CILOSTAZOL STADA 100 MG TABLETY

Čtěte příbalový leták CILOSTAZOL STADA 100 MG TABLETY online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CILOSTAZOL STADA 100 MG TABLETY a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CILOSTAZOL STADA 100 MG TABLETY

  1. Co je CILOSTAZOL STADA 100 MG TABLETY a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CILOSTAZOL STADA 100 MG TABLETY užívat
  3. Jak se CILOSTAZOL STADA 100 MG TABLETY užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CILOSTAZOL STADA 100 MG TABLETY uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CILOSTAZOL STADA 100 MG TABLETY

1.   Co je přípravek Cilostazol STADA 100 mg a k čemu se používá

Cilostazol STADA 100 mg patří do skupiny léků nazývaných inhibitory fosfodiesterázy typu 3. Má několik účinků, mezi které patří rozšíření některých krevních cév a snížení koagulačního účinku (shlukování) krevních elementů nazývaných krevní destičky v cévách.

Přípravek Cilostazol STADA 100 mg Vám byl předepsán k léčbě „intermitentní klaudikace“. Intermitentní klaudikace je křečovitá bolest v dolních končetinách při chůzi, způsobená nedostatečným krevním zásobením dolních končetin. Přípravek Cilostazol STADA 100 mg může prodloužit vzdálenost, kterou ujdete bez bolesti, neboť zlepšuje krevní oběh v dolních končetinách. Cilostazol se doporučuje pouze pacientům, u nichž po úpravě životního stylu (včetně skončení s kouřením a častějšího cvičení) a po dalších vhodných zásazích nedošlo k uspokojivému zlepšení příznaků onemocnění. Je důležité, abyste během užívání cilostazolu i nadále pokračoval(a) v provedených úpravách svého životního stylu.

2.     Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cilostazol STADA 100 mg užívat

Neužívejte přípravek Cilostazol STADA 100 mg:

– jestliže jste alergický(á) na cilostazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

– jestliže máte srdeční selhání.

– jestliže máte v klidu přetrvávající bolest na hrudi nebo jste měl(a) infarkt (srdeční příhodu) nebo jste se v posledních šesti měsících podrobil(a) chirurgickému zákroku na srdci.

– jestliže jste někdy měl(a) nebo míváte poruchy vědomí způsobené onemocněním srdce nebo jakoukoli závažnější poruchou srdeční činnosti.

– jestliže je Vám známo, že máte onemocnění zvyšující riziko krvácení nebo tvorby modřin, jako je například:

– aktivní žaludeční vřed(y).

– cévní mozková příhoda v posledních šesti měsících.

– problémy s očima při diabetu (cukrovce).

– jestliže nemáte správně kompenzovaný krevní tlak.

– jestliže užíváte jak kyselinu acetylsalicylovou, tak i klopidogrel nebo jakoukoliv kombinaci

dvou nebo více léků, které mohou zvýšit riziko krvácení (nejste-li si jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka)

– jestliže máte závažné onemocnění ledvin nebo středně závažné či závažné onemocnění jater.

– v těhotenství.

Upozornění a opatření

Při užívání přípravku Cilostazol STADA 100 mg je zapotřebí zvláštní opatrnosti.

Než začnete užívat přípravek Cilostazol STADA 100 mg, informujte svého lékaře:

– jestliže máte závažné problémy se srdcem nebo jakékoli problémy se srdeční činností.

– jestliže máte problémy s krevním tlakem.

Během léčby přípravkem Cilostazol STADA 100 mg zajistěte, že

– jestliže potřebujete podstoupit chirurgický zákrok, včetně vytržení zubů, informujte svého lékaře nebo zubního lékaře, že užíváte přípravek Cilostazol STADA 100 mg

– jestliže se Vám snadno tvoří modřiny nebo snadno krvácíte, přestaňte užívat přípravek Cilostazol STADA 100 mg a informujte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Cilostazol STADA 100 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Konkrétně informujte svého lékaře, jestliže užíváte léky, které se obvykle používají k léčbě bolesti a/nebo zánětlivých onemocnění svalů nebo kloubů, nebo jestliže užíváte léky ke snížení srážlivosti krve. Mezi tyto léky patří:

– kyselina acetylsalicylová

– klopidogrel

– antikoagulancia (např. warfarin, dabigatran, rivarixaban, apixaban nebo hepariny s nízkou molekulární hmotností).

Jestliže užíváte takové léky spolu s přípravkem Cilostazol STADA 100 mg Váš lékař Vám může provést některá běžná vyšetření krve.

Některé léky mohou při užívání spolu s přípravkem Cilostazol STADA 100 mg ovlivňovat jeho účinek. Mohou zvyšovat nežádoucí účinky přípravku Cilostazol STADA 100 mg nebo způsobit, že přípravek Cilostazol STADA 100 mg bude méně účinný. Přípravek Cilostazol STADA 100 mg může mít tentýž vliv u jiných léků. Než začnete užívat přípravek Cilostazol STADA 100 mg informujte svého lékaře, jestliže užíváte:

– erythromycin, klarithromycin nebo rifampicin (antibiotika)

– ketokonazol (k léčbě plísňových infekcí)

– omeprazol (k léčbě překyselení žaludku)

– diltiazem (k léčbě vysokého krevního tlaku nebo bolesti na hrudníku)

– cisaprid (k léčbě poruch žaludku)

– lovastatin, simvastatin nebo atorvastatin (k léčbě vysoké hladiny cholesterolu v krvi)

– halofantrin (k léčbě malárie)

– pimozid (k léčbě duševních onemocnění)

– námelové deriváty (k léčbě migrény, např. ergotamin, dihydroergotamin)

– karbamazepin nebo fenytoin (k léčbě křečí)

– přípravky obsahující extrakt z třezalky tečkované (bylinné léky).

Jestliže si nejste jistý(á), zda to platí pro léky, které užíváte, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Než začnete užívat přípravek Cilostazol STADA 100 mg, informujte svého lékaře, jestliže užíváte léky k léčbě vysokého krevního tlaku, protože přípravek Cilostazol STADA 100 mg může způsobit další pokles krevního tlaku. Jestliže Váš krevní tlak příliš poklesne, může se Vám zrychlit srdeční tep. Mezi tyto léky patří:

– diuretika (např. hydrochlorothiazid, furosemid)

– blokátory kalciových kanálů (např. verapamil, amlodipin)

– ACE inhibitory (např. kaptopril, lisinopril)

– blokátory receptorů pro angiotenzin II (např. valsartan, kandesartan)

– beta-blokátory (např. labetalol, karvedilol).

Užívání výše zmíněných léků spolu s přípravkem přípravek Cilostazol STADA 100 mg pro Vás může být i nadále vhodné. Váš lékař rozhodne, která možnost se pro Vás hodí.

Přípravek Cilostazol STADA 100 mg s jídlem a pitím

Přípravek Cilostazol STADA 100 mg tablety se užívá 30 minut před snídaní či večeří. Tablety vždy zapíjejte malým množstvím vody.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek Cilostazol STADA 100 mg NESMÍbýt v těhotenství podáván.

Podávání přípravku přípravek Cilostazol STADA 100 mg kojícím matkám se NEDOPORUČUJE.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Cilostazol STADA 100 mg může způsobovat závratě. Jestliže po užití přípravku Cilostazol STADA 100 mg tablety máte závratě, NEŘIĎTEdopravní prostředky a nepoužívejte žádné nástroje či stroje. Informujte svého lékaře nebo lékárníka.

3. Jak se přípravek Cilostazol STADA 100 mg užívá

– Vždy užívejte přípravek Cilostazol STADA 100 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

– Doporučená dávka přípravku je jedna 100 mg tableta dvakrát denně (ráno a večer). U starších lidí není potřeba tuto dávku měnit. Váš lékař vám však může předepsat nižší dávku, jestliže užíváte jiné léky, které mohou mít účinek na přípravek Cilostazol STADA 100 mg. Přípravek Cilostazol STADA 100 mg tablety se užívá 30 minut před snídaní či večeří.

Tablety vždy zapíjejte malým množstvím vody.

Někdy může být příznivý vliv užívání přípravku Cilostazol STADA 100 mg pociťován za 4–12 týdnů léčby. Váš lékař po 3 měsících léčby posoudí, zda došlo ke zlepšení a jestliže je účinek léčby nedostatečný, může Vám doporučit léčbu cilostazolem ukončit.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Cilostazol STADA 100 mg není vhodný pro podávání dětem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, můžete potřebovat neodkladné lékařské ošetření. Přestaňte užívat přípravek Cilostazol STADA 100 mg a vyhledejte lékaře nebo pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice.

– cévní mozková příhoda

– srdeční příhoda

– problémy se srdcem, které mohou způsobovat dušnost nebo otoky kotníků

– nepravidelný srdeční tep (nový výskyt nebo zhoršení)

– nápadné krvácení

– snadná tvorba modřin

– závažné onemocnění s výskytem puchýřů na kůži, v ústech, na očích a na genitáliích

– zežloutnutí kůže nebo očního bělma, způsobené problémy s játry nebo s krví (žloutenka)

Také okamžitě informujte svého lékaře, jestliže máte horečku nebo Vás bolí v krku. Možná bude potřeba, aby Vám byly provedeny krevní testy. Váš lékař rozhodne o další léčbě.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky přípravku Cilostazol STADA 100 mg.

V následujících případech informujte co nejdříve svého lékaře:

Velmi časté nežádoucí účinky(mohou postihnout více než 1 pacienta z 10)

– bolest hlavy

– abnormální stolice

– průjem

Časté nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

– rychlý srdeční tep

– bušení srdce (palpitace)

– bolest na hrudníku

– závratě

– bolest v krku

– rýma (rinitida)

– bolesti břicha

– nepříjemný pocit v oblasti břicha (zažívací potíže)

– nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení

– ztráta chuti k jídlu (anorexie)

– nadměrné říhání či plynatost (větry)

– otok kotníků, nohou nebo obličeje

– vyrážka nebo změny vzhledu kůže

– svědění kůže

– krvácivé skvrny na kůži

– celková slabost

Méně časté nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

– infarkt (srdeční příhoda)

– nepravidelný srdeční tep (nový výskyt nebo zhoršení)

– problémy se srdcem, které mohou způsobovat dušnost nebo otoky kotníků

– zánět plic

– kašel

– zimnice

– neočekávané krvácení

– tendence ke krvácení (např. do žaludku, očí, svalů, z nosu, krev ve slinách nebo moči)

– pokles počtu červených krvinek v krvi

– závrať po postavení

– omdlévání

– úzkost

– potíže se spánkem

– neobvyklé sny

– alergická reakce

– bolest

– diabetes (cukrovka) a zvýšení hladiny cukru v krvi

– bolesti žaludku (gastritida)

– malátnost

U pacientů, kteří mají diabetes (cukrovku), může být riziko krvácení do očí vyšší.

Vzácné nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000)

– tendence k delšímu krvácení než obvykle

– zvýšení počtu krevních destiček v krvi

– problémy s ledvinami

Během užívání přípravku Cilostazol STADA 100 mg byly hlášeny následující nežádoucí účinky, není však známo, jak často se vyskytují:

– změny krevního tlaku

– pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček v krvi

– dechové obtíže

– pohybové potíže

– horečka

– návaly horka

– ekzém a jiné kožní vyrážky

– snížená citlivost kůže

– slzení nebo výtok z očí (zánět spojivek)

– zvonění v uších (tinnitus)

– problémy s játry včetně zánětu jater (hepatitidy)

– změny moči

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: .

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.   Jak přípravek Cilosatzol STADA 100 mg uchovávat

Uchovávejte přípravek Cilostazol STADA 100 mg mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.     Obsah balení a další informace

Co přípravek Cilostazol STADA 100 mg obsahuje

Léčivou látkou je cilostazolum. Jedna tableta obsahuje cilostazolum 100 mg.

Dalšími složkami jsou kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, vápenatá sůl karmelosy, hypromelosa 2506/5 a magnesium-stearát.

Jak přípravek Cilostazol STADA 100 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Cilostazol STADA 100 mg je bílá až téměř bílá, kulatá tableta s plochým povrchem, s vyraženým „100“ na jedné straně.

Přípravek je dodáván v baleních obsahujících 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 tablet balených v PVC/PVDC/Al blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

STADA Arzneimittel AG

Bad Vilbel, Německo

Výrobce

Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Marszalka Józefa Pilsudskiego 5,

95–200 Pabianice

Polsko

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2 – 18

61118 Bad Vilbel

Německo

Tento lék je registrován ve členských zemích EEA pod následujícími náz­vy

Bulharsko

Česká republika

Estonsko

Německo

Slovenská republika

Cilostazole Stada 50/100 mg tablets

Cilostazol Stada 100 mg tablety Cilostad

Cilostazol AL 100 mg Tabletten

Cilostazol Stada 100 mg

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 1. 6. 2018

7

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář