CINACALCET WELDING 60 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Čtěte příbalový leták CINACALCET WELDING 60 MG POTAHOVANÉ TABLETY online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CINACALCET WELDING 60 MG POTAHOVANÉ TABLETY a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CINACALCET WELDING 60 MG POTAHOVANÉ TABLETY

  1. Co je CINACALCET WELDING 60 MG POTAHOVANÉ TABLETY a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CINACALCET WELDING 60 MG POTAHOVANÉ TABLETY užívat
  3. Jak se CINACALCET WELDING 60 MG POTAHOVANÉ TABLETY užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CINACALCET WELDING 60 MG POTAHOVANÉ TABLETY uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CINACALCET WELDING 60 MG POTAHOVANÉ TABLETY

1. Co je Cinacalcet Welding a k čemu se používá

Cinacalcet Welding účinkuje tak, že kontroluje hladiny paratyroidního hormonu (PTH), vápníku a fosforu ve Vašem těle. Používá se k léčbě poruchy funkce tzv. příštítných tělísek. Příštítná tělíska jsou čtyři drobné žlázy, uložené na krku v blízkosti štítné žlázy, které produkující hormon zvaný parathormon(PTH).

Cinacalcet Welding se používá:

na léčbu sekundární hyperparatyreózy u pacientů se závažným onemocněním ledvin, kteří potřebují dialýzu k odstranění odpadních látek z krve. na snížení vysokých hladin vápníku v krvi (hyperkalcémie) u pacientů s rakovinou příštítných tělísek (žláz). na snížení vysokých hladin vápníku v krvi (hyperkalcémie) u pacientů s primární hyperparatyreózou, kteří mají vysokou hladinu vápníku i po odstranění příštítných tělísek nebo u kterých odstranění příštítných tělísek není možné.

Při primární a sekundární hyperparatyreóze produkují příštítné žlázy příliš mnoho PTH. „Primární“ znamená, že hyperparatyreózu nezpůsobují žádná jiná onemocnění a „sekundární“ znamená, že je hyperparatyreóza způsobena jiným onemocněním, např. onemocněním ledvin. Jak primární, tak sekundární hyperparatyreóza může způsobit úbytek vápníku v kostech, což může vést k bolesti kostí a zlomeninám, k onemocněním srdce a cév, k ledvinovým kamenům, duševním poruchám a komatu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začne te Cinacalcet Welding užívat

Neužíve jteCinacalcet Welding:

– NEUŽÍVEJTECina­calcet Welding, jestliže jste alergický(á) na cinakalcet nebo na kteroukoliv

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Cinacalcet Welding se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Než začnete užívat Cinacalcet Welding, upozorněte svého lékaře, pokud máte nebo jste někdy prodělal(a):

křečové stavy (záchvaty nebo konvulze). Riziko vzniku záchvatu křečí je vyšší, pokud jste je měl(a) už dříve; one mocnění jater; srde ční selhání. pokud začnete či skončíte s kouřením, neboť to může mít vliv na působení Cinacalcet Welding.

Děti a dospívající

Cinacalcet Welding nesmějí užívat děti mladší 18 let.

Další léčivé přípravky a Cinacalcet Welding

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně těch, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis. Informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky.

Podobné léky jako tyto mohou ovlivnit účinek Cinacalcet Welding:

léky používané k léčbě kožních a plísňových infekcí (ketokonazol, itrakonazol a vorikonazol); léky používané k léčbě bakteriálních infekcí (telithromycin, rifampicin a ciprofloxacin); léky používané k léčbě HIV infekce a AIDS (ritonavir); léky používané k léčbě depresí (fluvoxamin).

Cinacalcet Welding může ovlivnit účinek léků jako jsou tyto následující:

léky používané na léčbu deprese (amitriptylin, desipramin, nortriptylin a klomipramin); léky používané na léčbu změn srdečního pulzu (flekainid a propafenon); léky používané na léčbu vysokého krevního tlaku (metoprolol).

Cinacalcet Welding s jídlem a pitím

Cinacalcet Welding se má užívat při jídle nebo krátce po něm.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo těhotenství plánujete, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Podávání Cinacalcet Welding těhotným ženám nebylo studováno. V případě těhotenství může lékař Vaši léčbuupravit, protože by Cinacalcet Welding mohl poškodit nenarozené dítě.

Není známo, zda je Cinacalcet Welding vylučován do lidského mateřského mléka. Váš lékař s Vámi probere, zda přerušit kojení nebo léčbu Cinacalcet Welding.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Cinacalcet Welding by neměl ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienti užívající Cinacalcet Welding hlásili výskyt závratí a křečí. V případě jejich výskytu může být schopnost řídit nebo obsluhovat stroje ovlivněna.

Cinacalcet Welding obsahuje laktózu

Jestliže Vás lékař upozornil na to, že trpíte nesnášenlivostí některých druhů cukrů, obraťte se na svého lékaře před tím, než začnete užívat tento léčivý přípravek.

3. Jak se Cinacalcet Welding užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem či lékárníkem. Lékař přesně určí, jaké množství přípravku Cinacalcet Welding máte užívat.

Cinacalcet Welding se musí podávat ústy při jídle nebo krátce po něm. Tablety se musí polykat celé a a nesmí sedělit.

Po dobu léčby Vám bude lékař pravidelně odebírat krev a sledovat léčbu a bude-li to třeba, dávku upraví.

Jestliže se léčíte pro sekundární hyperparatyreózu

Obvyklá počáteční dávka Cinacalcet Welding je 30 mg (jedna tableta) jednou denně.

Jestliže se léčíte pro karcinom příštítných tělísek nebo primární hype rpa ratyreózu

Obvyklá počáteční dávka Cinacalcet Welding je 30 mg (jedna tableta) dvakrát denně.

Jestliže jste užil(a) více Cinacalcet Welding, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více Cinacalcet Welding, než jste měl(a), oznamte to ihned svému lékaři. Možnými příznaky předávkování jsou necitlivost nebo brnění okolo úst, bolesti nebo křeče svalů.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Cinacalcet Welding

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Cinacalcet Welding, užijte následující dávku jako obvykle.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se objeví pocit necitlivosti nebo brnění kolem úst, bolesti nebo křeče svalů, ihned to oznamte svému lékaři. Mohou to být známky příliš nízké hladiny vápníku v krvi (hypokalcemie).

Velmi časté : mohou ovlivnit více než 1 z 10 pacientů nevolnost a zvracení, které jsou obvykle velmi mírné a netrvají dlouho.
Časté: mohou ovlivnit až 1 z 10 pacientů závratě pocity necitlivosti nebo brnění (parestézie) ztráta (anorexie) nebo snížení chuti k jídlu – nechutenství bolesti svalů (myalgie) slabost (astenie) vyrážka snížená hladina testosteronu. vysoké hladiny draslíku v krvi (hyperkalemie) alergické reakce (hypersenzitivita) bolest hlavy záchvaty křečí nízký krevní tlak (hypotenze) infekce horních cest dýchacích potíže s dýcháním (dušnost) kašel zažívací obtíže (dyspepsie) průjem bolesti břicha, bolest nadbřišku zácpa svalové křeče bolest zad nízké hladiny vápníku v krvi (hypokalcemie).
Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit Kopřivka Otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, který může způsobovat obtíže při polykání nebo dýchání (angioedém) Neobvykle rychlý tlukot nebo bušení srdce, které mohou být spojeny s nízkou hladinou vápníku

v krvi (sekundárně při hypokalcemii prodloužení QT intervalu a komorová arytmie).

Po použití přípravku Cinacalcet Welding došlo u velmi malého počtu pacientů se srdečním selháním ke zhoršení stavua/nebo k výskytu nízkého krevního tlaku (hypotenze).

Děti a dospívající

Použití Cinacalcet Welding u dětí a dospívajících nebylo prověřeno. V klinické studii bylo hlášeno úmrtídospívajícícho pacienta s velmi nízkými hladinami vápníku v krvi (hypokalcemie).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Cinacalcet Welding uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do ana blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Cinacalcet Welding obsahuje

– Léčivou látkou je cinacalcetum. Jedna potahovaná tableta obsahuje cinacalcetum (ve formě hydrochloridu) 30 mg, 60 mg nebo 90 mg.

– Dalšími složkami jsou:

Předbobtnalý kukuřičný škrob Mikrokrystalická celulosa (E480) Krospovidon (E1202) Magnesium-stearát (E470b) Koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551)

– Tablety jsou potaženy:

Potahovou soustavou „Sheffcoat Green L TN“ (obsahuje hypromelosu E464, oxid titaničitý E171, monohydrat laktosy, triacetin E1518, žlutý oxid železitý E172, hlinitý lak indigokarmínu E132). Potahovou soustavou „Opadry clear“ (obsahuj hypromelosu, makrogol E1521)

Jak Cinacalcet Welding vypadá a co obsahuje toto balení

Cinacalcet Welding 30 mg potahované tablety jsou světle zelené potahované tablety. Jsou oválného tvaru a mají na jedné straně označení „30“. (Šířka: 4,4 až 4,7 mm, délka: 6,9 – 7,2 mm).

Cinacalcet Welding 60 mg potahované tablety jsou světle zelené potahované tablety. Jsou oválného tvaru a mají na jedné straně označení „60“. (Šířka: 5,5 až 5,7 mm, délka: 8,7 – 8,9 mm).

Cinacalcet Welding 90 mg potahované tablety jsou světle zelené potahované tablety. Jsou oválného tvaru a mají na jedné straně označení „90“. (Šířka: 6,5 až 6,7 mm, délka: 9,9 – 1,2 mm).

Cinacalcet Welding 30 mg, 60 mg nebo 90 mg potahované tablety je k dispozici v blistrech. Jedno balení obsahuje 14, 28 nebo 84 tablet v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí

Welding GmbH & Co. KG

Esplanade 39

20354 Hamburg

Německo

Výrobce

GE PHARMACEUTICALS LTD

Industrial Zone, Chekanitza South Area

2140 Botevgrad

Bulharsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20.4.2016

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář