CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER

Čtěte příbalový leták CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER

  1. Co je CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER užívat
  3. Jak se CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER

1. Co je přípravek CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER a k čemu se používá

Přípravek CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER je roztok chloridu sodného ve vodě. Chlorid sodný je chemická látka (často nazývaná „sůl“), která se nachází v krvi.

Přípravek CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER se používá:

– k léčbě ztráty tělesných tekutin (dehydratace)

– k udržení nebo náhradě deficitů v extracelulární tekutině

– k úpravě rovnováhy elektrolytů

– jako vehikulum pro intravenózní léčiva

– objemy vyšší než 1000 ml mohou být použity jako irigační roztoky při chirurgických výkonech nebo jako proplachovací roztoky (priming solutions) při dialýze

– ztráty sodíku v těle (deplece sodíku)

Situace, které mohou vést ke ztrátě chloridu sodného a vody z těla:

– když nemůžete jíst či pít kvůli nemoci nebo po operaci

– zvýšené pocení kvůli vysoké horečce

– rozsáhlá ztráta kůže, např. při těžkých popáleninách. Přípravek CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER může být použit také k rozpuštění jiných léčiv k podání v infuzi.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER podán

Nepoužívejte přípravek CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER, jestliže trpíte některým z následujících stavů:

– vyšší hladiny chloridů v krvi než je obvyklé (hyperchlorémie)

– vyšší hladiny sodíku v krvi než je obvyklé (hypernatrémie)

Pokud se do přípravku CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER přidává nějaký lék, je nutno seznámit se s příbalovou informací příslušného léku a zjistit, zda Vám roztok může či nemůže být podán.

Upozornění a opatření

Prosím, informujte lékaře, jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) některým z následujících sta­vů:

– přecitlivělost (hypersenzitivita) na chlorid sodný

– jakékoli srdeční onemocnění nebo špatná srdeční funkce

– špatná funkce ledvin

– okyselení krve (acidóza)

– pokud je v cévách větší objem krve než by měl být (hypervolémie)

– vyšší hladina chloridů ve Vaší krvi (hyperchloremie)

– vyšší hladina sodíku ve Vaší krvi (hypernatremie)

– vysoký krevní tlak (hypertenze)

– otok pod kůží, zejména kolem kotníků (periferní edém)

– voda na plicích (plicní edém)

– choroba jater (např.cirhóza)

– vysoký krevní tlak během těhotenství (preeklampsie)

– zvýšená tvorba hormonu aldosteronu (aldosteronismus)

– jakýkoli jiný stav spojený s retencí sodíku (kdy tělo zadržuje nadměrné množství sodíku), např. léčba steroidy (viz také „Další léčivé přípravky a přípravek CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER“).

Jestliže dostáváte tuto infuzi, lékař Vám odebere vzorky krve a moči ke sledování:

– množství tekutin ve Vašem těle

– Vašich životních ukazatelů

– množství chemických látek, např. sodíku a draslíku, ve Vaší krvi (elektrolyty v plazmě) Toto je zvláště důležité u:

– dětí a (nedonošených) kojenců, kteří mohou zadržovat příliš mnoho sodíku, protože jejich funkce ledvin není plně vyvinuta.

– starších pacientů, protože je u nich více pravděpodobné, že mají další zdravotní problémy nebo že užívají jiné léky .

Váš lékař vezme v úvahu, zda dostáváte parenterální výživu (výživa dodávaná infuzí do žíly). Během dlouhodobé léčby přípravkem CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER můžete dostávat navíc doplňky živin.

Další léčivé přípravky a přípravek CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER

Prosím, informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budte užívat.

Je zvláště důležité informovat Vašeho lékaře o tom, že užíváte:

– kortikosteroidy (protizánětlivé léky)

Tyto léky mohou způsobit, že tělo bude zadržovat sodík a vodu, což povede k otoku tkání vlivem nahromadění tekutin pod kůží (edém) a vysokému krevnímu tlaku (hypertenze).

– lithium (používané při léčbě psychiatrických onemocnění)

Přípravek CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER s jídlem a pitímZeptejte se svého lékaře, co můžete jíst a pít.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek používat.

Pokud je však do roztoku v těhotenství a při kojení přidáván jiný lék, je zapotřebí

– poradit se s lékařem

– přečíst si příbalovou informaci přípravku, který je do roztoku přidáván.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Před řízením nebo obsluhou strojů se poraďte s lékařem nebo zdravotní sestrou.

3.   Jak se přípravek CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER používá

Přípravek CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra. O tom, jaké množství roztoku potřebujete a jak často Vám bude podáván, rozhodne Váš lékař. To bude záviset na Vašem věku, tělesné hmotnosti, kondici, důvodu léčby a zda bude či nebude infuze použita k podání a nebo naředění jiného léčiva.

Množství, které budete dostávat, může též záviset na povaze jakýchkoli přidávaných léčiv.

Přípravek CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER by Vám neměl být podán, pokud v roztoku plavou částice nebo pokud je obal jakkoli poškozen.

Přípravek CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER Vám bude obvykle podán plastovou hadičkou do žíly. Na infuzi se obvykle používá žíla na paži. Váš lékař však může rozhodnout o podání přípravku i jiným způsobem.

Jestliže dostáváte přípravek CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER, lékař bude provádět krevní testy ke sledování krevních hladin:

– elektrolytů (např. sodík, chloridy) a dalších chemických látek, které se obvykle ve Vaší krvi vyskytují, např. kreatinin (rozkladný produkt ze svalů)

Všechen nespotřebovaný roztok musí být zlikvidován. NESMÍ Vám být podán roztok přípravku CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER, který již byl částečně použit.

Jestliže jste dostal(a) více přípravku CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER, než jste měl(a)

Jestliže Vám je podáno nadměrné množství přípravku CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER, může dojít k následujícím příznakům:

– nevolnost

– zvracení

– průjem (řídká stolice)

– žaludeční křeče

– žízeň

– sucho v ústech

– sucho v očích

– pocení

– horečka

– zrychlený srdeční tep (tachykardie)

– zvýšený krevní tlak (hypertenze)

– selhání ledvin

– hromadění vody na plicích, což ztěžuje dýchání (plicní edém)

– hromadění vody pod kůží, zejména kolem kotníků (periferní edém)

– zástava dechu

– bolest hlavy

– závrať

– neklid

– podrážděnost

– slabost

– svalové záškuby a ztuhlost

– křeče

– překyselení krve (acidóza) vedoucí k únavě, zmatenosti, otupělosti a zrychlenému dýchání

– vyšší než normální hladina sodíku v krvi (hypenatrémie), která může vést k záchvatům, komatu, otoku mozku (cerebrální edém) a smrti.

Jestliže se u Vás objeví uvedené příznaky, je nutné, abyste ihned informoval(a) lékaře. Infuze bude ukončena a dostanete léčbu podle příznaků.

Pokud byl před předávkováním infuze do přípravku CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER přidán jiný lék, i tento lék může také vyvolat příznaky. Seznam možných příznaků naleznete v příbalové informaci přidávaného léku.

Jestliže jste přestal(a) dostávat přípravek CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTERLékař určí, kdy Vám infuze přestane být podávána.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly hlášeny následující příznaky hypersenzitních (alergických ) reakcí:

– kopřivka (urticarie), která může být lokalizována na části těla nebo celková

– kožní vyrážka

– horečka (pyrexie)

– zimnice

– svědění (pruritis)

– pokles krevního tlaku

Mezi nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout v souvislosti se způsobem podávání přípravku, patří:

– zarudnutí kůže v místě infuze (erytém)

– infekce v místě infuze

– lokální bolest či reakce (zarudnutí či otok v místě infuze)

– podráždění a zánět žíly, do níž je infuze zavedena (flebitida). To může vyvolat zarudnutí, bolesti či pálení a otok podél žíly, do níž je roztok podáván.

– tvorba krevní sraženiny (žilní trombóza) v místě infuze, která způsobuje bolest, otok nebo zarudnutí v oblasti sraženiny.

– protékání infuzního roztoku do tkání kolem žíly (extravazace). Tím může dojít k poškození tkání a vzniku jizev.

– nadměrné množství tekutiny v cévách (hypervolémie).

Ostatní vedlejší účinky pozorované s podobnými přípravky zahrnují (jiné roztoky obsahující chlorid sodný):

– vyšší než normální hladiny sodíku v krvi (hypernatrémie)

– nižší než normální hladiny sodíku v krvi (hyponatrémie)

– okyselení krve spojené s vyšší než normální hladinou chloridu v krvi ( hyperchloremická metabolická acidóza)

Jestliže byl do infuzního roztoku přidán jiný lék, přidaný lék může také vyvolat nežádoucí účinky. Tyto nežádoucí účinky závisí na tom, jaký lék byl k roztoku přidán. Seznam možných příznaků naleznete v příbalové informaci přidávaného léku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Při výskytu nežádoucích účinků musí být infuze ukončena.

5. Jak přípravek CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Přípravek CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER by Vám neměl být podán, pokud roztok nebude bez viditelných částic nebo pokud bude obal nějakým způsobem poškozen.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER obsahuje

– Léčivou látkou je natrii chloridum 9 g/1000 ml.

– Pomocnou látkou je voda na injekci

Jak přípravek CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER je čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částic. Je dodáván v plastových vacích (typ ClearFlex). Vak je zataven do vnějšího ochranného plastového přebalu vyrobeného z polyamidu/po­lypropylenu.Ve­likost vaku: 500 ml, 1000 ml, 1500 ml a 2000 ml

Vaky jsou dodávány v kartonech.

Jeden karton obsahuje:

20 × 500 ml

12 × 1000 ml

8 × 1500 ml

6 × 2000 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

BAXTER CZECH spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6

150 00 Praha 5

Česká republika

Výrobce

Bieffe Medital S.p.A

Via Nuova Provinciale

23034 Grosotto

Itálie

Bieffe Medital Sabinanigo

Ctra de Biescas-Senegué

22666 Sabinanigo (Huesca)

Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 16.4.2014.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotníky:

Návod pro přípravu roztoku a zacházení s ním

Roztok použijte pouze tehdy, je-li čirý, bez viditelných částic a je-li obal neporušený. Roztok podávejte ihned po připojení infuzního setu.

Plastové vaky nepropojujte do série. Takové použití může mít za následek vzduchovou embolii způsobenou nasátím reziduálního vzduchu z primárního vaku před ukončením podání roztoku ze sekundárního vaku. Stlačování flexibilních plastových vaků s obsahem intravenózních roztoků za účelem zvýšení rychlosti průtoku může vést ke vzduchové embolii, pokud není před zahájením jejich podávání vzduch z vaku zcela odčerpán.

Roztok se podává sterilním infuzním setem při dodržení aseptických podmínek. Aditiva je možno přidat před zahájením infuze hlavním vstupem nebo během infuze vstupem určeným pro přidání léčiv.

Při použití aditiva si před parenterálním podáním ověřte, zda je roztok izotonický. Je třeba zajistit důkladné a pečlivé aseptické promíchání aditiv. Roztoky obsahující aditiva je třeba použít ihned a neskladovat.

Přidání dalších léčiv nebo nesprávná technika podání může vyvolat febrilní reakci v důsledku možného zanesení pyrogenů. V případě nežádoucí reakce je třeba infuzi ihned zastavit.

Zlikvidujte po jednorázovém použití.

Veškerý nespotřebovaný přípravek znehodnoťte.

Částečně použité roztoky znovu nepoužívejte.

Doba použitelnosti po přidání aditiv

Před použitím je třeba zjistit chemickou a fyzikální stabilitu jakéhokoliv aditiva při pH přípravku CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER. Z mikrobiologického hlediska musí být naředěný roztok okamžitě použit, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Není-li roztok okamžitě použit, zodpovídá za dobu a podmínky uchovávání uživatel.

Inkompatibility

Stejně jako u všech parenterálních roztoků, je třeba před přidáním aditiv prověřit jejich kompatibilitu s roztokem. Bez studií kompatibility nesmí být roztok mísen s jinými léčivými přípravky.

Lékař zodpovídá za posouzení kompatibility léku přidávaného k přípravku CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER-provede kontrolu, zda nedošlo k eventuální změně barvy, vysrážení nerozpustných komplexů nebo k objevení krystalů. Je třeba se seznámit s návodem pro použití léku, který má být přidán.

Před přidáním léku si ověřte, zda je rozpustný a stabilní ve vodě při pH přípravku CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER.

Aditiva, o nichž je známo, že jsou inkompatibilní, nemají být použita.

7/7

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář