CELASKON TABLETY 100 MG

Čtěte příbalový leták CELASKON TABLETY 100 MG online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CELASKON TABLETY 100 MG a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CELASKON TABLETY 100 MG

  1. Co je CELASKON TABLETY 100 MG a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CELASKON TABLETY 100 MG užívat
  3. Jak se CELASKON TABLETY 100 MG užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CELASKON TABLETY 100 MG uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CELASKON TABLETY 100 MG

1. Co je přípravek Celaskon tablety 100 mg a k čemu se používá

Přípravek Celaskon tablety 100 mg obsahuje 100 mg vitamínu C (kyseliny askorbové). Organismus si ho není schopen tvořit sám, proto se musí přijímat v potravě.

Přípravek Celaskon tablety 100 mg užívají dospělí a děti k prevenci nebo k léčbě stavů nedostatku vitamínu C v organismu, zejména v období zvýšených nároků (v dětství při růstu, v těhotenství, při kojení, při namáhavé práci, sportu, infekčních nemocech, v rekonvalescenci po infekčních nemocech, těžkých úrazech, popáleninách a rozsáhlých operacích, při jednostranné stravě, ve stáří, u kuřáků apod.). V kombinaci s jinými antioxidanty (látky působící proti oxidaci) je podáván k omezení škodlivého vlivu volných radikálů (antioxidační působení).

Úloha vitamínu C v organismu je mnohostranná. Umožňuje činnost různých enzymů v organismu, je součástí antioxidačního systému. Je důležitý pro růst a udržování zdravých kostí, zubů, dásní, vaziva a krevních cév, pro tvorbu některých látek účastnících se přenosu nervových vzruchů mezi nervovými buňkami, pro tvorbu hormonů nadledvin, pro vstřebávání železa z potravy, je rovněž nutný pro normální imunitní odpověď na infekci a pro hojení ran.

Mírnější nedostatek se projevuje slabostí, celkovou únavou a bolestí, otoky dásní a krvácením z nosu. Závažnější nedostatek způsobuje kurděje a anemii.

Pestrá strava, hlavně čerstvé ovoce a zelenina, obvykle obsahuje dostatečné množství vitamínu C.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon tablety 100 mg užívat

Neužívejte přípravek Celaskon tablety 100 mg:

– jestliže jste alergický(á) na vitamín C (kyselinu askorbovou) nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

O užívání vitamínu C v dávkách vyšších než 1 000 mg informujte lékaře, pokud Vám bude předepisovat jiné léky. Vitamín C ve vyšších dávkách může ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, zejména stanovení glukózy v moči, test na okultní krvácení ve stolici aj. Poraďte se proto s lékařem, jak dlouho před laboratorními testy je nutno dávkování vitamínu C snížit nebo jej zcela vysadit.

Zvýšené opatrnosti při užívání vitamínu C je třeba, jestliže jste náchylný(á) k tvorbě oxalátových ledvinových kamenů.

Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon tablety 100 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při doporučeném dávkování u stavů nedostatku vitaminu C nebo jeho zvýšené potřeby nedochází k ovlivnění účinku jiných léků. O vhodnosti užívání přípravku Celaskon tablety 100 mg současně s jinými volně prodejnými přípravky, které obsahují rovněž vitamín C, se poraďte s lékařem či lékárníkem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitamínu C, proto mohou těhotné a kojící ženy přípravek Celaskon tablety 100 mg přechodně užívat. Vitamín C přechází do krve plodu a do mateřského mléka.

Vysoké dávky vitaminu C užívané v těhotenství mohou vést u novorozenců k jeho zvýšené potřebě až k projevům jeho nedostatku. Nepřekračujte proto doporučené dávkování.

Přípravek Celaskon tablety 100 mg s jídlem a pitím

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůTento přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Celaskon tablety 100 mg obsahuje hlinitý lak oranžové žlutiPřípravek obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110), který může způsobit alergické reakce.

3. Jak se přípravek Celaskon tablety 100 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti starší 6 let užívají při nedostatku vitamínu C v organismu obvykle 5 – 10 tablet denně, ke krytí zvýšené potřeby po přechodnou dobu 2 – 5 tablet denně.

Dětem ve věku 3 – 6 let se podává 1 – 2 tablety denně.

Dávkování u dětí mladších 3 let určuje lékař.

Pro dobré využití v organismu je vhodnější užívat celkovou denní dávku rozděleně do několika dílčích dávek za den než celou najednou.

Bez doporučení lékaře je možné přípravek Celaskon tablety 100 mg při doporučeném dávkování užívat po dobu 7 dní, v případě, že se však vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, poraďte se o dalším postupu s lékařem.

Přípravek Celaskon tablety 100 mg se má užívat pouze v období nedostatku vitamínu C v organismu nebo při jeho zvýšené potřebě viz bod 1. Co je přípravek Celaskon tablety 100 mg a k čemu se používá.

Tablety se polykají nerozkousané, pokud možno po jídle, zapijí se douškem tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Celaskon tablety 100 mg než jste měl(a)

Při dávkování vyšším než 10 tablet denně, a to zejména dlouhodobějším, může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků.

Při jednorázovém předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem může dojít k pocitu na zvracení až zvracení, přebytečné množství vitamínu C se vyloučí močí.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání kyseliny askorbové (léčivá látka přípravku Celaskon tablety 100 mg) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

Méně časté (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100): pocit na zvracení*; zvracení*; průjem*; ekzém, kopřivka.
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000): pocit slabosti*; oxalátové ledvinové kameny.
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta u 10 000): hemolytická anemie (chudokrevnost způsobená předčasným zánikem červených krvinek); selhání ledvin; astmatický záchvat.

* při vyšších dávkách (několik gramů denně).

při velmi vysokých dávkách (desítky gramů denně).

u alergických jedinců.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Celaskon tablety 100 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě_do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Přípravek Celaskon tablety 100 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za zkratkou „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Celaskon tablety 100 mg obsahuje

Léčivou látkou je acidum ascorbicum 100 mg v 1 tabletě.

Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, dihydrát dinatrium-edetátu, mastek, natrium-stearyl fumarát, mikrokrystalická celulóza, hlinitý lak oranžové žluti (E110).

Jak přípravek Celaskon tablety 100 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Popis: mramorované oranžovo-bílé až oranžovo- téměř bílé ploché tablety s půlicí rýhou o průměru

7 mm. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.

Lahvička z hnědého skla s bílým šroubovacím uzávěrem opatřeným pojistnou vložkou a pojistným proužkem, krabička.

Velikost balení: 40 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci:

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika

Výrobce:

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Saneca Pharmaceuticals, a.s., Nitranska 100, Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7. 2. 2018

Strana 4 (celkem 4)

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář