read the leaflet for the shelf life of the reconstituted product – Přečtěte si dobu použitelnosti rekonstituovaného roztoku v příbalové informaci.

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář