CILOZEK

Čtěte příbalový leták CILOZEK online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CILOZEK a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CILOZEK

  1. Co je CILOZEK a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CILOZEK užívat
  3. Jak se CILOZEK užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CILOZEK uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CILOZEK

1. Co je přípravek Cilozek 50 mg a k čemu se používá

Přípravek Cilozek 50 mg patří do skupiny léků nazývaných inhibitory fosfodiesterázy typu 3.

Má několik účinků, mezi které patří rozšíření některých krevních cév a snížení koagulačního účinku (shlukování) krevních elementů nazývaných krevní destičky v cévách.

Přípravek Cilozek 50 mg Vám byl předepsán k léčbě „intermitentní klaudikace“. Intermitentní klaudikace je křečovitá bolest v dolních končetinách při chůzi, způsobená nedostatečným krevním zásobením dolních končetin. Přípravek Cilozek 50 mg může prodloužit vzdálenost, kterou ujdete bez bolesti, neboť zlepšuje krevní oběh v dolních končetinách.

Cilostazol se doporučuje pouze pacientům, u nichž po úpravě životního stylu (včetně skončení s kouřením a častějšího cvičení) a po dalších vhodných zásazích nedošlo k uspokojivému zlepšení příznaků onemocnění. Je důležité, abyste během užívání cilostazolu i nadále pokračoval(a) v provedených úpravách svého životního stylu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cilozek 50 mg užívat

Neužívejte přípravek Cilozek 50 mg:

jestliže jste alergický(á) na cilostazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). jestliže máte srdeční selhání. jestliže máte v klidu přetrvávající bolest na hrudi nebo jste měl(a) infarkt (srdeční příhodu) nebo chirurgický zákrok na srdci v posledních šesti měsících. jestliže jste někdy měl(a) nebo míváte poruchy vědomí způsobené onemocněním srdce nebo jakoukoli závažnější poruchou srdeční činnosti. jestliže je Vám známo, že máte onemocnění zvyšující riziko krvácení nebo tvorby modřin, jako je například:

– aktivní žaludeční vřed(y)

– cévní mozková příhoda v posledních šesti měsících

– problémy s očima při diabetu (cukrovce)

– jestliže nemáte správně kompenzovaný krevní tlak

jestliže užíváte jak kyselinu acetylsalicylovou, tak i klopidogrel nebo jakoukoliv kombinaci dvou nebo více léků, které mohou zvýšit riziko krvácení [nejste-li si jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka]. jestliže máte závažné onemocnění ledvin nebo středně závažné či závažné onemocnění jater. v těhotenství.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Cilozek 50 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Než začnete užívat přípravek Cilozek 50 mg, informujte svého lékaře:

jestliže máte závažné problémy se srdcem nebo jakékoli problémy se srdeční činností. jestliže máte problémy s krevním tlakem. jestliže potřebujete podstoupit chirurgický zákrok, včetně vytržení zubů, informujte svého lékaře nebo zubního lékaře, že užíváte přípravek Cilozek 50 mg. jestliže se Vám snadno tvoří modřiny nebo snadno krvácíte, přestaňte užívat přípravek Cilozek 50 mg a informujte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Cilozek 50 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Konkrétně informujte svého lékaře, jestliže užíváte léky, které se obvykle používají k léčbě bolesti a/nebo zánětlivých onemocnění svalů nebo kloubů, nebo jestliže užíváte léky ke snížení srážlivosti krve. Mezi tyto léky patří:

– kyselina acetylsalicylová

– klopidogrel

– antikoagulancia (např. warfarin, dabigatran, rivaroxaban, apixaban nebo hepariny s nízkou molekulární hmotností)

erythromycin, klarithromycin nebo rifampicin (antibiotika) ketokonazol (k léčbě plísňových infekcí) omeprazol (k léčbě překyselení žaludku) diltiazem (k léčbě vysokého krevního tlaku nebo bolesti na hrudníku) cisaprid (k léčbě poruch žaludku) lovastatin, simvastatin nebo atorvastatin (k léčbě vysoké hladiny cholesterolu v krvi) halofantrin (k léčbě malárie) pimozid (k léčbě duševních onemocnění) námelové deriváty (k léčbě migrény, např. ergotamin, dihydroergotamin) karbamazepin nebo fenytoin (k léčbě křečí) přípravky obsahující extrakt z třezalky tečkované (bylinné léky) diuretika (např. hydrochlorothiazid, furosemid) blokátory kalciových kanálů (např. verapamil, amlodipin) ACE inhibitory (např. kaptopril, lisinopril) blokátory receptorů pro angiotenzin II (např. valsartan, kandesartan) beta-blokátory (např. labetalol, karvedilol)

Užívání výše zmíněných léků spolu s přípravkem Cilozek 50 mg pro Vás může být i nadále vhodné; Váš lékař rozhodne, která možnost je pro Vás vhodná.

Přípravek Cilozek 50 mg s jídlem a pitím

Přípravek Cilozek 50 mg se užívá 30 minut před snídaní a večeří.

Tablety vždy zapíjejte malým množstvím vody.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek Cilozek 50 mg NESMÍbýt v těhotenství podáván.

Podávání přípravku Cilozek 50 mg kojícím matkám se NEDOPORUČUJE.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Cilozek 50 mg může způsobovat závratě. Jestliže po užití přípravku Cilozek 50 mg máte závratě, NEŘIĎTEdopravní prostředky a nepoužívejte žádné nástroje či stroje. Informujte svého lékaře nebo lékárníka.

3. Jak se přípravek Cilozek 50 mg užívá

Vždy užívejte přípravek Cilozek 50 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je dvě 50 mg tablety dvakrát denně (ráno a večer). U starších lidí není potřeba tuto dávku měnit. Váš lékař vám však může předepsat nižší dávku, jestliže užíváte jiné léky, které mohou ovlivňovat účinek přípravku Cilozek 50 mg. Přípravek Cilozek 50 mg se užívá 30 minut před snídaní a večeří. Tablety vždy zapíjejte malým množstvím vody.

Někdy může být příznivý vliv užívání přípravku Cilozek 50 mg pociťován za 4 – 12 týdnů léčby. Váš lékař po 3 měsících léčby posoudí, zda došlo ke zlepšení, a jestliže je účinek léčby nedostatečný, může Vám doporučit léčbu cilostazolem ukončit.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Cilozek 50 mg není vhodný pro podávání dětem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cilozek 50 mg, než jste měl(a)

Jestliže jste z jakéhokoli důvodu užil(a) více tablet přípravku Cilozek 50 mg, než jste měl(a), můžete mít známky a příznaky, jako jsou silná bolest hlavy, průjem, pokles krevního tlaku a nepravidelnosti srdeční činnosti.

Jestliže jste užil(a) více tablet, než je předepsaná dávka, ihned vyhledejte svého lékaře nebo místní nemocnici. Nezapomeňte s sebou vzít balení přípravku, aby bylo jasné, jaké léky jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cilozek 50 mg

Jestliže jste vynechal(a) dávku, užijte následující dávku v obvyklou dobu a dále normálně pokračujte v užívání. NEZDVOJNÁSOBUJ­TEnásledující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cilozek 50 mg

Jestliže přestanete přípravek Cilozek 50 mg užívat, bolest v dolních končetinách se může vrátit nebo zhoršit. Proto přestaňte užívat přípravek Cilozek 50 mg pouze v případě, že si všimnete nežádoucích účinků, které vyžadují neodkladné lékařské ošetření (viz bod 4), nebo pokud Vám to doporučí lékař. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, můžete potřebovat neodkladné lékařské ošetření. Přestaňte užívat přípravek Cilozek 50 mg a vyhledejte lékaře nebo pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice.

cévní mozková příhoda srdeční příhoda problémy se srdcem, které mohou způsobovat dušnost nebo otoky kotníků nepravidelný srdeční tep (nový výskyt nebo zhoršení) nápadné krvácení snadná tvorba modřin závažné onemocnění s výskytem puchýřů na kůži, v ústech, na očích a na genitáliích zežloutnutí kůže nebo očního bělma, způsobené problémy s játry nebo s krví (žloutenka)

Také okamžitě informujte svého lékaře, jestliže máte horečku nebo Vás bolí v krku. Možná bude potřeba, aby Vám byly provedeny krevní testy, a Váš lékař rozhodne o další léčbě.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky přípravku Cilozek 50 mg. V následujících případech informujte co nejdříve svého lékaře:

Velmi časté nežádoucí účinky(mohou postihnout více než 1 pacienta z 10)

bolest hlavy abnormální stolice průjem

Časté nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

rychlý srdeční tep bušení srdce (palpitace) bolest na hrudníku závratě bolest v krku rýma (rinitida) bolesti břicha nepříjemný pocit v oblasti břicha (zažívací potíže) nevolnost (pocit na zvracení) či zvracení ztráta chuti k jídlu (anorexie) nadměrné říhání či plynatost (větry) otok kotníků, nohou nebo obličeje vyrážka nebo změny vzhledu kůže svědění kůže krvácivé skvrny na kůži celková slabost

Méně časté nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

infarkt (srdeční příhoda) nepravidelný srdeční tep (nový výskyt nebo zhoršení) problémy se srdcem, které mohou způsobovat dušnost nebo otoky kotníků zápal plic kašel zimnice neočekávané krvácení tendence ke krvácení (např. do žaludku, očí, svalů, z nosu, krev ve slinách nebo moči) pokles počtu červených krvinek v krvi závrať po postavení omdlévání úzkost potíže se spánkem neobvyklé sny alergická reakce bolest diabetes (cukrovka) a zvýšení hladiny cukru v krvi bolesti žaludku (gastritida) malátnost

U pacientů, kteří mají diabetes (cukrovku), může být riziko krvácení do očí vyšší.

Vzácné nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000)

tendence k delšímu krvácení než obvykle zvýšení počtu krevních destiček v krvi problémy s ledvinami

Během užívání přípravku Cilozek 50 mg byly hlášeny následující nežádoucí účinky, není však známo, jak často se vyskytují:

změny krevního tlaku pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček v krvi dechové obtíže pohybové potíže horečka návaly horka ekzém a jiné kožní vyrážky snížená citlivost kůže slzení nebo výtok z očí (zánět spojivek) zvonění v uších (tinnitus) problémy s játry včetně zánětu jater (hepatitidy) změny moči

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: .

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Cilozek 50 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Cilozek 50 mg obsahuje

– Léčivou látkou je cilostazolum. Jedna tableta obsahuje cilostazolum 50 mg.

– Dalšími složkami jsou kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulóza, vápenatá sůl karmelózy, hypromelóza a magnesium- stearát.

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář