CINARIZIN LEK 75 MG

Čtěte příbalový leták CINARIZIN LEK 75 MG online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CINARIZIN LEK 75 MG a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CINARIZIN LEK 75 MG

  1. Co je CINARIZIN LEK 75 MG a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CINARIZIN LEK 75 MG užívat
  3. Jak se CINARIZIN LEK 75 MG užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CINARIZIN LEK 75 MG uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CINARIZIN LEK 75 MG

1. CO JE CINARIZIN LEK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Cinarizin Lek odstraňuje příznaky oběhových poruch, závratě, nevolnost, zvonění v uších a nevolnosti z pohybu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CINARIZIN LEK UŽÍVAT

Neužívejte Cinarizin Lek:

jestliže jste alergický(á) na cinarizin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Cinarizin Lek se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže se léčíte pro Parkinsonovu chorobu, musíte se zeptat lékaře, zda Cinarizin Lek smíte nebo nesmíte užívat. U onemocnění Parkinsonovou chorobou se mohou příznaky základního onemocnění zhoršit, a proto tito pacienti smí užívat Cinarizin Lek jen tehdy, pokud výhody převýší možné riziko ze zhoršení onemocnění.

Cinarizin Lek může zejména při zahájení léčby vyvolat somnolenci (lehčí porucha vědomí se sníženou bdělostí), proto je třeba zvláštní opatrnosti, jestliže se současně požívá alkohol nebo se podávají léčiva s tlumivým účinkem na CNS.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Užívání přípravku Cinarizin Lek se v těhotenství nedoporučuje.

Kojení

Pokud kojíte, neužívejte přípravek Cinarizin Lek.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vzhledem k tomu, že zejména na počátku terapie může přípravek Cinarizi Lek vyvolat ospalost, je vhodná zvýšená opatrnost při vykonávání takových činností jako je řízení a obsluha strojů.

Přípravek Cinarizin Lek obsahuje laktosu

Cinarizin Lek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE CINARIZIN LEK UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Váš lékař Vám sdělí, kolik tablet tohoto léčivého přípravku denně máte užívat a jak dlouho léčba potrvá. Neměňte dávky ani nepřerušujte léčbu, aniž byste se nejprve neporadil(a) se svým lékařem.

Obvyklá dávka přípravku je jedna tableta (25 mg) 3krát denně, polyká se celá s malým množstvím vody.

Nejvyšší dávka přípravku Cinarizin Lek nesmí překročit 9 tablet (po 25 mg) denně.

Protože účinek přípravku Cinarizin Lek v léčbě závratí závisí na dávce, dávka musí být zvyšována postupně.

Při kinetóze (nevolnost při jízdě v dopravních prostředcích, mořská nemoc, atd.):

U dospělých: užívá se 1 tableta (25 mg) půl hodiny před začátkem cesty; může se opakovat každých 6 hodin.

U dětí (5 až 12 roků): doporučuje se polovina dávky pro dospělé. Vzhledem k tomu, že přípravek Cinarizin Lek nelze půlit na dvě stejné poloviny, Váš lékař Vám doporučí jiný léčivý přípravek obsahující cinarizin, který lze v příslušné dávce podat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cinarizin Lek, než jste měl(a)

Pokud jste Vy nebo někdo jiný užil(a) více tablet přípravku Cinarizin Lek, než Vám bylo doporučeno, kontaktujte ihned lékaře nebo blízkou nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Cinarizin Lek

Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek Cinarizin Lek, neužívejte vynechanou dávku, ale užijte až dávku následující a dále pokračujte v doporučeném dávkování

Jestliže jste přestal(a) užívat Cinarizin Lek

Nepřestávejte užívat tento přípravek dříve, než Vám předepsal Váš lékař, ani když už nemáte obtíže. Jestliže jste využíval(a) celé předepsané množství, a přesto stále máte obtíže, poraďte se, prosím, se svým lékařem.

Můžete užívat pouze tolik léčivého přípravku denně, kolik Vám bylo předepsáno.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Může se vyskytnout ospalost, žaludeční a střevní obtíže. Tyto změny bývají přechodné a často se jim může předejít, pokud se vhodného dávkování dosahuje postupným zvyšováním dávek.

Vzácně byly pozorovány bolesti hlavy, sucho v ústech, přibývání na hmotnosti, pocení a alergické reakce. Alergická reakce se může projevit jako vyrážka, svědění, otok tváře a rtů nebo dýchací obtíže (dušnost). Dlouhodobé podávání přípravku Cinarizin Lek bylo vzácně spojeno s přibýváním hmotnosti a velmi vzácně s rozvojem svědivých skvrn na kůži a žloutenkou (žluté zbarvení kůže nebo očí).

U starších pacientů, kterým byl přípravek Cinarizin Lek podáván dlouhodobě, bylo vzácně pozorováno zhoršení nebo objevení se chvění, neklidných nohou a svalové ztuhlosti. Pokud se některý z těchto příznaků objeví, přestaňte lék užívat a kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK CINARIZIN LEK UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Cinarizin Lek obsahuje

Léčivou látkou je cinnarizinum.

Jedna tableta Cinarizin Lek 25 mg obsahuje cinnarizinum 25 mg.

Jedna tableta Cinarizin Lek 75 mg obsahuje cinnarizinum 75 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Cinarizin Lek 25 mg: koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, povidon, sodná sůl karboxymethyl­škrobu, mastek.

Cinarizin Lek 75 mg: koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, povidon, sodná sůl karboxymethyl­škrobu, mastek.

Balení

Cinarizin Lek 25 mg: krabička s pěti blistry, z nichž každý obsahuje 10 tablet.

Cinarizin Lek 75 mg: krabička s pěti blistry, z nichž každý obsahuje 10 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Praha, e-mail:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7. 3. 2018

4/4

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář