CIPRINOL

Čtěte příbalový leták CIPRINOL online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CIPRINOL a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CIPRINOL

  1. Co je CIPRINOL a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CIPRINOL užívat
  3. Jak se CIPRINOL užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CIPRINOL uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CIPRINOL

1. Co je přípravek Ciprinol a k čemu se používá

Ciprinol patří do skupiny fluorochinolonových antibiotik. Léčivou látkou je ciprofloxacin. Ciprofloxacin zabíjí bakterie, které způsobují infekci. Působí pouze na specifické kmeny bakterií.

Dospělí

Přípravek Ciprinol se u dospělých používá k léčbě následujících bakteriálních infekcí:

– infekce dýchacích cest,

– dlouhodobé nebo vracející se infekce ucha a vedlejších nosních dutin,

– infekce močových cest,

– infekce pohlavního ústrojí u mužů i žen,

– infekce trávicího ústrojí a břicha,

– infekce kůže a měkké tkáně,

– infekce kostí a kloubů,

– expozice inhalační formy antraxu.

Ciprofloxacin se může používat k léčbě pacientů s nízkým počtem bílých krvinek (neutropenie), kteří mají horečku, u které je podezření, že je způsobena bakteriální infekcí.

Jestliže máte závažnou infekci, nebo když je infekce způsobena více než jedním typem bakterie, můžou Vám být současně s přípravkem Ciprinol předepsána ještě jiná antibiotika.

Děti a dospívající

Přípravek Ciprinol se za odborného dohledu specialisty používá u dětí a dospívajících k léčbě následujících bakteriálních infekcí:

– infekce plic a průdušek u dětí a dospívajících s cystickou fibrózou,

– komplikované infekce močových cest, včetně infekcí zasahujících ledviny,

– expozice inhalační formy antraxu.

V případě, kdy to lékař uzná za nutné, může být Ciprinol použit u dětí a dospívajících také k léčbě jiných závažných infekcí.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ciprinol používat

Nepoužívejte přípravek Ciprinol

– jestliže jste alergický(á) na ciprofloxacin, další chinolony nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

– jestliže užíváte tizanidin (viz bod 2: „Další léčivé přípravky a přípravek Ciprinol“).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Ciprinol se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Před zahájením léčby přípravkem Ciprinol

Informujte svého lékaře, jestliže:

– jste někdy měl(a) problémy s ledvinami, je možné, že bude třeba Vaši léčbu přizpůsobit.

– trpíte epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami.

– jste v minulosti měl(a) problémy se šlachami při předchozí léčbě antibiotiky, jako je přípravek Ciprinol.

– jste diabetik, protože u Vás může během léčby ciprofloxacinem nastat riziko hypoglykemie (nízké hladiny cukru v krvi).

– máte myasthenii gravis (typ svalové slabosti), protože její příznaky se mohou zhoršit.

– máte problémy se srdcem. Při použití tohoto druhu léků je třeba opatrnosti, pokud jste se narodil(a) s prodlouženým QT intervalem (je vidět na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti) nebo máte tuto poruchu v rodině, máte nerovnováhu solí v krvi (především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte velmi pomalou srdeční činnost (bradykardie), máte slabé srdce (srdeční selhávání), v minulosti jste prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient nebo pokud užíváte jiné léky, které mohou způsobovat abnormální změny na EKG (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Ciprinol“).

– Vy nebo některý z členů Vaší rodiny máte nedostatek glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy (G6PD),

protože u Vás může během léčby ciprofloxacinem nastat riziko anémie (chudokrevnosti).

Pro léčbu některých infekcí pohlavního ústrojí Vám může lékař předepsat kromě ciprofloxacinu i další antibiotika. Pokud nedojde ke zlepšení příznaků po 3 dnech léčby, poraďte se prosím se svým lékařem.

Během léčby přípravkem Ciprinol

Okamžitě informujte svého lékaře, jestliže během používání přípravku Ciprinolnastane kterákoli z níže uvedených situací. Váš lékař rozhodne, zda je nutné léčbu přípravkem Ciprinol ukončit.

– Závažné, náhlé alergické reakce(anafylak­tická reakce/šok, angioedém). Dokonce i po první dávce existuje malá pravděpodobnost, že zaznamenáte závažné alergické reakce s následujícími příznaky: svíravý pocit na hrudi, pocit závratě, nevolnosti nebo mdloby, nebo závrať, když vstáváte. Jestliže toto nastane, okamžitě informujte svého lékaře, protože je nutné podávání přípravku Ciprinol okamžitě ukončit.

– Občas se může objevit bolest, otoky kloubů a zánět šlach,zejména jste-li starší a zároveň léčen(a) kortikosteroidy. Stejné příznaky se mohou objevit již během prvních 48 hodin, ale i několik měsíců poté, co jste přestal(a) používat ciprofloxacin. Při první známce jakékoli bolesti nebo zánětu musí být podávání přípravku Ciprinol ukončeno a bolestivé místo udržováno v klidu. Vyvarujte se zbytečného pohybu, který by mohl zvýšit riziko natržení šlachy.

– Trpíte-li epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami, například cerebrální ischémií

(nedokrvení mozku) nebo mrtvicí, můžete zaznamenat nežádoucí účinky spojené s centrálním nervovým systémem. Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte Ciprinol používat a kontaktujte svého lékaře.

– Po prvním podání přípravku Ciprinol můžete zaznamenat psychiatrické reakce.Trpíte-li depresínebo psychózou,při léčbě přípravkem Ciprinol se mohou Vaše příznaky zhoršit. Ve vzácných případech může deprese nebo psychóza vyvrcholit sebevražednými myšlenkami, pokusem o sebevraždu nebo dokonanou sebevraždou.

Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte Ciprinol používat a kontaktujete svého lékaře.

– Můžete zaznamenat symptomy neuropatie (nezánětlivého postižení nervů) jako bolest, pálení, brnění, mravenčení a/nebo slabost. Jestliže nastane taková situace, okamžitě přestaňte Ciprinol používat a kontaktujte svého lékaře.

– Hypoglykemiebyla hlášena nejčastěji u diabetiků, převážně u starší populace. Pokud k tomu dojde, kontaktujte okamžitě svého lékaře.

– Při používání antibiotik, včetně přípravku Ciprinol, nebo dokonce několik týdnů po ukončení léčby, můžete dostat průjem.Jestliže by přešel do závažné nebo trvalé formy, nebo pokud by Vaše stolice obsahovala krev nebo sliz, okamžitě přestaňte Ciprinol používat, neboť se může jednat o život ohrožující situaci. Neužívejte léky na zpomalení funkce střev.

– Pokud se Vám začne zhoršovat zraknebo pokud se Vám Vaše oči zdají být jinak ovlivněné, obraťte se okamžitě na očního lékaře.

– Při používání přípravku Ciprinol bude Vaše pokožka citlivější na sluneční nebo ultrafialové (UV) záření. Nevystavujte pokožku silnému slunečnímu nebo umělému UV záření, například v soláriích.

– Jestliže je třeba, abyste podstoupil(a) odběr vzorku krve nebo moči,informujte svého lékaře nebo personál laboratoře, že používáte přípravek Ciprinol.

– Pokud trpíte problémy s ledvinami, informujte o tom svého lékaře, protože může být zapotřebí

upravit dávku.

– Přípravek Ciprinol může způsobit jaterní poškození.Jestliže zpozorujete nějaké příznaky, jako je ztráta chuti k jídlu, žloutenka (žloutnutí kůže), tmavá moč, svědění, nebo citlivost žaludku, přestaňte používat přípravek Ciprinol a okamžitě kontaktujte svého lékaře.

– Ciprinol může způsobit snížení počtu bílých krvinek, tím pádem může být Vaše odolnost proti infekci snížena.Jestliže se u Vás vyskytne infekce s příznaky, jako jsou horečka a celkové zhoršení Vašeho zdravotního stavu nebo horečka ve spojení s místními projevy infekce jako jsou bolest v krku/hltanu/ús­tech, nebo onemocnění močových cest, okamžitě vyhledejte lékaře. Bude třeba udělat krevní testy ke zjištění případného snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza). Je nezbytné informovat lékaře o Vašem léku.

Další léčivé přípravky a přípravek Ciprinol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Nepoužívejte přípravek Ciprinol současně s tizanidinem,ne­boť by to mohlo způsobit nežádoucí účinky, například nízký krevní tlak a ospalost (viz bod 2: „Nepoužívejte přípravek Ciprinol“).

O následujících lécích je známo, že se s přípravkem Ciprinol ve Vašem těle ovlivňují. Používání přípravku Ciprinol současně s těmito léky může ovlivnit jejich léčebný efekt. Dále to také zvyšuje pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Informujte svého lékaře, jestliže užíváte:

– antagonisty vitaminu K (např. warfarin, acenokumarol, fenprokumon nebo fluindion) nebo jiná

perorální antikoagulancia (na ředění krve)

– probenecid (na dnu)

– methotrexát (na některé typy rakoviny, lupénky, revmatický zánět klubů)

– theofylin (na potíže s dýcháním)

– tizanidin (na svalové křeče u roztroušené sklerózy)

– klozapin, olanzapin (léky k léčbě psychických onemocnění)

– ropinirol (na Parkinsonovu nemoc)

– fenytoin (na epilepsii)

– metoklopramid (proti pocitu na zvracení a zvracení)

– omeprazol ( na žaludeční vředy)

– cyklosporin (k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu, léčbě kožních onemocnění,

revmatoidní artritidy)

– jiné léky, které mohou ovlivňovat srdeční rytmus: léky patřící do skupiny antiarytmik (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (patřící do skupiny makrolidů), některá antipsychotika

– zolpidem (na problémy se spánkem).

Přípravek Ciprinol může zvýšithladiny následujících látek v krvi:

– pentoxifylin (na oběhové poruchy)

– kofein

– duloxetin (antidepresivum)

– lidokain (lokální anestetikum)

– sildenafil (na poruchy erekce)

– agomelatin

Přípravek Ciprinol s jídlem a pitím

Jídlo ani pití Vaši léčbu přípravkem Ciprinol neovlivňuje.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V průběhu těhotenství je lepší se používání přípravku Ciprinol vyvarovat. Informujte svého lékaře, plánujete-li otěhotnět.

Ciprinol nepoužívejte, jestliže kojíte, protože se vylučuje do mateřského mléka a mohl by ublížit Vašemu dítěti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ciprofloxacin může snižovat Vaši bdělost. Můžou se vyskytnout některé neurologické nežádoucí účinky. Před řízením dopravních prostředků a obsluhou strojů se ujistěte, jak reagujete na přípravek Ciprinol. Máte-li pochybnosti, zeptejte se Vašeho lékaře.

Přípravek Ciprinol obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 3,61 mg sodíku v jednom ml infuzního roztoku.To je třeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3. Jak se přípravek Ciprinol používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte svého lékaře, pokud máte problém s ledvinami, protože je možné, že Vaše dávkování bude potřeba upravit.

– Léčba trvá obvykle 5 až 21 dnů, u závažných infekcí však může trvat déle.

Váš lékař Vám podá každou dávku pomalu infuzní žilou do krevního řečiště. U dětí trvá infuze 60 minut. U dospělých pacientů trvá infuze 60 minut u 400 mg Ciprinol a 30 minut u 200 mg Ciprinol. Pomalé podávání infuze pomáhá omezit bezprostředně se objevující nežádoucí účinky.

V průběhu léčby přípravkem Ciprinol dbejte na dostatečný příjem tekutin.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ciprinol

Je důležité, abyste dokončil(a) celou léčbu, i když se za několik dnů začnete cítit lépe. Jestliže přestanete používat tento léčivý přípravek příliš brzy, Vaše infekce nemusí být zcela vyléčena a příznaky infekce se mohou vrátit nebo zhoršit. Může se u Vás také vyvinout rezistence na antibiotika.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté

– pocit na zvracení, průjem, zvracení

– bolest a zánět kloubů u dětí

– lokální reakce v místě zavedení infuze, vyrážka

– přechodně zvýšené množství některých látek v krvi (aminotransferáz)

Méně časté

– bolest kloubů u dospělých

– mykotická (plísňová) superinfekce

– vysoká koncentrace eosinofilů, typu bílých krvinek, zvýšení nebo snížení krevních destiček

– ztráta chuti k jídlu

– zvýšená aktivita, vzrušení (agitovanost), zmatenost, dezorientace, halucinace

– bolesti hlavy, závratě, problémy se spaním, poruchy chuti, mravenčení, neobvyklé vnímání podráždění smyslů, závrať

– problémy s viděním, včetně dvojitého vidění

– ztráta sluchu

– rychlý tlukot srdce (tachykardie)

– rozšíření cév (vazodilatace), pokles krevního tlaku

– bolesti břicha, zažívací problémy jako žaludeční obtíže (trávicí potíže/pálení žáhy), plynatost

– porucha jater, zvýšené množství některých látek v krvi (bilirubin), žloutenka (cholestatická žloutenka)

– svědění, kopřivka

– špatná funkce ledvin, selhání ledvin

– bolest svalů a kostí, slabost, horečka, zadržování tekutin

– zvýšení hladiny alkalické fosfatázy v krvi (určitá látka v krvi)

Vzácné

– zánět střev (kolitida) spojený s podáváním antibiotik (ve velmi vzácných případech může být smrtelný), (viz bod 2: „Upozornění a opatření“)

– změny v krevním obraze (snížení nebo zvýšení počtu bílých krvinek, pokles počtu červených krvinek, zvýšení nebo snížení počtu krevních destiček)

– alergická reakce, otok (edém), rychle vzniklý otok kůže a sliznic (angioedém)

– zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie)

– snížená hladina cukru v krvi (hypoglykemie) (viz bod 2: „Upozornění a opatření“)

– pocity úzkosti, zvláštní sny, deprese (potenciálně vedoucí k sebevražedným myšlenkám, pokusům o sebevraždu nebo k dokonané sebevraždě), psychické poruchy (psychotické reakce potenciálně vedoucí k sebevražedným myšlenkám, pokusům o sebevraždu nebo k dokonané sebevraždě) (viz bod 2: „Upozornění a opatření“)

– snížená kožní citlivost, třes, migréna, porucha čichu

– ušní šelest (tinitus), zhoršení sluchu

– zánět cév (vaskulitida), mdloba

– dušnost, včetně astmatických příznaků

– pankreatitida (zánět slinivky břišní)

– hepatitida (zánět jater), odumírání jaterních buněk (nekróza jater) velmi vzácně vedoucí k život ohrožujícímu selhání jater (viz bod 2: „Upozornění a opatření“)

– citlivost na světlo (viz bod 2: „Upozornění a opatření“), drobné tečkovité krvácení pod kůží (petechie)

– bolest svalů, zánět kloubů, zvýšený svalový tonus, křeče

– krev nebo krystaly v moči, zánět močových cest

– nadměrné pocení

– zvýšené hladiny enzymu amylázy

Velmi vzácné

– zvláštní typ snížení počtu červených krvinek (hemolytická anemie); nebezpečný pokles typu bílých krvinek (agranulocytóza) (viz bod 2: „Upozornění a opatření“)

– závažné alergické reakce (anafylaktické reakce, anafylaktický šok, reakce podobná sérové nemoci) (viz bod 2: „Upozornění a opatření“)

– porucha koordinace, nestabilní chůze (porucha chůze), tlak na mozek (nitrolební tlak a pseudotumor cerebri)

– porucha vnímání barev

– různé výsevy na kůži nebo vyrážka (např. potenciálně fatální Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza)

– ochablost svalů, zánět šlach, zhoršení příznaků onemocnění myasthenia gravis (viz bod 2: „Upozornění a opatření“)

– svalová slabost, zánět šlach, natržení šlach – zejména velké šlachy na patě (Achillova šlacha), zhoršení příznaků myastenie gravis (viz bod 2: Upozornění a opatření)

Není známo

– nepříjemné pocity spojené s nervovým systémem, jako jsou bolest, pálení, mravenčení, necitlivost a/nebo slabost končetin (periferní neuropatie a polyneuropatie)

– abnormálně rychlý srdeční rytmus, život ohrožující nepravidelnosti srdečního rytmu (torsade de pointes), změna srdečního rytmu (nazývané prodloužení QT intervalu, viditelné na EKG, elektrickém záznamu činnosti srdce)

– pustulózní vyrážka

– vliv na srážení krve (u pacientů léčených antagonisty vitaminu K)

– pocit nadměrného vzrušení (mánie) nebo přílišného optimismu a nadměrná aktivita (hypománie)

– reakce přecitlivělosti nazvaná DRESS (léková reakce s eosinofilií a systémovými příznaky).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Ciprinol uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě infuzní lahvičky za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte infuzní lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ciprinol obsahuje

– Léčivou látkou je ciprofloxacinum. Jedna infuzní lahvička (100 ml infuzního roztoku) obsahuje ciprofloxacinum 200 mg ve formě ciprofloxacini lactas. Jeden ml infuzního roztoku obsahuje ciprofloxacinum 2 mg ve formě ciprofloxacini lactas.

– Pomocnými látkami jsou: natrium-laktát, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková 10%, voda na injekci.

Jak přípravek Ciprinol vypadá a co obsahuje toto balení

Ciprinol 200 mg/100 ml: infuzní roztok

Čirý, nažloutlý nebo nazelenalý roztok

Velikost balení: 1 infuzní lahvička o objemu 100 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 79

186 00 Praha 8

Tel: 221 115 150

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7. 12. 2017

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Roztok pro intravenózní infuzi se má připravovat bezprostředně před podáním.

Ciprinol v intravenózní infuzi se má podávat během 60 minut. Pomalé infuze do velkých žil snižují riziko pro žíly a jsou pro pacienta pohodlnější.

Inkompatibility

Ciprinol nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, u kterých byla stanovena kompatibilita. Pokud nebyla potvrzena kompatibilita s dalšími roztoky/léčivy, musí být infuzní roztok vždy podáván odděleně. Vizuálními projevy nekompatibility jsou např. precipitace, zákal a změna zbarvení.

Inkompatibilita se objevuje u všech infuzních roztoků / léčiv, které jsou fyzikálně či chemicky nestabilní při daném pH roztoku (např. peniciliny, roztoky s heparinem), zejména v kombinaci s roztoky upravenými pro alkalické pH (pH roztoků s ciprofloxacinem: 3,9 – 4,5).

Kompatibilita

Roztok přípravku Ciprinol pro intravenózní infuzi je kompatibilní s fyziologickým roztokem chloridu sodného, Ringerovým roztokem, Hartmannovým roztokem (Ringerův laktát), 5% nebo 10% roztokem glukosy, 10% roztokem fruktosy a 5% roztokem glukosy s 0,225% NaCl nebo 0,45% NaCl.

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář