CIPROFLOXACIN KABI

Čtěte příbalový leták CIPROFLOXACIN KABI online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CIPROFLOXACIN KABI a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CIPROFLOXACIN KABI

  1. Co je CIPROFLOXACIN KABI a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CIPROFLOXACIN KABI užívat
  3. Jak se CIPROFLOXACIN KABI užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CIPROFLOXACIN KABI uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CIPROFLOXACIN KABI

1. Co je Ciprofloxacin Kabi a k čemu se používá

Ciprofloxacin Kabi obsahuje léčivou látku ciprofloxacin. Ciprofloxacin je antibiotikum patřící do skupiny fluorochinolonů. Ciprofloxacin zabíjí bakterie, které způsobují infekce. Působí pouze proti specifickým kmenům bakterií.

Dospělí

Ciprofloxacin Kabi se používá u dospělých k léčbě následujících bakteriálních infekcí:

infekce dýchacího ústrojí dlouho trvající a opakované infekce ušní a sinusové infekce močových cest infekce varlat infekce ženských pohlavních orgánů infekce gastrointesti­nálního ústrojí a intra-abdominální infekce infekce kůže a podkožní tkáně infekce kostí a kloubů k léčbě infekcí u pacientů s velmi nízkým počtem bílých krvinek (neutropenie) k prevenci infekcí u pacientů s velmi nízkým počtem bílých krvinek (neutropenie) k inhalaci antraxu

Pokud máte závažnou infekci nebo takovou, která je zapříčiněna více než jedním typem bakterií, budete pravděpodobně dostávat přídatnou léčbu antibiotiky k přípravku Ciprofloxacin Kabi.

Děti a dospívající

Ciprofoxacin Kabi se u dětí a dospívajících používá pod dohledem specialisty k léčbě následujících infekcí:

plicní a bronchiální infekce u dětí a dospívajících trpících cystickou fibrózou komplikované infekce močového ústrojí, včetně infekcí, které postihly ledviny (pyelonefritida) po inhalaci antraxu

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než je Vám přípravek Ciprofloxacin Kabi podán

Přípravek Ciprofloxacin Kabi Vám jestliže jste alergický(á) na ciprofloxacin, na ostatní chinolonové léky nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

užíváte-li tizanidin (viz bod 2: Další léčivé přípravky a Ciprofloxacin Ka­bi).

Upozornění a opatření

Před podáním přípravku Ciprofloxacin Kabise poraďte se svým lékařem, lékárníkem, zdravotní sestrou nebo zdravotnickým personálem :

jestliže jste měl(a) v minulosti problémy s ledvinami, protože Vaši léčbu může být potřeba přizpůsobit jestliže trpíte epilepsií nebo jinou neurologickou­ nemocí jestliže jste v minulosti měl(a) problémy se šlachami během dřívější léčby antibiotiky jako je Ciprofloxacin Kabi jestliže máte cukrovku, protože při léčbě ciprofloxacinem hrozí riziko hypoglykemie (snížená hladina cukru v krvi) jestliže máte myasthenia gravis (typ svalové ochablosti), protože může dojít ke zhoršení příznaků jestliže máte problémy se srdcem. Při používání ciprofloxacinu je třeba opatrnosti, pokud jste se jestliže Vy nebo některý člen Vaší rodiny trpí nedostatkem glukóza-6-fosfátdehydrogenázy (G6PD),

Při užívání přípravku Ciprofloxacin Kabi

Okamžitě informujte svého lékaře, jestliže se během léčby přípravkem Ciprofloxacin Kabiobjeví kterákoli z níže uvedených situací. Váš lékař rozhodne, zda je nutné léčbu přípravkem Ciprofloxacin Kabi ukončit.

Závažná, náhlá alergická reakce (anafylaktická reakce/šok, angioedém). Dokonce i při první dávce, je vzácně možnost, že se objeví závažná alergická reakce s následujícími příznaky: tlak na prsou, závrať, pocit nevolnosti nebo mdlob, závratě při postavení. Jestliže se cokoliv z tohoto objeví, sdělte to okamžitě svému lékaři, aby podávání přípravku Ciprofloxacin Kabi zastavil. Bolest a otoky kloubů a šlach se mohou objevit příležitostně, zvláště jste-li starší a jste zároveň léčeni kortikoidy. Při prvních příznacích jakékoliv bolesti nebo zánětu se musí léčba přípravkem Ciprofloxacin Kabi ukončit a bolestivé místo udržovat v klidu. Je nutné vyhnout se nadbytečnému cvičení, které může vést ke zvýšenému riziku natržení šlachy. Pokud trpíte epilepsií nebo jinými neurologickými potížemi jako je mozková ischémie nebo mrtvice, mohl(a) byste mít nežádoucí účinky týkající se nervového systému. Jestliže se u Vás vyskytnou záchvaty, přestaňte přípravek Ciprofloxacin Kabi používat a kontaktujte okamžitě svého lékaře. Můžete zaznamenat příznaky neuropatie (nezánětlivého postižení nervů) jako je bolest, pálení, brnění, necitlivost a/nebo svalová slabost. Jestliže nastane taková situace, přestaňte přípravek Ciprofloxacin Kabi používat a ihned kontaktujte svého lékaře. Po prvním podání ciprofloxacinu se u Vás mohou objevit psychiatrické reakce. Pokud trpíte depresemi nebo psychózou, Vaše příznaky se při léčbě přípravkem Ciprofloxacin Kabi mohou zhoršit. Pokud se Vám toto přihodí, přestaňte okamžitě užívat Ciprofloxacin Kabi a kontaktujte okamžitě svého lékaře. Hypoglykemie byla nejčastěji hlášena u diabetických pacientů, převážně u starší populace. Pokud k tomu dojde, okamžitě kontaktujte svého lékaře. Průjem se může objevit v době, kdy užíváte antibiotika, včetně přípravku Ciprofloxacin Kabi, nebo několik týdnů po tom, co jste je přestal(a) užívat. Pokud se průjem stane závažným nebo přetrvává nebo najdete ve stolici krev nebo hlen, sdělte to okamžitě svému lékaři. Užívání přípravku Ciprofloxacin Kabi se musí okamžitě ukončit, neboť toto může být životu nebezpečné. Neužívejte přípravky, které zastavují nebo zpomalují pohyb střev. Pokud se Vám zhorší zrak nebo jakkoli změní vidění, obraťte se ihned na očního lékaře. Při léčbě přípravkem Ciprofloxacin Kabi se Vaše pokožka stává citlivější na sluneční a ultrafialové (UV) záření. Vyvarujte se proto vystavování silnému slunečnímu záření a umělému UV záření, které je v soláriu. Sdělte svému lékaři nebo zaměstnancům laboratoře, že užíváte Ciprofloxacin Kabi pokud máte podstoupit odběr vzorku krve nebo moči. Informujte svého lékaře, jestliže máte problémy s ledvinami, protože může být nutné upravit dávku. Ciprofloxacin Kabi může způsobit poškození jater. Pokud zaznamenáte příznaky jako je ztráta chuti, žloutenka (zežloutnutí kůže), tmavá moč, svědění nebo citlivost žaludku, musíte okamžitě přestat užívat přípravek Ciprofloxacin Kabi. Ciprofloxacin Kabi může snížit počet bílých krvinek, a tak oslabit Vaši rezistenci vůči infekcím. Pokud se u Vás objeví příznaky infekce jako je horečka, závažné zhoršení Vašeho celkového stavu, nebo horečka s lokálními příznaky infekce jako je bolest v krku/hltanu/ús­tech nebo problémy s močením, vyhledejte okamžitě svého lékaře. Bude třeba udělat krevní testy, aby se zjistilo možné snížení bílých krvinek (agranulocytóza). Je důležité informovat Vašeho lékaře o Vašem léku.

Další léčivé přípravky a Ciprofloxacin Kabi

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Ciprofloxacin Kabi současně s tizanidinem, protože to může způsobovat nežádoucí účinky jako je pokles krevního tlaku a ospalost (viz bod 2: „Přípravek Ciprofloxacin Kabi Vám nemá být podán“). Je známo, že následující léčivé přípravky interagují ve Vašem organizmu s přípravkem Ciprofloxacin Kabi. Současné užívání přípravku Ciprofloxacin Kabi s těmito léky může ovlivnit jejich léčebný účinek. Může také zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Informujte svého lékaře, jestliže užíváte:

antagonisty vitaminu K (např. warfarin, acenokumarol, fenprokumon nebo fluindion) nebo jiná perorální antikoagulancia (na ředění krve) probenecid (na dnu) methotrexát (na jisté druhy rakoviny, lupenky, revmatoidní artritidy) theofylin (na problémy s dýcháním) tizanidin (na stahy svalů při skleróze multiplex) olanzapin (antipsychotikum) klozapin (na psychózu) ropinirol (na Parkinsonovu nemoc) fenytoin (na epilepsii) cyklosporin (na kožní onemocnění, revmatoidní artritidu a při transplantaci orgánů) jiné léky, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus: léky patřící do skupiny antiarytmik (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (patřící do skupiny makrolidů), některá antipsychotika zolpidem (na poruchy spánku) metoklopramid (na pocit na zvracení a zvracení) omeprazol (na žaludeční vředy) pentoxifylin (pro poruchu oběhu) kofein duloxetin (na depresi, poškození nervů způsobené cukrovkou nebo inkontinenci) lidokain (na problémy se srdcem nebo při anestezii) sildenafil (např. na poruchy erekce) agomelatin glibenklamid (na cukrovku)

Ciprofloxacin Kabi s jídlem a pitím

Jídlo a pití nemá vliv na Vaši léčbu přípravkem Ciprofloxacin Kabi.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Je vhodnější vyhnout se užívání přípravku Ciprofloxacin Kabi během těhotenství. Pokud kojíte, neužívejte přípravek Ciprofloxacin Kabi, protože ciprofloxacin přestupuje do mateřského mléka a mohl by poškodit dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ciprofloxacin Kabi může snižovat Vaši pozornost. Mohou se objevit některé neurologické nežádoucí účinky. Proto se ujistěte, že víte, jak reagujete po užívání přípravku Ciprofloxacin Kabi před řízením motorového vozidla nebo obsluhou strojů. Pokud pochybujete, zeptejte se svého lékaře.

Ciprofloxacin Kabi obsahuje sodík

Přípravek Ciprofloxacin Kabi obsahuje 15,1 mmol (347 mg) sodíku ve 100 ml infuzního roztoku. U pacientů, pro které je sodík zátěží (pacienti s vrozenou srdeční vadou, poškozením ledvin, ledvinovým syndromem atp.) je nutné uvážit další zátěž sodíkem.

3. Jak se Ciprofloxacin Kabi užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař Vám přesně vysvětlí kolik přípravku Ciprofloxacin Kabi Vám bude podávat, jak často a jak dlouho.To bude záviset na typu infekce, kterou máte a jak je stav vážný.

Sdělte svému lékaři, pokud máte problémy s ledvinami, protože může být nutné dávku přizpůsobit.

Léčba obvykle trvá 5 až 21 dnů, ale může být i delší u závažných infekcí.

Váš lékař Vám bude podávat každou dávku pomalou infuzí do žíly do Vašeho krevního oběhu. U dětí je délka trvání infuze 60 minut. U dospělých pacientů je trvání infuze 60 minut při dávce 400 mg přípravku Ciprofloxacin Kabi a 30 minut pro 200 mg přípravku Ciprofloxacin Kabi. Pomalé podávání infuze preventivně pomáhá od okamžitých nežádoucích účinků.

Pamatujte na dostatečný příjem tekutin v průběhu užívání přípravku Ciprofloxacin Kabi.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ciprofloxacin Kabi, než mělo

V případě, že Vám bylo podáno více přípravku Ciprofloxacin Kabi, než mělo, můžete pociťovat například závrať, třes, bolest hlavy, únavu, nepříjemné pocity v břiše či zmatenost.

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, jestliže se u Vás kterýkoli z těchto příznaků vyskytne.

Jestliže se zapomnělo na podání dávky přípravku Ciprofloxacin Kabi

Nebude Vám podána dvojnásobná následující dávka, aby se nahradila vynechaná dávka.

Jestliže jste přerušil(a) užívání přípravku Ciprofloxacin Kabi Je důležité, abyste dokončila celou léčbu, i když se za několik dní cítíte lépe. Jestliže ukončíte používání tohoto léku příliš brzo, Vaše infekce nemusí být zcela vyléčena a příznaky infekce se mohou vrátit nebo zhoršit. Můžete si také vytvořit rezistenci na antibiotika.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka, zdravotní sestry nebo zdravotnického personálu.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující text uvádí přehled nejzávažnějších nežádoucích účinků, které se u Vás mohou objevit:

Přestaňte používat přípravek Ciprofloxacin Kabi a ihned se obraťte na svého lékaře, aby zvážil jinou antibiotickou léčbu, jestliže zaznamenáte kterýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků:

Méně časté nežádoucí účinky(mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů)

– záchvaty (viz bod 2: Upozornění a opatření)

Vzácné nežádoucí účinky(mohou se objevit až u 1 z 1000 pa­cientů)

– těžká, náhlá alergická reakce s příznaky jako je svírání na hrudi, pocit závratě, nevolnosti nebo

mdlob nebo závratě při vstávání (anafylaktický šok) (viz bod 2: Upozornění a opatření)

– přetržení šlachy, zejména velké šlachy na zadní straně kotníku (Achillovi šlachy) (viz bod 2:

Upozornění a opatření)

Velmi vzácné nežádoucí účinky(mohou se objevit až u 1 z 10 000 p­acientů)

– těžká, náhlá alergická reakce s příznaky jako je svírání na hrudi, pocit závratě, nevolnosti nebo mdlob nebo závratě při vstávání (anafylaktický šok) (viz bod 2: Upozornění a opatření)

– svalová slabost, zánět šlach, který může vést k přetržení šlachy, zejména velké šlachy na zadní straně kotníku (Achillovi šlachy) (viz bod 2: Upozornění a opatření)

– závažná život ohrožující kožní vyrážka, obvykle s tvorbou puchýřů nebo vředů, které se vyskytují v ústech, hrdle, nosu, postihují oči a další sliznice jako sliznice pohlavních orgánů, a která se může rozvinout v rozsáhlou tvorbu puchýřů nebo v rozsáhlé olupování kůže (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza)

Nežádoucí účinky, jejichž četnost výskytu není známa(z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit)

– neobvyklá bolest, pálení, brnění, necitlivost nebo svalová slabost končetin (neuropatie, tj. nezánětlivého postižení nervů) (viz bod 2: Upozornění a opatření)

– léková reakce, která způsobuje vyrážku, horečku, zánět vnitřních orgánů, hematologické abnormality a systémová onemocnění (léková reakce s eosinofilií a celkovými projevy (DRESS), akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP)).

Další nežádoucí účinky, které byly pozorovány během léčby přípravkem Ciprofloxacin Kabi, jsou uvedeny níže dle četnosti jejich výskytu:

Časté nežádoucí účinky(mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů):

– pocit nevolnosti, průjem, zvracení

– bolest kloubů a zánět kloubů u dětí

– lokální reakce v místě zavedení infuze, vyrážka

– přechodně zvýšené množství některých látek v krvi (transaminázy)

Méně časté nežádoucí účinky(mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů)

– bolest kloubů u dospělých

– plísňové superinfekce

– vysoká koncentrace eozinofilů (typ bílých krvinek), zvýšení nebo snížení faktoru krevní srážlivosti (trombocyty)

– ztráta chuti k jídlu (anorexie)

– zvýšená aktivita, vzrušení (agitovanost), zmatenost, dezorientace, halucinace

– bolesti hlavy, závratě, problémy se spaním, poruchy chuti, mravenčení, neobvyklé vnímání podráždění smyslů (viz bod 2: Upozornění a opatření), závrať

– problémy s viděním, včetně dvojitého vidění

– ztráta sluchu

– rychlý tlukot srdce (tachykardie)

– rozšíření cév (vasodilatace), pokles krevního tlaku

– bolesti břicha, zažívací problémy jako žaludeční nevolnost (trávící potíže/pálení žáhy), plynatost

– porucha jater, zvýšené množství některých látek v krvi (bilirubin), žloutenka (cholestatická žloutenka)

– svědění, kopřivka

– špatná funkce ledvin, selhání ledvin

– bolest svalů a kostí, pocit nevolnosti (astenie), horečka, zadržování tekutin

– zvýšení alkalické fosfatázy v krvi (určitá látka v krvi)

Vzácné nežádoucí účinky(mohou se objevit až u 1 z 1000 pa­cientů):

– bolest svalů, zánět kloubů, zvýšené svalové napětí, křeče

– zánět střev (kolitida) vzniká po podávání antibiotik (ve vzácných případech může být fatální) (viz bod 2: Upozornění a opatření)

– změny v krevním obraze (leukopenie, leukocytóza, neutropenie, anémie), pokles počtu červených a bílých krvinek a destiček (pancytopenie), který může být fatální, úbytek kostní dřeně, který může být také fatální (viz bod 2: Upozornění a opatření)

– alergická reakce, alergický otok (edém), rychlý otok na kůži a sliznicích (angioedém)

– zvýšený krevní cukr (hyperglykemie)

– snížená hladina cukru v krvi (hypoglykemie) (viz bod 2: Upozornění a opatření)

– úzkostné reakce, divné sny, deprese (mohou vést k sebevražedným myšlenkám, k pokusům o sebevraždu, k sebevraždě), duševní poruchy (psychotické reakce, které mohou vést k sebevražedným myšlenkám, k pokusům o sebevraždu, k sebevraždě) (viz bod 2: Upozornění a opatření)

– snížená kožní citlivost, třes, migréna, porucha vnímání vůně (porucha čichu)

– hučení v uších (tinitus), zhoršení sluchu

– mdloba, zánět cév (vaskulitida)

– dušnost včetně astmatických příznaků

– pankreatitida

– hepatitida, odumírání jaterních buněk (nekróza jater) velmi vzácně vedoucí k život ohrožujícímu selhání jater s možnými fatálními následky

– citlivost na světlo (viz bod 2: Upozornění a opatření), drobné tečkovité krvácení pod kůží (petechie)

– krev nebo krystaly v moči (viz bod 2: Upozornění a opatření), zánět močového ústrojí

– nadměrné pocení

– zvýšená hladina enzymu amylázy

Velmi vzácné nežádoucí účinky(mohou se objevit až u 1 z 10 000 p­acientů):

– zvláštní typ snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie); nebezpečný pokles u jednoho z typů bílých krvinek (agranulocytóza), což může mít fatální následky (viz bod 2: Upozornění a opatření)

– alergická reakce nazývaná „reakce podobná sérové nemoci“ (SSLR, Serum sickness-like reaction) (viz bod 2: Upozornění a opatření)

– porucha koordinace, nestabilní chůze (porucha chůze), tlak na mozku (intrakraniální tlak a zvýšený nitrolební tlak bez zjevné příčiny)

– porucha vnímání barev

– různé praskliny na kůži nebo vyrážka (např. potenciálně fatální Stevens-Johnsonův syndrom nebo

toxická epidermální nekrolýza)

– zhoršení příznaků myasthenia gravis (viz bod 2: Upozornění a opatření)

Není známo(z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit)

– pocit velkého vzrušení (mánie) nebo velkého optimismu a nadměrná aktivita (hypománie)

– abnormálně rychlý srdeční rytmus, život ohrožující nepravidelnosti srdečního rytmu, změna srdečního

rytmu (nazývané prodloužení QT intervalu, viditelné na EKG, elektrickém záznamu činnosti srdce)

– zvýšení INR, tj. ukazatele krevní srážlivosti (u pacientů léčených antagonisty vitaminu K)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi, zdravotní sestře nebo zdravotnickému personálu. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Ciprofloxacin Kabi uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

neuchovávejte v chladu, chraňte před mrazem před použitím uchovávejte infuzní vak v přebalu, aby byl chráněn před světlem před použitím uchovávejte infuzní lahev ve vnějším kartonu, aby byla chráněna před světlem

6. Obsah balení a další informace

Co Ciprofloxacin Kabi obsahuje Léčivou látkou je ciprofloxacinum (ve formě ciprofloxacini hydrogensulfas). Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, kyselina sírová 95%, hydroxid sodný pro úpravu pH, voda pro injekci.
Jak Ciprofloxacin Kabi vypadá a co obsahuje toto balení

Ciprofloxacin Kabi je sterilní, čirý, bezbarvý roztok.

Ciprofloxacin Kabi je balen v průhledném pružném polyolefínovém vaku s hliníkovým přebalem (Freeflex vaky) nebo v polyethylenové lahvi (KabiPac).

100 ml roztoku obsahuje ciprofloxacinum 200 mg.

200 ml roztoku obsahuje ciprofloxacinum 400 mg.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce:

Fresenius Kabi Norge AS, Postboks 430, N-1753 Halden, Norsko

Fresenius Kabi Polska Sp. Z.o.o., Wytwórnia Plynów Infuzyjnych, 99–300 Kutno, Sienkiewicza 25, Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko:

Ciprofloxacin Kabi 200 mg/ 100 ml, –400 mg/200 ml Infusionslosung

Belgie:

Ciprofloxacin Fresenius Kabi 200 mg/100 ml, –400 mg/200 ml solution pour perfUsion/InfU­sionslosung/ oplossing voor intraveneuze infusie

Kypr:

Česká republika:

Ciprofloxacin Kabi 200mg/100ml, –400 mg/ 200 ml SiáXupa Yia ŠYXUon

Ciprofloxacin Kabi

Německo:

Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml Infusionslosung

Dánsko:

Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infusionsv^ske

Řecko:

Španělsko:

Ciprofloxacin Kabi 200 mg/ 100 ml, –400 mg/200 ml óiáZu^a Yia SYXUon

Ciprofloxacin Kabi 2 mg/ml solución para perfusión

Finsko:

Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infuusioneste, li­uos

Maďarsko:

Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml, –400 mg/200 ml oldatos infúzió

Itálie:

Ciprofloxacin Kabi 200 mg/ 100 ml, –400 mg/200 ml soluzione per infusione

Nizozemsko:

Ciprofloxacin Kabi 200 mg/ 100 ml, –400 mg/200 ml oplossing voor infusie

Polsko:

Ciprofloxacin Kabi 200 mg/ 100 ml, –400 mg/200 ml roztwór do infuzji

Portugalsko:

Švédsko:

Ciprofloxacin Kabi 200 mg/ 100 ml, –400 mg/200 ml Solucao para perfusao

Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infusionsvatska, losning

Slovenská republika:

Ciprofloxacin Kabi 200 mg/ 100 ml, –400 mg/200 ml infúzny roztok

Velká Británie:

Ciprofloxacin Kabi 200 mg/ 100 ml, –400 mg/200 ml solution for infusion

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11. 4. 2018

Rada/lékařské poučení

Antibiotika se používají k léčbě bakteriálních infekcí. Jsou neúčinná proti virovým infekcím. Pokud Vám Váš lékař předepsal antibiotika, potřebujete je přesně pro Vaší současnou nemoc. Navzdory antibiotikům mohou některé bakterie přežít nebo růst. Tento fenomen se nazývá rezistence : některá antibiotika přestanou účinkovat.

Nesprávné užívání antibiotik zvyšuje rezistenci. Vy můžete dokonce pomoci bakteriím, aby se staly rezistentními a tím zdržet Vaši léčbu nebo snížit účinnost antibiotik, jestliže vhodně nerespektujete:

– dávkování

– intervaly

– délku léčby.

Proto k zachování účinku tohoto léku:

1. Používejte antibiotika, pouze tehdy máte-li je předepsána.

2. Přísně dodržujte předpis.

3. Nepoužívejte znovu antibiotika bez lékařského předpisu, i když chcete léčit podobné onemocnění.

4. Nikdy nedávejte Vaše antibiotikum jiné osobě; může se stát, že se nehodí pro jeho/její onemocnění.

5. Po ukončení léčby, vraťte všechny nepoužité léčivé přípravky do lékárny, aby byly odborně zlikvidovány.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Ciprofloxacin Kabi se podává intravenózní infuzí. Pro děti je délka infuze 60 minut. Pro dospělé pacienty je délka infuze 60 minut pro dávku 400 mg a 30 minut pro dávku 200 mg přípravku Ciprofloxacin Kabi. Pomalá infuze do velké žíly minimalizuje pacientovy nepříjemné pocity a snižuje riziko podráždění žíly. Infuze se může podávat buď přímo nebo po smíchání s jinými kompatibilními infuzními roztoky.

Pokud kompatibilita s jinými infuzními roztoky/přípravky nebyla potvrzena, infuzní roztok musí být vždy podáván odděleně. Vizuální příznaky inkompatibility jsou např. vysrážení, zákal a zabarvení.

Inkompatibilita se projeví se všemi infuzními roztoky/přípravky, které jsou fyzikálně nebo chemicky nestabilní při pH tohoto roztoku (např. roztoky penicilinu, heparinu) zvláště v kombinaci s roztoky, které mají alkalické pH (pH roztoku ciprofloxacinu je 4,0– 4,9).

Po začátku intravenózní léčby, může léčba rovněž pokračovat perorálně.

10 / 10

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář