CELASKON 100 MG OCHUCENÉ TABLETY

Čtěte příbalový leták CELASKON 100 MG OCHUCENÉ TABLETY online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CELASKON 100 MG OCHUCENÉ TABLETY a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CELASKON 100 MG OCHUCENÉ TABLETY

  1. Co je CELASKON 100 MG OCHUCENÉ TABLETY a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CELASKON 100 MG OCHUCENÉ TABLETY užívat
  3. Jak se CELASKON 100 MG OCHUCENÉ TABLETY užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CELASKON 100 MG OCHUCENÉ TABLETY uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CELASKON 100 MG OCHUCENÉ TABLETY

1.     Co je přípravek Celaskon a k čemu se používá

Přípravek Celaskon obsahuje 100 mg vitaminu C (vitamin C je kyselina askorbová) v jedné tabletě. Celaskon se podává u dospělých a u dětí k prevenci nebo léčbě stavů spojených s nedostatkem vitaminu C v organismu, zejména v období zvýšených nároků na jeho spotřebu (v dětství při růstu, v těhotenství, při kojení, při namáhavé práci, sportu, u infekčních onemocnění, v rekonvalescenci, při jednostranné stravě, ve stáří, u kuřáků apod.).

Lidský organismus si vitamín C neumí sám vytvořit, proto je potřeba jej do organismu dodávat.

2.     Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon užívat

Neužívejte přípravek Celaskon:

-jestliže jste alergický(á) na vitamin C (kyselinu askorbovou) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Celaskon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, a to zejména pokud

-trpíte poruchou látkové přeměny železa (hemosideróza, hemochromatóza),

-máte oxalátové ledvinové kameny.

Vitamin C může ve vyšších dávkách ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, zejména stanovení cukru v moči a test na krvácení ve stolici – několik dní před těmito testy je potřeba Celaskon vysadit.

Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném podávání zvyšuje vitamin C vstřebávání železa a penicilinu. Jestliže užíváte deferoxamin (lék k odstraňování železa z organismu), penicilin, perorální antikoncepci, kyselinu acetylsalicylovou nebo léky ovlivňující srážlivost krve, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku Celaskon s lékařem.

Přípravek Celaskon s jídlem a pitím

Přípravek se užívá nezávisle na jídle a pití.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženy Celaskon přechodně užívat. Vitamín C přechází do krve plodu a do mateřského mléka. Při podávání vysokých dávek kyseliny askorbové během těhotenství byly paradoxně pozorovány příznaky avitaminózy u některých novorozenců. Nepřekračujte proto doporučené dávkování.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje pozornost.

Přípravek Celaskon obsahuje aspartam, sodík a sacharózu.

Tento přípravek obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Celaskon užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku Celaskon:

– Dospělí a děti starší než 6 let užívají pro krytí zvýšené spotřeby vitaminu C 2–5 tablet přípravku Celaskon denně, při nedostatku vitamínu C 5–10 tablet přípravku Celaskon denně.

– Dětem ve věku 3–6 let se podávají v období zvýšené spotřeby vitaminu C 1–2 tablety přípravku Celaskon denně.

– Dětem do 3 let smí být vitamin C podán jen na doporučení lékaře a v dávkách jím stanovených.

Tablety mohou být rozkousány, volně rozpuštěny v ústech anebo přímo spolknuty.

O pravidelném podávání, zvláště pokud přesahuje 1 týden, se poraďte s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Celaskon, než jste měl(a)

Příjem vyšších než doporučených dávek může zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků (viz bod 4).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání kyseliny askorbové (léčivá látka přípravku Celaskon) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

– Méně časté(možnost výskytu u 1– 10 pacientů z 1000 léčených pacientů): nutkání na zvracení*, zvracení*, průjem*, ekzém, kopřivka.

– Vzácné (možnost výskytu u 1 –10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): pocit slabosti*, oxalátové močové kameny.

– Velmi vzácné (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů): hemolytická anémie (chudokrevnost způsobená předčasným zánikem červených krvinek), selhání ledvin, astmatický záchvat.

* při vyšších dávkách (několik gramů denně)

při velmi vysokých dávkách (desítky gramů denně)

u alergických jedinců

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na níže uvedenou adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.     Jak přípravek Celaskon uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.     Obsah balení a další informace

Co přípravek Celaskon obsahuje

– Léčivou látkou je acidum ascorbicum. Jedna tableta obsahuje acidum ascorbicum 100 mg.

Držitel rozhodnutí o registraci

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká Republika

Výrobce:

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2. 5. 2018.

4/4

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář