CELASKON LONG EFFECT

Čtěte příbalový leták CELASKON LONG EFFECT online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CELASKON LONG EFFECT a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CELASKON LONG EFFECT

  1. Co je CELASKON LONG EFFECT a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CELASKON LONG EFFECT užívat
  3. Jak se CELASKON LONG EFFECT užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CELASKON LONG EFFECT uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CELASKON LONG EFFECT

1.   Co je přípravek Celaskon long effect a k čemu se používá

Přípravek Celaskon long effect obsahuje vitamín C, který je důležitý pro růst a udržování zdravých kostí, zubů, dásní, vaziva a cév, pro tvorbu látek účastnících se přenosu nervových vzruchů, pro tvorbu hormonů, pro vstřebávání železa z potravy, pro normální imunitní odpověď na infekci a pro hojení ran.

Lidský organismus si vitamín C neumí sám vytvořit, proto je nezbytné jej do organismu dodávat.

Přípravek Celaskon long effect je určen k prevenci a léčbě nedostatku vitamínu C v organismu. Užívá se na posílení imunitního systému (odolnosti) organismu při infekčních onemocněních jako je chřipka a nachlazení, zmírňuje a zkracuje jejich příznaky.

Přípravek Celaskon long effect se dále užívá při stavech zvýšené potřeby vitamínu C v těhotenství, při kojení, v době intenzivního růstu u starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní práci, po těžkých úrazech, při popáleninách a rozsáhlých operacích. Zvýšená potřeba je též u kuřáků. Užívá se jako doplňková léčba infekcí, zvláště dýchacího systému, dále jako podpůrný prostředek při zdlouhavém hojení ran a zlomenin.

U přípravku Celaskon long effect dochází k uvolňování vitamínu C postupně v průběhu 8 – 12 hodin. Tobolka je naplněna peletkami. Po požití tobolky dojde k jejímu rychlému rozpadu a tím k uvolnění a rovnoměrnému rozptýlení jednotlivých peletek v zažívacím ústrojí. Z každé peletky se pak vitamín C uvolňuje postupně, takže nedochází k neúměrnému zvýšení jeho koncentrace.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon long effect užívat

Upozornění a opatření

Přípravek užívejte pouze po poradě s lékařem, pokud:

– máte poruchu metabolismu železa (hemosideróza, hemochromatóza);

– máte oxalátové ledvinové kameny;

– trpíte nesnášenlivostí některých cukrů.

Při dodržení doporučeného dávkování je přípravek vhodný pro diabetiky.

Tento přípravek není vzhledem k lékové formě vhodný pro děti do 3 let.

Vitamín C může ve vyšších dávkách ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, zejména stanovení glukózy v moči a test na okultní krvácení ve stolici. Pokud budete podstupovat některé z uvedených laboratorních vyšetření moči nebo stolice, několik dní před provedením testu je třeba ukončit užívání přípravku Celaskon long effect.

Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon long effect

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném podávání zvyšuje kyselina askorbová vstřebávání železa, V-penicilinu (antibiotikum) a ethinylestradiolu (ženského pohlavního hormonu, který bývá často součástí přípravků pro hormonální antikoncepci). Kyselina acetylsalicylová může snižovat hladinu vitamínu C v krvi a vitamín C může zvyšovat zpětné vstřebávání salicylátů v ledvinách. Při vysokých dávkách může vitamín C ovlivnit účinnost léků proti srážlivosti krve, ovlivňuje vstřebávání vitamínu B12. Jestliže užíváte některý z výše uvedených léků, poraďte se o užívání přípravku Celaskon long effect s lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitamínu C, proto mohou těhotné a kojící ženy přípravek užívat, obvykle jednu tobolku denně. Léčivá látka přechází placentární barierou a do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Celaskon long effect nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Celaskon long effect obsahuje sacharózu a oranžovou žluť

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Přípravek obsahuje oranžovou žluť, která může způsobit alergické reakce.

3. Jak se přípravek Celaskon long effect užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá doporučená dávka přípravku je 1 tobolka denně.

Při léčbě hypovitaminózy C (nedostatek vitamínu C) se užívají dávky vyšší, až 2 000 mg denně, podle doporučení lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Celaskon long effect, než jste měl(a)

Příjem vyšších než doporučených dávek může zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků (viz bod 4).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Celaskon long effect

Užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete.

Nezdvojnásobujte následující dávku přípravku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při doporučeném dávkování je přípravek velmi dobře snášen.

Při užívaní přípravku Celaskon long effect se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence výskytu:

Méně časté(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

– ekzém;

– kopřivka (urtikarie);

– pocit na zvracení (nauzea);

– zvracení;

– průjem.

Vzácné(mohou postihnout až 1 z 1 000 paci­entů):

– pocit slabosti;

– oxalátové močové kameny.

Velmi vzácné(mohou postihnout až 1 z 10 000 pa­cientů):

– hemolytická anemie (nedostatek červených krvinek způsobený jejich předčasným a nadměrným zánikem);

– selhání ledvin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Celaskon long effect uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Celaskon long effect obsahuje

Léčivou látkou je acidum ascorbicum. Jedna tobolka obsahuje acidum ascorbicum 500 mg. Pomocnými látkami jsou: zrněný cukr (obsahuje sacharózu a kukuřičný škrob), šelak, kyselina vinná, mastek, želatina, oranžová žluť (E110), oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Celaskon long effect vypadá a co obsahuje toto balení

Popis: tvrdé želatinové tobolky s neprůhledným oranžovým víčkem a průhledným oranžovým tělem, které obsahují bílé až krémové pelety s ojedinělým výskytem hnědých pelet.

Velikost balení: 10, 30, 40 a 60 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním.

Držitel rozhodnutí o registraci

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00, Praha 6, Česká republika

Výrobce

Zentiva k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15. 8. 2018

4

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář