CIPRINOL 100 MG/10 ML

Čtěte příbalový leták CIPRINOL 100 MG/10 ML online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CIPRINOL 100 MG/10 ML a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CIPRINOL 100 MG/10 ML

  1. Co je CIPRINOL 100 MG/10 ML a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CIPRINOL 100 MG/10 ML užívat
  3. Jak se CIPRINOL 100 MG/10 ML užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CIPRINOL 100 MG/10 ML uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CIPRINOL 100 MG/10 ML

1. Co je přípravek Ciprinol a k čemu se používá

Ciprinol patří do skupiny fluorochinolonových antibiotik. Léčivou látkou je ciprofloxacin. Ciprofloxacin zabíjí bakterie, které způsobují infekci. Působí pouze na specifické kmeny bakterií.

Dospělí

Přípravek Ciprinol se u dospělých používá k léčbě následujících bakteriálních infekcí:

– infekce dýchacích cest,

– dlouhodobé nebo vracející se infekce ucha a dutin,

– infekce močových cest,

– infekce varlat,

– infekce pohlavních orgánů u žen,

– infekce trávicího traktu a břicha,

– infekce kůže a měkké tkáně,

– infekce kostí a kloubů,

– k léčbě infekce u pacientů s velmi nízkým počtem bílých krvinek (závažná neutropenie),

– k prevenci vzniku infekce u pacientů s velmi nízkým počtem bílých krvinek (závažná neutropenie),

– expozice inhalační formy antraxu.

Jestliže máte závažnou infekci, nebo když je infekce způsobena více než jedním typem bakterie, můžou Vám být současně s přípravkem Ciprinol předepsána ještě jiná antibiotika.

Děti a dospívající

Přípravek Ciprinol se za odborného dohledu specialisty používá u dětí a dospívajících k léčbě následujících bakteriálních infekcí:

– infekce plic a průdušek u dětí a dospívajících s cystickou fibrózou,

– komplikované infekce močových cest, včetně infekcí zasahujících ledviny,

– expozice inhalační formy antraxu.

V případě, kdy to lékař uzná za nutné, může být Ciprinol použit u dětí a dospívajících také k léčbě jiných závažných infekcí.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ciprinol používat

Nepoužívejte přípravek Ciprinol

– jestliže jste alergický(á) na léčivou látku, další chinolony nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

– jestliže užíváte tizanidin (viz bod 2: Další léčivé přípravky a přípravek Ciprinol).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Ciprinol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Před zahájením léčby přípravkem Ciprinol

Informujte svého lékaře, jestliže:

– jste někdy měl(a) problémy s ledvinami, je možné, že bude třeba Vaši léčbu přizpůsobit.

– trpíte epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami.

– jste v minulosti měl(a) problémy se šlachami při předchozí léčbě antibiotiky, jako je přípravek Ciprinol.

– máte myastenii gravis (typ svalové slabosti).

Při používání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, pokud jste se narodili s prodlouženým QT intervalem (je vidět na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti) nebo máte tuto poruchu v rodině, máte nerovnováhu solí v krvi (především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte velmi pomalou srdeční činnost (bradykardie), máte slabé srdce (srdeční selhávání), v minulosti jste prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient nebo pokud užíváte jiné léky, které mohou způsobovat změny na EKG (viz bod Další léčivé přípravky a přípravek Ciprinol).

Během léčby přípravkem Ciprinol

Okamžitě informujte svého lékaře, jestliže během používání přípravku Ciprinolnastane kterákoli z níže uvedených situací. Váš lékař rozhodne, zda je nutné léčbu přípravkem Ciprinol ukončit.

– Závažné, náhlé alergické reakce(anafylak­tická reakce/šok, angioedém). Dokonce i po první dávce existuje malá pravděpodobnost, že zaznamenáte závažné alergické reakce s následujícími příznaky: svíravý pocit na hrudi, pocit závratě, nevolnosti nebo mdloby, nebo závrať, když vstáváte. Jestliže toto nastane, okamžitě informujte svého lékaře, protože je nutné podávání přípravku Ciprinol okamžitě ukončit.

– Občas se může objevit bolest, otoky kloubů a zánět šlach,zejména jste-li starší a zároveň léčen(a) kortikosteroidy. Stejné příznaky se mohou objevit již během prvních 48 hodin, ale i několik měsíců poté, co jste přestal(a) používat ciprofloxacin. Při první známce jakékoli bolesti nebo zánětu musí být podávání přípravku Ciprinol ukončeno a bolestivé místo udržováno v klidu. Vyvarujte se zbytečného pohybu, který by mohl zvýšit riziko natržení šlachy.

– Trpíte-li epilepsiínebo jinými neurologickými poruchami, například cerebrální ischémií

(nedokrvení mozku) nebo mrtvicí, můžete zaznamenat nežádoucí účinky spojené s centrálním nervovým systémem. Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte Ciprinol používat a kontaktujte svého lékaře.

– Po prvním podání přípravku Ciprinol můžete zaznamenat psychiatrické reakce.Trpíte-li

depresínebo psychózou,při léčbě přípravkem Ciprinol se mohou Vaše příznaky zhoršit. Ve vzácných případech může deprese nebo psychóza vyvrcholit sebevražednými myšlenkami, pokusem o sebevraždu nebo dokonanou sebevraždou.

Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte Ciprinol používat a kontaktujete svého lékaře.

– Můžete zaznamenat symptomy neuropatie (nezánětlivého postižení nervů) jako bolest, pálení, brnění, mravenčení a/nebo slabost. Jestliže nastane taková situace, okamžitě přestaňte Ciprinol používat a kontaktujte svého lékaře.

– Při používání antibiotik, včetně přípravku Ciprinol, nebo dokonce několik týdnů po ukončení léčby, můžete dostat průjem.Jestliže by přešel do závažné nebo trvalé formy, nebo pokud by Vaše stolice obsahovala krev nebo sliz, okamžitě přestaňte Ciprinol používat, neboť se může jednat o život ohrožující situaci. Neužívejte léky na zpomalení funkce střev.

– Jestliže je třeba, abyste podstoupil(a) odběr vzorku krve nebo moči,informujte svého lékaře nebo personál laboratoře, že používáte přípravek Ciprinol.

– Přípravek Ciprinol může způsobit jaterní poškození.Jestliže zpozorujete nějaké příznaky, jako je ztráta chuti k jídlu, žloutenka (žloutnutí kůže), tmavá moč, svědění, nebo citlivost žaludku, přestaňte používat přípravek Ciprinol a okamžitě kontaktujte svého lékaře.

– Ciprinol může způsobit snížení počtu bílých krvinek, tím pádem může být Vaše odolnost proti infekci snížena.Jestliže se u Vás vyskytne infekce s příznaky, jako jsou horečka a celkové zhoršení Vašeho zdravotního stavu nebo horečka ve spojení s místními projevy infekce jako jsou bolest v krku/hltanu/ús­tech, nebo onemocnění močových cest, okamžitě vyhledejte lékaře. Bude třeba udělat krevní testy ke zjištění případného snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza). Je nezbytné informovat lékaře o Vašem léku.

– Informujte lékaře, jestliže Vy nebo některý člen Vaší rodiny trpí nedostatkem glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy (G6PD), protože by se při používání ciprofloxacinu u Vás mohlo projevit riziko anémie.

– Při používání přípravku Ciprinol bude Vaše pokožka citlivější na sluneční nebo ultrafialové (UV) záření.Nevysta­vujte proto pokožku silnému slunečnímu svitu nebo umělému UV světlu jako jsou solária.

– Pokud se Vám zhorší zrak nebo změní vidění, obraťte se okamžitě na očního lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Ciprinol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Musíte svému lékaři říci, pokud užíváte jiné léky, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus: např. antiarytmika (léky používané na poruchy srdečního rytmu jako např. chinidin, hydrochinindin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricyklická antidepresiva, některé léky proti infekcím (patřící do skupiny makrolidových antibiotik), některá antipsychotika.

Nepoužívejte přípravek Ciprinol současně s tizanidinem,ne­boť by to mohlo způsobit nežádoucí účinky, například nízký krevní tlak a ospalost (viz bod 2: Nepoužívejte přípravek Ciprinol).

O následujících lécích je známo, že se s přípravkem Ciprinol ve Vašem těle ovlivňují. Používání přípravku Ciprinol současně s těmito léky může ovlivnit jejich léčebný efekt. Dále to také zvyšuje pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Informujte svého lékaře, jestliže užíváte:

– warfarin nebo jiné přípravky na ředění krve

– probenecid (na dnu)

– metoklopramid (lék proti nevolnosti)

– omeprazol (na vředy)

– methotrexát (na některé typy rakoviny, lupénky, revmatický zánět kloubů)

– theofylin (na potíže s dýcháním)

– tizanidin (na svalové křeče u roztroušené sklerózy)

– klozapin, olanzapin (léky k léčbě psychických onemocnění)

– ropinirol (na Parkinsonovu nemoc)

– fenytoin (na epilepsii)

– cyklosporin (k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu, léčbě kožních onemocnění,

revmatoidní artritidy)

– glibenklamid (na cukrovku)

– duloxetin (antidepresivum)

– lidokain (lokální anestetikum)

– sildenafil (na problémy s erekcí)

Přípravek Ciprinol může zvýšithladiny následujících látek v krvi:

– pentoxifylin (na oběhové poruchy)

– kofein

Přípravek Ciprinol s jídlem a pitím

Jídlo ani pití Vaši léčbu přípravkem Ciprinol neovlivňuje.

Těhotenství a kojení

V průběhu těhotenství je lepší se používání přípravku Ciprinol vyvarovat. Informujte svého lékaře, plánujete-li otěhotnět.

Ciprinol nepoužívejte, jestliže kojíte, protože se vylučuje do mateřského mléka a mohl by ublížit Vašemu dítěti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ciprofloxacin může snižovat Vaši bdělost. Můžou se vyskytnout některé neurologické nežádoucí účinky. Před řízením dopravních prostředků a obsluhou strojů se ujistěte, jak reagujete na přípravek Ciprinol. Máte-li pochybnosti, zeptejte se Vašeho lékaře.

Přípravek Ciprinol obsahuje sodík.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol/ (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Ciprinol používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte svého lékaře, pokud máte problém s ledvinami, protože je možné, že Vaše dávkování bude potřeba upravit.

– Léčba trvá obvykle 5 až 21 dnů, u závažných infekcí však může trvat déle.

Váš lékař Vám podá každou dávku pomalu infuzní žilou do krevního řečiště. U dětí trvá infuze 60 minut. U dospělých pacientů trvá infuze 60 minut u 400 mg Ciprinol a 30 minut u 200 mg Ciprinol. Pomalé podávání infuze pomáhá omezit bezprostředně se objevující nežádoucí účinky.

V průběhu léčby přípravkem Ciprinol dbejte na dostatečný příjem tekutin.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ciprinol

Je důležité, abyste dokončil(a) celou léčbu, i když se za několik dnů začnete cítit lépe. Jestliže přestanete používat tento léčivý přípravek příliš brzy, Vaše infekce nemusí být zcela vyléčena a příznaky infekce se mohou vrátit nebo zhoršit. Může se u Vás také vyvinout rezistence na antibiotika. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté

– nevolnost, průjem

Méně časté

– mykotická (houbová) superinfekce

– vysoká koncentrace eosinofilů, typu bílých krvinek

– ztráta chuti k jídlu (anorexie)

– hyperaktivita, neklid

– bolest hlavy, závrať, problémy se spaním, poruchy chuti

– zvracení, bolesti břicha, trávicí potíže jako je žaludeční nevolnost (špatné zažívání/pálení žáhy), plynatost

– zvýšené množství některých látek v krvi (transamináza a/nebo bilirubin)

– vyrážka, svědění nebo kopřivka

– bolest kloubů

– špatná funkce ledvin

– bolest kostí a svalů, pocit slabosti (astenie), horečka

– zvýšená hladina alkalické fosfatázy v krvi (určitá látka v krvi)

Vzácné

– zánět střev (kolitida) spojený s užíváním antibiotik (ve velmi vzácných případech může být smrtelný), (viz bod 2: Upozornění a opatření)

– změny v počtu krevních buněk (leukopenie, leukocytóza, neutropenie, anemie), zvýšené nebo snížené množství faktoru srážlivosti krve (trombocyty)

– alergické reakce, otok (edém), rychle se tvořící otoky kůže a sliznic (angioedém)

– zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie)

– zmatenost, dezorientace, úzkostné reakce, divné sny, deprese (potenciálně vedoucí k sebevražedným myšlenkám, pokusům o sebevraždu nebo k dokonané sebevraždě) nebo halucinace

– mravenčení, neobvyklá citlivost na smyslové podněty, snížená citlivost kůže, třes, záchvaty (viz bod 2: Upozornění a opatření) nebo závratě

– zrakové problémy

– ušní šelest, ztráta sluchu, zhoršený sluch

– zrychlený srdeční tep (tachykardie)

– rozšíření krevních cév (vasodilatace), nízký krevní tlak nebo mdloba

– dýchavičnost, včetně astmatických příznaků

– jaterní onemocnění, žloutenka nebo hepatitida (zánět jater)

– citlivost na světlo (viz bod 2: Upozornění a opatření)

– bolest svalů, zánět kloubů, zvýšené svalové pnutí, křeče

– selhání ledvin, krev nebo krystaly v moči (viz bod 2: Upozornění a opatření), zánět močových cest

– retence tekutin nebo nadměrné pocení

– zvýšené hladiny enzymu amylázy

Velmi vzácné

– zvláštní typ snížení počtu červených krvinek (hemolytická anemie); nebezpečný pokles typu bílých krvinek (agranulocytóza), pokles počtu červených a bílých krvinek a krevních destiček (pancytopenie), který může být smrtelný, úbytek kostní dřeně, který může být také smrtelný (viz bod 2: Upozornění a opatření)

– závažné alergické reakce (anafylaktické reakce, anafylaktický šok, sérová nemoc), které mohou být smrtelné (viz bod 2: Upozornění a opatření)

– duševní poruchy (psychotické reakce potenciálně vedoucí k sebevražedným myšlenkám, pokusům o sebevraždu nebo k dokonané sebevraždě) (viz bod 2: Upozornění a opatření)

– migréna, poruchy koordinace, nestabilní chůze (poruchy chůze), poruchy čichu

– zvýšený nitrolební tlak

– poruchy vnímání barev

– zánět cévních stěn (vaskulitida)

– pankreatitida (zánět slinivky břišní)

– odumírání jaterních buněk (nekróza jater), velmi vzácně vedoucí k životu ohrožujícímu selhání

jater

– drobné, tečkovité krvácení pod pokožkou (petechie); různé kožní trhlinky nebo vyrážky (např. potenciálně smrtelný Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza)

– svalová slabost, zánět šlach, natržení šlach – zejména velké šlachy na patě (Achillova šlacha), zhoršení příznaků myastenie gravis (viz bod 2: Upozornění a opatření)

Není známo

– potíže spojené s nervovým systémem jako jsou bolest, pálení, štípání, brnění a/nebo slabost končetin

– vzácná závažná kožní vyrážka, způsobená většinou léky (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza – AGEP)

– abnormálně rychlá srdeční činnost, život ohrožující nepravidelnosti srdečního rytmu (torsade de pointes), poruchy srdečního rytmu (nazývané prodloužení QT intervalu, viditelné na EKG, elektrickém záznamu činnosti srdce)

– zvýšené riziko krvácení (u pacientů léčených léky na ředění krve)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Ciprinol uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ciprinol obsahuje

– Léčivou látkou je ciprofloxacinum.

– Pomocnými látkami jsou: kyselina mléčná, dihydrát dinatrium-edetátu, roztok kyseliny chlorovodíkové 0,1mol/l, voda na injekci.

Jak přípravek Ciprinol vypadá a co obsahuje toto balení

Ciprinol 100 mg/10 ml: koncentrát pro infuzní roztok

Popis přípravku: čirý, slabě žlutozelený roztok

Velikost balení: 5 ampulí o objemu 10 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 192/79

180 00 Praha 8

Tel: 221 115 150

Tato příbalová informace byla naposledy revidována7. 12­. 2017

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Roztok pro intravenózní infuzi se má připravovat bezprostředně před podáním.

Ciprinol v intravenózní infuzi se má podávat během 60 minut. Pomalé infuze do velkých žil snižují riziko pro žíly a jsou pro pacienta pohodlnější.

Inkompatibility

Ciprinol nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, u kterých byla stanovena kompatibilita. Pokud nebyla potvrzena kompatibilita s dalšími roztoky/léčivy, musí být infuzní roztok vždy podáván odděleně. Vizuálními projevy nekompatibility jsou např. precipitace, zákal a změna zbarvení.

Inkompatibilita se objevuje u všech infuzních roztoků / léčiv, které jsou fyzikálně či chemicky nestabilní při daném pH roztoku (např. peniciliny, roztoky s heparinem), zejména v kombinaci s roztoky upravenými pro alkalické pH (pH roztoků s ciprofloxacinem: 3,9 – 4,5).

Kompatibilita

Roztok přípravku Ciprinol pro intravenózní infuzi je kompatibilní s fyziologickým roztokem chloridu sodného, Ringerovým roztokem, Hartmannovým roztokem (Ringerův laktát), 5% nebo 10% roztokem glukosy, 10% roztokem fruktosy a 5% roztokem glukosy s 0,225% NaCl nebo 0,45% NaCl.

Rekonstituce infuzního roztoku z koncentrátu

Koncentrát pro infuzní roztok musí být před použitím ředěn kompatibilním infuzním roztokem. Nejmenší možný objem je 50 ml.

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář