CEZERA 5 MG

Čtěte příbalový leták CEZERA 5 MG online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CEZERA 5 MG a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CEZERA 5 MG

  1. Co je CEZERA 5 MG a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CEZERA 5 MG užívat
  3. Jak se CEZERA 5 MG užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CEZERA 5 MG uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CEZERA 5 MG

1. Co je přípravek Cezera 5 mg a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Cezera 5 mg je levocetirizin.

Cezera 5 mg je léčivý přípravek k léčbě alergie.

Používá se k léčbě příznaků onemocnění (symptomů) spojených s:

– alergickou rýmou (včetně přetrvávající alergické rýmy);

– kopřivkou.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cezera 5 mg užívat

Neužívejte přípravek Cezera 5 mg:

– jestliže jste alergický(á) na levocetirizin-dihydrochlorid nebo na jiné antihistaminikum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

– jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin (závažné selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Cezera 5 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání přípravku Cezera 5 mg se nedoporučuje u dětí do 6 let, protože potahované tablety neumožňují úpravu dávky.

Jestliže nemůžete vyprazdňovat močový měchýř (při potížích jako poranění míchy nebo zvětšená prostata), poraďte se se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Cezera 5 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Cezera 5 mg s jídlem, pitím a alkoholem

Opatrnosti je třeba při současném podávání přípravku Cezera 5 mg a alkoholu nebo jiných látek působících na mozek.

U citlivých pacientů může současné podávání přípravku Cezera 5 mg a alkoholu nebo jiných látek působících na mozek způsobit další snížení bdělosti a výkonnosti.

Přípravek Cezera 5 mg se může užívat s jídlem i bez jídla.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Informujte svého lékaře, jste-li těhotná, snažíte-li se otěhotnět, nebo jestliže kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří pacienti užívající přípravek Cezera 5 mg mohou pociťovat ospalost, únavu a vyčerpání. Plánujete-li řízení vozidla, účastnit se potenciálně nebezpečných činností nebo obsluhovat stroje, měl(a) byste nejprve vyčkat a vyzkoušet svou reakci na lék. Speciální testy však prokázaly, že u zdravých osob po podání levocetirizinu v doporučené dávce nedochází k negativnímu ovlivnění pozornosti, reaktivity nebo schopnosti řídit.

Přípravek Cezera 5 mg obsahuje laktosu

Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete užívat tento léčivý přípravek.

3.   Jak se přípravek Cezera 5 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku pro dospělé a děti od 6 let věku je jedna tableta denně.

Starší pacienti od 65 let věku

U starších pacientů není potřeba žádná úprava dávky za předpokladu, že mají normální funkci ledvin.

Porucha funkce ledvin a jater

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být dávka snížena podle závažnosti onemocnění ledvin. U dětí se dávka také stanoví podle tělesné hmotnosti dítěte, dávku určí Váš lékař.

Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin nesmí přípravek Cezera 5 mg užívat.

Pacienti, kteří mají pouze poruchu funkce jater, mají užívat obvyklou předepsanou dávku.

U pacientů s poruchou funkce ledvin i jater může být dávka snížena podle závažnosti onemocnění ledvin. U dětí se dávka také stanoví podle tělesné hmotnosti dítěte; dávku určí Váš lékař.

Použití u dětí

Přípravek Cezera 5 mg, tablety, se nedoporučuje podávat dětem do 6 let věku.

Jak a kdy máte přípravek Cezera 5 mg užívat?

Pouze pro perorální užívání (užití ústy).

Tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou, mohou se užívat s jídlem i bez jídla.

Jak dlouho máte užívat přípravek Cezera 5 mg?

Délka užívání závisí na typu, trvání a průběhu Vašich obtíží a určuje ji Váš lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cezera 5 mg, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cezera 5 mg, než jste měl(a), může se u dospělých objevit spavost. U dětí se zpočátku může projevit vzrušení a neklid, později pak spavost.

Pokud si myslíte, že jste se přípravkem Cezera 5 mg předávkoval(a), informujte prosím svého lékaře, který rozhodne o dalších opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cezera 5 mg

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cezera 5 mg nebo jste užil(a) nižší dávku, než byla předepsána Vaším lékařem, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pouze vyčkejte do doby, kdy máte užít další dávku a vezměte ji dle rozpisu Vašeho lékaře.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cezera 5 mg

Ukončení léčby přípravkem Cezera 5 mg by nemělo mít žádné nepříznivé účinky. Příznaky onemocnění se mohou znovu objevit, ale neměly by být horší, než před zahájením léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

Sucho v ústech, bolest hlavy, únava a ospalost/malátnost.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

Vyčerpání a bolesti břicha.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

Byly hlášeny i další nežádoucí účinky jako palpitace (bušení srdce), zvýšená srdeční frekvence, záchvaty, mravenčení, závratě, synkopa (mdloba), třes, dysgeuzie (zkreslení vnímání chuti), pocit otáčení či pohybu, poruchy vidění, rozmazané vidění, bolestivé nebo obtížné močení, neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř, otoky, pruritus (svědění), vyrážka, kopřivka (otok, zčervenání a svědění kůže), kožní výsev, dušnost, zvýšení tělesné hmotnosti, bolest svalů, bolest kloubů, agresivní nebo nervózní chování, halucinace, deprese, nespavost, opakující se myšlenky na sebevraždu nebo posedlost sebevraždou, hepatitida (zánět jater), abnormální jaterní funkce, zvracení, zvýšená chuť k jídlu, nevolnost a průjem.

Při prvních známkách reakce přecitlivělos­tipřestaňte přípravek Cezera 5 mg užívat a obraťte se ihned na svého lékaře. Příznaky reakce přecitlivělosti mohou být následující: otok úst, jazyka, obličeje a/nebo hrdla, dýchací nebo polykací obtíže (pocit tlaku na hrudi nebo sípání), kopřivka, náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, který může být i smrtelný.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Cezera 5 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.   Obsah balení a další informace

Co přípravek Cezera 5 mg obsahuje

– Léčivou látkou je levocetirizini dihydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg.

– Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát v jádru tablety; monohydrát laktosy, hypromelosa 6cP; oxid titaničitý (E171); makrogol 3000 a triacetin v potahové vrstvě (viz bod 2).

Jak přípravek Cezera 5 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety jsou bílé, kulaté, bikonvexní (vypouklé) se zkosenými hranami.

Tablety se dodávají v baleních obsahujících 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 a 100 potahovaných tablet v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 5, 27472 Cuxhaven, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 79

180 00 Praha 8

Tel: 221 115 150

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Litva, Estonsko, Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovenská republika

Cezera

Česká republika

Cezera 5 mg

Dánsko, Rakousko

Levocetirizin Krka

Španělsko

Levocetirizina Krka

Řecko

Levocet

Irsko, Nizozemsko, Francie

Levocetirizine Krka

Itálie

Levocetirizina Krka

Německo

Levocetirizin TAD

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20.10.2016

5

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář