CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN

Čtěte příbalový leták CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN

  1. Co je CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN užívat
  3. Jak se CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN

1. Co je přípravek Chlorid sodný 0,9% Braun a k čemu se používá

Tento přípravek je roztok chloridu sodného k podávání v injekci.

Obsahuje chlorid sodný ve stejné koncentraci jako je koncentrace solí ve Vaší krvi.

Používá se jako nosný roztok k podávání jiných, kompatibilních (vzájemně se snášejících ) koncentrovaných elektrolytů nebo léčivých přípravků.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Chlorid sodný 0,9% Braun používat

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Chlorid sodný 0,9% Braun je zapotřebí

máte-li:

abnormálně vysoké hladiny sodíku v krvi (hypernatremie) abnormálně vysoké hladiny chloridů v krvi (hyperchloremie)

Další léčivé přípravky a přípravek Chlorid sodný 0,9% Braun

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Při míchání s dalšími léčivými přípravky je třeba zvažovat možné inkompatibility.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství

Konkrétní riziko týkající se podávání tohoto přípravku během těhotenství není známé.

Kojení

Konkrétní riziko týkající se podávání tohoto přípravku během kojení není známé.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Chlorid sodný 0,9% Braun nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Chlorid sodný 0,9% Braun používá

Tento léčivý přípravek se používá k přípravě injekčních roztoků (léčivých přípravků podávaných injekční stříkačkou). Podává se do žíly (intravenózní podání) nebo podkožně (subkutánní podání).

Dávkování

Použité množství přípravku, které Vám bude podáno, závisí na doporučeních v návodu pro použití u jednotlivých léčivých přípravků, které mají být v roztoku rozpuštěny nebo jím zředěny.

Jestliže jste dostal(a) více přípravku Chlorid sodný 0,9% Braun, než jste měl(a)

Předávkování může vést k abnormálně vysokému množství tekutin (hyperhydrataci), vysoké hladině sodíku a chloridů ve Vaší krvi a k metabolické acidóze (vysokým hladinám kyselých látek ve Vaší krvi, krev se okyseluje).

V takových případech musí být infuze okamžitě zastavena. Navíc můžete dostat tablety (diuretika), které zvýší odtok moči. Nepřetržitě budou u Vás sledovány hladiny krevních elektrolytů. Váš lékař rozhodne o další léčbě nebo opatřeních k normalizaci hladin elektrolytů, rovnováhy tekutin a kyselých látek.

4. Možné nežádoucí účinky

V případě správného podávání přípravku se žádné neočekávají.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Chlorid sodný 0,9% Braun uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek Chlorid sodný 0,9% Braun nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce, lahvičce nebo ampuli. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek Chlorid sodný 0,9% Braun , pokud je roztok zkalený, obsahuje nějaké částice nebo pokud obsah prosakuje uzávěrem nebo obalem.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Chlorid sodný 0,9% Braun obsahuje

– Léčivou látkou je natrii chloridum (chlorid sodný)

– Pomocnou látkou je voda na injekci

Jak přípravek Chlorid sodný 0,9% Braun vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Chlorid sodný 0,9% Braun je čirý, bezbarvý roztok chloridu sodného ve vodě.

Dodává se:

Ve skleněných lahvičkách s gumovou zátkou o obsahu 50 ml

Velikost balení 1 × 50 ml

Polythylenových ampulích Miniplasco (LDPE) o obsahu 10 ml nebo 20 ml

Velikost balení: 20 × 10 ml, 20 × 20 ml

Polypropylenových ampulích Miniplasco (PP): o obsahu 10 ml nebo 20 ml Velikost balení: 100 × 10 ml, 100 × 20 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun Strasse 1

34212 Melsungen Poštovní adresa:

Německo 34209 Melsungen, Německo

Telefon: +49/5661/71–0

Fax: +49/5661/71 4567

Výrobce

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-StraBe 1

34212 Melsungen, Německo

nebo

B. Braun Medical S. A.

Carretera de Terrassa 121 08191 Rubí (Barcelona), Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.10.2015.

3

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář