CICADERMA

Čtěte příbalový leták CICADERMA online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CICADERMA a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CICADERMA

  1. Co je CICADERMA a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CICADERMA užívat
  3. Jak se CICADERMA užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CICADERMA uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CICADERMA

1. CO JE PŘÍPRAVEK CICADERMA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

CICADERMA je tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný při podráždění kůže, povrchových poraněních malého rozsahu (malé řezné rány, trhliny, praskliny, odřeniny), drobných popáleninách, solárním erytému (zčervenání kůže po vystavení se slunečnímu záření), a při poštípání hmyzem.

Léčivý přípravek mohou používat děti od 3 let, dospívající a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CICADERMA POUŽÍVAT

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku CICADERMA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud jsou v ošetřované oblasti přítomny či pokud se v průběhu léčby objeví známky kožní infekce (např. otok, zarudnutí, hnis v ráně).

Místa ošetřená přípravkem CICADERMA nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo jinému UV záření (riziko zvýšení citlivosti na sluneční záření).

Další léčivé přípravky a přípravek CICADERMA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Nejsou známá žádná vzájemná působení s jinými léčivými přípravky.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Kvůli nedostatku údajů se použití přípravku u těhotných a kojících žen nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není relevantní.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CICADERMA POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kožní podání.

Po vyčištění poranění se nanese mast 1–2× denně na postižené místo. Podle rozsahu poranění kůže je možné postižené místo překrýt obvazem nebo náplastí s polštářkem.

Pokud se do týdne nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek CICADERMA déle než týden.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek CICADERMA

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout kožní reakce.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK CICADERMA UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a tubě za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Spotřebujte do 1 roku od prvního otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek CICADERMA obsahuje

Léčivými látkami ve 100 g masti jsou:

K výrobě extraktu použito:

Pomocnými látkami jsou:

bílá vazelína (součást extraktu), ethanol (součást tinktur).

Jak přípravek CICADERMA vypadá a co obsahuje toto balení

CICADERMA je mast zabalená v krabičce obsahující hliníkovou tubu s uzávěrem z plastické hmoty o obsahu 30 g. Žlutooranžová mast s aromatickou vůní.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090

e-mail:

Zkratky uvedené na krabičce: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27. 6. 2018

3

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář