DICLOFENAC AL 50

Čtěte příbalový leták DICLOFENAC AL 50 online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k DICLOFENAC AL 50 a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku DICLOFENAC AL 50

  1. Co je DICLOFENAC AL 50 a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DICLOFENAC AL 50 užívat
  3. Jak se DICLOFENAC AL 50 užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak DICLOFENAC AL 50 uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – DICLOFENAC AL 50

1.    Co je přípravek Diclofenac AL 50 a k čemu se používá

Přípravek Diclofenac AL 50 obsahuje léčivou látku diklofenak sodný (diclofenacum natricum), která patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky (NSA). Přípravek Diclofenac AL 50 ulevuje od bolesti a zmenšuje zánět (otoky). Neovlivňuje však příčinu zánětu.

Diclofenac AL 50 je určen k léčbě následujících stavů:

– Zánětlivá a degenerativní kloubní onemocnění (artritida a artróza).

– Bolest v zádech, ztuhlé rameno, tenisový loket a ostatní formy mimokloubního revmatismu.

– Záchvat dny.

– Podvrtnutí, natažení svalů nebo jiná poranění.

– Bolest a otok po chirurgickém zákroku.

– Bolestivé zánětlivé stavy v gynekologii, včetně bolesti při menstruaci.

– Infekční onemocnění v ušní, krční a nosní oblasti.

Uvolnění léku a nástup účinku přípravku Diclofenac AL 50 může být pomalejší. Diclofenac AL 50 by proto neměl být užíván při stavech, kdy je zapotřebí rychlého nástupu účinku.

Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek Diclofenac AL 50 účinkuje nebo proč byl předepsán právě Vám, zeptejte se svého lékaře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diclofenac AL 50 užívat

Vždy dodržujte všechny pokyny Vašeho lékaře, i když se liší od informací uvedených v této příbalové informaci.

Neužívejte přípravek Diclofenac AL 50:

> Pokud jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

> Pokud jste již v minulosti měl(a) alergickou reakci na přípravek k léčbě bolesti, zánětu nebo horečky jako např. diklofenak nebo kyselina acetylsalicylová, ibuprofen. Reakce mohou být následující: astma, akutní rýma, kožní vyrážka, otok obličeje. Jestliže se domníváte, že můžete být alergický(á), poraďte se s lékařem.

> Pokud máte nebo jste v minulosti opakovaně měl/a žaludeční nebo dvanáctníkový vřed/krvácení.

> Pokud dojde k perforaci nebo krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici

nebo černá stolice) nebo jste v minulosti měl(a) tyto potíže v souvislosti s

užíváním nesteroidních antirevmatik.

> Při selhání j ater nebo ledvin.

> Pokud trpíte vážnou srdeční nedostatečností.

> Pokud máte srdeční a/nebo cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozku způsobené postižením mozkových cév), např. jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, drobnou cévní mozkovou příhodu nebo blokádu (ucpání) cév v srdci nebo mozku nebo jste podstoupil(a) operaci k uvolnění blokády nebo bypass.

> Pokud máte nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění periferních tepen).

> Pokud máte neobjasněné poruchy krvetvorby.

> Při cerebrovaskulárním krvácení (krvácení do mozku) nebo jiném aktivním krvácení.

> V posledních třech měsících těhotenství.

Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a neužívejte přípravek Diclofenac AL 50.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Diclofenac AL 50 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Diclofenac AL 50 je zapotřebí v následujících případech:

– Pokud máte onemocnění srdce nebo cév (nazývané též kardiovaskulární onemocnění, včetně nekontrolovaně vysokého krevního tlaku, městnavého srdečního selhání, ischemické choroby srdeční nebo onemocnění periferních tepen), léčba přípravkem Diclofenac AL 50 se obecně nedoporučuje.

– Pokud užíváte Diclofenac AL 50 současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky jako je kyselina acetylsalicylová, kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti (např. warfarin) nebo léky na deprese (SSRI – inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu) viz odstavec Další léčivé přípravky a Diclofenac AL 50.

– Pokud jste někdy měl(a) potíže s trávicím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice (při opakovaném vředovém onemocnění nebo krvácení z trávicího traktu v minulosti se přípravek užívat nesmí).

– Pokud jste v minulosti měl(a) problémy se zažíváním nebo pálením žáhy po předchozím užívání nesteroidních protizánětlivých léků proti bolesti nebo zánětu.

– Pokud máte zánět tlustého střeva provázený tvorbou vředů (ulcerózní kolitida) nebo zánětlivé onemocnění střev nazývané Crohnova choroba).

– Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin.

– Pokud jste dehydratovaný(á) (odvodnění organismu) např. v důsledku zvracení, průjmu, nebo před či po větší operaci.

– Jestliže Vám otékají dolní končetiny.

– Pokud máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater nazývané jaterní porfyrie.

– Pokud trpíte některou poruchou imunitního systému (smíšená choroba pojivové tkáně a systémový lupus erytematodes).

kouříte máte diabetes (cukrovku) máte anginu pectoris (srdeční onemocnění projevující se častou bolestí na hrudi), krevní sraženiny, vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšené triglyceridy (tuky)

Další léčivé přípravky a Diclofenac AL 50

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zvláště byste měl(a) informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících lé­ků:

– Lithium (pro léčby psychických onemocnění)

– Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), tj. léky užívané k léčbě některých typů depresí

– Digoxin (pro léčbu onemocnění srdce)

– Diuretika (močopudné léky), včetně diuretik šetřících draslík

– ACE inhibitory, beta blokátory nebo antagonisty angiotensinu II (skupiny léků pro léčbu vysokého krevního tlaku a srdečního selhání)

– Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen

– Kortikosteroidy (protizánětlivé léky)

– Léky ovlivňující krevní srážlivost, jako např. warfarin nebo kyselina acetylsalicylová

– Přípravky k léčbě cukrovky kromě inzulínu (tzv. perorální antidiabetika)

– Metotrexat (lék na léčbu rakoviny nebo chronického zánětu kloubů)

– Cyklosporin, takrolimus (přípravky užívané po transplantaci orgánů)

– Trimetoprim (lék určený k prevenci nebo léčbě infekcí močových cest)

– Chinolonové antibakteriální přípravky (léky užívané při infekcích)

– Sulfinpyrazon (lék užívaný při dně) a vorikonazol (lék užívaný k léčbě plísňových infekcí)

– Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů)

– Cholestipol/Cho­lestyramin (léky určené na snižování hladiny cholesterolu)

Starší pacienti

Nežádoucí účinky se u starších osob projevují častěji než u jiných dospělých. Z toho důvodu by měli velmi pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví vhodné nejnižší dávkování k úlevě od potíží. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři.

Děti a dospívající

Diclofenac AL 50 není určen k léčbě dětí a dospívajících.

Diclofenac AL 50 s jídlem, pitím a alkoholem

Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
Pokud jste nebo můžete být těhotná,

Diclofenac AL 50 se nesmí používat během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Tak jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky i přípravek Diclofenac AL 50 se nesmí užívat v průběhu posledních 3 měsíců těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu.

Kojení

Informujte svého lékaře o tom, že kojíte.

Pokud užíváte Diclofenac AL 50, neměla byste kojit, protože přípravek může být pro kojence škodlivý.

Před použitím jakéhokoli přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Lékař s Vámi probere možná rizika plynoucí z užívání přípravku Diclofenac AL 50 během těhotenství nebo kojení.

Plodnost

Diclofenac AL 50 může způsobovat problémy s početím. Proto neužívejte tento přípravek, pokud to není nezbytné, jestliže plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Diclofenac AL 50 může v ojedinělých případech způsobit ospalost, závratě a rozmazané vidění. Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a koordinaci pohybů. Informujte co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto potíže.

Diclofenac AL 50 obsahuje laktosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.   Jak se přípravek Diclofenac AL 50 užívá

Vždy užívejte Diclofenac AL 50 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jaké množství přípravku Diclofenac AL 50 se užívá

Nepřekračujte doporučené dávkování. Je důležité užívat přípravek Diclofenac AL 50 v co nejnižších dávkách potřebných k úlevě od bolesti a neužívat jej déle, než je nutné.

Váš lékař Vám řekne, jaké množství přípravku Diclofenac AL 50 máte užívat. Na základě Vaší léčebné odpovědi může lékař dávku zvýšit nebo snížit.

Dospělí

Na počátku léčby užívají dospělí obvykle dávku 100 až 150 mg denně (2–3 tablety). V lehčích případech a při dlouhodobé léčbě je dostatečná dávka 100 mg denně (2 tablety). Celková denní dávka by měla být rozdělena do 2 až 3 samostatných dávek. Nepřekračujte maximální denní dávku 150 mg (3 tablety).

U bolesti při menstruaci začněte léčbu dávkou 50 až 100 mg (1–2 tablety) hned při prvních příznacích. Pokračujte dávkou 50 mg (1 tableta) třikrát denně po dobu několika dní podle potřeby. Jestliže dávka 150 mg nezajistí úlevu od bolesti během 2 až 3 menstruačních cyklů, může Vám lékař doporučit zvýšení dávkování na 200 mg denně při následující menstruaci. Nepřekračujte denní dávku 200 mg (4 tablety).

Jak se Diclofenac AL 50 užívá

Tablety Diclofenacu AL 50 se polykají celé nerozkousané nejlépe 1 až 2 hodiny před jídlem a zapíjejí se dostatečným množstvím vody.

Jak dlouho se Diclofenac AL 50 užívá

Dodržujte přesně pokyny lékaře.

Jestliže užíváte Diclofenac AL 50 déle než několik týdnů, navštivte svého lékaře, aby zkontroloval Váš zdravotní stav a zaručil, že netrpíte žádným nezaznamenaným nežádoucím účinkem.

Máte-li jakékoli otázky ohledně délky užívání přípravku Diclofenac AL 50, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Diclofenac AL 50, než jste měl(a)

Jestliže jste nedopatřením užil(a) více tablet, než jste měl(a), oznamte to ihned svému

lékaři nebo rovnou jděte na lékařskou pohotovost.Můžete potřebovat lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Diclofenac AL 50

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Diclofenac AL 50, vezměte si jej hned, jakmile si vzpomenete. Pokud se již blíží čas pro další dávku, užijte další tabletu v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné

Ihned přestaňte Diclofenac AL 50 užívat a informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:

Mírné křeče a bolestivost břicha začínající krátce po zahájení léčby přípravkem Diclofenac AL 50, po kterých se následně objeví krvácení z konečníku nebo krvavý průjem, a to obvykle během 24 hodin od rozvoje bolesti břicha (frekvence není známa, z dostupných údajů nelze určit).

Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000, zejména pokud užívají vysoké denní dávky (150 mg) po dlouhou dobu

Náhlá a nesnesitelná bolest na hrudi ( známka infarktu myokardu nebo náhlá srdeční slabost. Dušnost, obtížné dýchání vleže, otoky rukou nebo nohou (známky srdečního selhání).

Tyto vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1 až 10 pacientů z 10 000

Spontánní krvácení nebo krevní podlitiny (známky trombocytopenie). Vysoká horečka, časté infekce, přetrvávající bolesti v krku (známky agranulocytózy). Potíže s dýcháním nebo polykáním, kožní vyrážka, svědění, kopřivka, závratě (známky přecitlivělosti, anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce). Otoky obličeje nebo hrdla (známky angioedému). Znepokojivé myšlenky nebo nálady (známky psychotických poruch). Poruchy paměti. Křeče. Úzkost. Ztuhnutí šíje, horečka, pocit na zvracení, zvracení, bolest hlavy (příznaky aseptické meningitidy). Náhlá a silná bolest hlavy, nevolnost, závrať, otupělost, neschopnost mluvit nebo potíže s mluvením, slabost nebo ochrnutí končetin nebo obličeje (příznaky mozkové příhody). Porucha sluchu. Bolest hlavy, závratě (známky vysokého krevního tlaku, hypertenze). Vyrážka, červené nebo purpurové skvrny na kůži, horečka, svědění (možné příznaky zánětu cév). Náhlá dušnost a pocit tíže na prsou se sípáním nebo kašlem (známky astmatu nebo zánětu plic, pokud je horečka). Krev ve zvratcích a/nebo černá nebo krvavá stolice (známky krvácení do trávicího traktu). Krvavý průjem. Černá stolice (melena). Bolest žaludku, nevolnost (známky žaludečního nebo dvanáctníkového vředu). Průjem, bolesti břicha, horečka, nevolnost, zvracení (známky zánětu střev (kolitida) včetně hemoragické kolitidy a propuknutí ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby). Silné bolesti v oblasti nad žaludkem (známky zánětu slinivky). Žloutnutí kůže nebo očního bělma, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavá moč (příznaky zánětu jater/selhání jater). Příznaky podobné chřipce, únava, bolest svalů, zvýšená hladina jaterních enzymů v krvi (známky poruchy funkce jater, včetně fulminantní hepatitidy, jaterní nekrózy, selhání jater). Puchýře (známky bulózní dermatitidy). Červená nebo purpurová pokožka (možná známka zánětu cév), kožní vyrážka s puchýři, puchýře na rtech, v okolí očí, v ústech, kožní zánět s odlupováním pokožky (známky multiformního erytému nebo v případě horečky Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy). Kožní vyrážka s odlupováním pokožky (známky exfoliativní dermatitidy). Zvýšená citlivost pokožky na sluneční světlo (známky fotosenzitivmí reakce). Purpurové skvrny na pokožce (známky purpury nebo Henoch-Schoenleinovy purpury v případě alergie). Otoky, slabost nebo neobvyklý objem moči (známky akutního selhání ledvin). Nadměrné množství bílkoviny v moči (proteinurie). Otok tváře nebo břicha, vysoký krevní tlak (známky nefrotického syndromu). Větší nebo menší objem moči, ospalost, zmatenost, nevolnost (známky tubulointersti­ciální nefritidy). Nadměrně snížený objem moči (známky ledvinové papilární nekrózy). Generalizovaný otok (edém).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedený kontakt:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek Diclofenac AL 50 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Diclofenac AL 50 obsahuje

Léčivá látka je diclofenacum natricum 50 mg v jedné enterosolventní tabletě.

Pomocnými látkami jsou:

Mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktózy, makrogol 400, makrogol 6000, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, hypromelosa, povidon K30, disperze methakrylátového kopolymeru L 30%, koloidní bezvodý oxid křemičitý, acetyltriethyl-citrát, mastek, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý

Jak přípravek Diclofenac AL 50 vypadá a co obsahuje toto balení

Diclofenac AL 50 jsou kulaté oranžově hnědé bikonvexní potahované enterosolventní tablety.

Velikost balení:

20, 30, 50 a 100 enterosol­ventních tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

ALIUD PHARMA GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 19

D-89150 Laichingen

Německo

Výrobce:

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2–18

Bad Vilbel

61118 Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

26.9.2016

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář