CHIROCAINE 7,5 MG/ML

Čtěte příbalový leták CHIROCAINE 7,5 MG/ML online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CHIROCAINE 7,5 MG/ML a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CHIROCAINE 7,5 MG/ML

  1. Co je CHIROCAINE 7,5 MG/ML a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CHIROCAINE 7,5 MG/ML užívat
  3. Jak se CHIROCAINE 7,5 MG/ML užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CHIROCAINE 7,5 MG/ML uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CHIROCAINE 7,5 MG/ML

1. Co je přípravek Chirocaine a k čemu se používá

Chirocaine obsahuje léčivou látku levobupivakain. Tento typ přípravků se používá ke znecitlivění (anestezii) určitých částí těla nebo k odstranění bolesti.

Dospělí

Znecitlivění částí těla před chirurgickým výkonem (operací) (např. jako epidurální anestezie před císařským řezem).

Také se používá k úlevě od bolesti: – Po chirurgické operaci – Během porodu.
Děti

Chirocaine může být také použit u dětí ke znecitlivění částí těla před operací a k úlevě od bolesti po menší operaci, jako např. operace tříselné kýly.

Chirocaine nebyl studován u dětí mladších než 6 měsíců.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Chirocaine používat

Nepoužívejte Chirocaine – Pokud jste alergický(á) na levobupivakain nebo na jakoukoli podobnou látku, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). – Injekční roztok Chirocainu nesmí být použit k úlevě od bolesti do oblasti hrdla dělohy během porodu a k nitrožilní regionální anestezii. – Pokud máte velmi nízký krevní tlak.
Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Chirocaine se poraďte se svým lékařem nebo anesteziologem.

Obecné upozornění:

Stejně jako jiná účinná anestetika může být přípravek Chirocaine podáván pouze na vhodně vybavených anesteziologických pracovištích anesteziologem, seznámeným s vlastnostmi a působením přípravku a vyškoleným v péči o anestezovaného pacienta.

Upozorněte lékaře, pokud:

– Máte nízký krevní tlak, nízký objem krve v těle nebo trpíte onemocněním srdce. – Máte poruchu funkce jater. – Jste na kontrolované sodíkové dietě, protože tento přípravek obsahuje 3,6 mg/ml sodíku v jedné ampuli.

Pokud dostanete přípravek Chirocaine, může se u Vás objevit:

– akutní alergická reakce, – srdeční porucha, zpomalení srdeční rychlosti, – zástava srdce, – snížení krevního tlaku, – neurologické poškození, – útlum až zástava dechu.

Pokud se na Vás vztahuje kterýkoli z výše uvedených stavů, uvědomte o tom svého lékaře nebo anesteziologa. Pravděpodobně budete potřebovat kontrolu a možná bude Vaše léčba upravena. V průběhu výkonu Vám budou kontinuálně monitorovány možné známky nežádoucích účinků.

Další léčivé přípravky a přípravek Chirocaine

Informujte svého lékaře nebo anesteziologa o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Lékaře informujte zejména o užívání následujících léků:

– Léčivé přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (arytmie). – Jiná lokální anestetika protože může dojít ke sčítání toxických účinků těchto léčiv.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Chirocaine nesmí být použit injekčně k úlevě od bolesti do oblasti hrdla dělohy během porodu.

Účinek Chirocainu na dítě během časných fází těhotenství není znám. Chirocaine by proto neměl být používán během prvních tří měsíců těhotenství, pokud Váš lékař nezváží, že je to nutné.

Není známo, zda se levopubivakain (léčivá látka přípravku Chirocaine) vylučuje do mateřského mléka. Nicméně ze zkušeností s podobnými látkami vyplývá, že do mateřského mléka přechází pouze malá část levobupivakainu, kojení je proto po užití lokálních anestetik možné.

Injekční roztok 7,5 mg/ml se nesmí použít v porodnictví kvůli zvýšenému riziku kardiotoxicity (poškození srdce), na základě zkušeností s bupivakainem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Levobupivakain může mít vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nesmíte proto řídit automobil ani obsluhovat stroje, dokud neodezní všechny účinky anestezie a bezprostřední následky chirurgického zákroku.

Důležité informace o některých složkách přípravku Chirocaine

– Přípravek Chirocaine 5 mg/ml obsahuje sodík.

Tento léčivý přípravek obsahuje 3,6 mg/ml sodíku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

– Přípravek Chirocaine 7,5 mg/ml obsahuje sodík.

Tento léčivý přípravek obsahuje 3,6 mg/ml sodíku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3.   Jak se přípravek Chirocaine používá

Přípravek Chirocaine Vám bude podán kvalifikovaným lékařem či pod jeho dohledem.

Místo podání přípravku závisí na tom, k jakému účelu je podáván. Lékař Vám přípravek podá na jedno z následujících mís­t:

– Poblíž místa, které má být znecitlivěno. – Do místa, které může být vzdáleno od místa znecitlivění. To platí pro případy, kdy dostanete epidurální injekci (injekci do páteře, do oblasti, která obklopuje míšní kanál).

Váš lékař nebo anesteziolog nebo zdravotní sestra Vás budou během používání přípravku Chirocaine pozorně sledovat.

Dávkování

Potřebnou dávku určí lékař na základě potřebného rozsahu odstranění bolesti a podle části Vašeho těla, kam bude přípravek podán. Závisí též na Vaší tělesné hmotnosti, věku a celkové kondici. Obvykle postačí podat jednu dávku, ale pokud by se chirurgický výkon protáhl, lze podat další dávku.

Jestliže jste dostal(a) více přípravku Chirocaine, než jste měl(a)

Pokud jste dostal(a) více přípravku Chirocaine, než jste měl(a), může se objevit znecitlivění jazyka, závratě, rozmazané vidění, záškuby ve svalech, závažné dýchací obtíže (včetně zástavy dýchání) a dokonce záchvaty (křeče). Pokud zpozorujete některý z těchto příznaků, okamžitě informujte svého lékaře. Někdy může také příliš přípravku Chirocaine způsobit nízký krevní tlak, zrychlení nebo zpomalení srdečního tepu a změny v srdečním rytmu.

Váš lékař Vám může dát jiné přípravky, aby pomohl zastavit tyto příznaky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo anesteziologa.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Některé nežádoucí účinky přípravku Chirocaine mohou být závažné.

Ihned oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, pokud se u Vás vyskytnou tyto nežádoucí účinky:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob:

– pocit únavy nebo slabosti, zkrácení dechu, bledost (toto všechno jsou příznaky anémie (chudokrevnosti)

Není známo: frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit:

– závažné reakce z přecitlivělosti, které mohou způsobit závažné dýchací potíže, obtíže při polykání, kopřivku, velmi nízký krevní tlak a otok jazyka nebo hrdla – zástava dechu – zástava srdeční činnosti – ztráta vědomí – úplné ochrnutí poloviny těla – křeče (záchvat)

Další nežádoucí účinky jsou:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob:

– nízký krevní tlak – pocit na zvracení

Časté: mohou postihnout nejvýše 1 z 10 osob:

– závratě – bolest hlavy – zvracení – problémy (úzkost) nenarozeného dítěte – bolest zad – vysoká teplota (horečka) – bolest po operaci

Není známo: frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit:

– reakce z přecitlivělosti vyznačující se zčervenalou svědící kůží, kýcháním, pocením, rychlou srdeční činností, bledostí nebo svěděním obličeje, rtů a úst – ospalost – rozmazané vidění – otok hrtanu – kýchání – otok kůže, kopřivka – místní brnění, mravenčení – zpomalení srdeční činnosti – zrychlení srdeční činnosti – snížená citlivost v ústech – ztuhlost jazyka – svalová slabost nebo záškuby – ztráta kontroly nad močovým měchýřem nebo střevy – prodloužená bolestivá erekce – nervové poruchy, které mohou zahrnovat pokles očního víčka, zúženou zornici, oko více vkleslé do zornice, otok nebo zarudnutí oka na jedné straně obličeje.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, anesteziologovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/…douci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Chirocaine uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Před užitím je nutno roztok vizuálně zkontrolovat, lze podat jen čirý roztok bez viditelných částic. Po naředění byla prokázána chemická a fyzikální stabilita na dobu 7 dnů při teplotě 20 – 22 oC. Chemická a fyzikální stabilita ve směsi s klonidinem, morfinem či fentanylem byla prokázána po dobu 40 hodin při 20 – 22 oC.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Chirocaine obsahuje

CHIROCAINE 5 mg/ml

Léčivou látkou je levobupivacaini hydrochloridum 5,633 mg, odpovídá levobupivacainum 5,0 mg v 1 ml. Ampule obsahuje v 10 ml roztoku 50 mg léčivé látky.

CHIROCAINE 7,5 mg/ml

Léčivou látkou je levobupivacaini hydrochloridum 8,449 mg, odpovídá levobupivacainum 7,5 mg v 1 ml. Ampule obsahuje v 10 ml roztoku 75 mg léčivé látky.

Pomocné látky:

Chlorid sodný, roztok hydroxidu sodného 2,5 mol/l a roztok kyseliny chlorovodíkové 2,5 mol/l na úpravu pH, voda na injekci.

Jak přípravek Chirocaine vypadá a co obsahuje toto balení

5, 10 a 20 propylenových ampulí o obsahu 10 ml ve sterilních blistrech.

5, 10 a 20 propylenových ampulí o obsahu 10 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

AbbVie s.r.o. Metronom Business Center Bucharova 2817/13 158 00 Praha 5 – Stodůlk Česká republika

Výrobce

AbbVie S.r.l., Campoverde di Aprilia, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16. 5. 2016.

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář