IBALGIN

Čtěte příbalový leták IBALGIN online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k IBALGIN a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku IBALGIN

  1. Co je IBALGIN a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete IBALGIN užívat
  3. Jak se IBALGIN užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak IBALGIN uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – IBALGIN

1. Co je přípravek Ibalgin krém a k čemu se používá

Přípravek Ibalgin krém patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých a protirevmatických léčiv. Potlačuje bolest, snižuje otok a tlumí zánět u bolestivých poúrazových stavů, místních projevů zánětlivých a degenerativních onemocnění pohybového aparátu a bolestivého zánětu žil.

Ibalgin krém se používá k:

– k místní léčbě bolestivých poranění šlach, svalů a kloubů s otoky nebo bez otoků, např. podvrtnutí, natažení, zhmoždění.

Po poradě s lékařem se Ibalgin krém používá také k léčbě:

– zánětu šlach a svalových úponů při revmatizmu měkkých tkání,

– bolesti při degenerativních onemocněních kloubů kolen a rukou (artróza),

– bolestivého povrchového zánětu žil.

Ibalgin krém je určen dospělým a dospívajícím od 12 let.

Vzhledem k nedostatku bezpečnostních údajů přípravek není určen k použití u dětí.

Při silných bolestech je vhodné léčbu doplnit podáním tablet s obsahem ibuprofenu (např. Ibalgin tbl.). O vhodnosti současného používání přípravku s tabletami ibuprofenu se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

2.     Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin krém užívat

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Ibalgin krém se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek se nesmí nanášet na porušený kožní povrch, nesmí se dostat na sliznice a do očí. Nesmí se užívat perorálně (ústy).

Další léčivé přípravky a přípravek Ibalgin krém

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Bez porady s lékařem nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně s tímto krémem jiné volně prodejné léky pro místní používání.

Při předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že používáte Ibalgin krém.

Přípravek Ibalgin krém s jídlem a pitím

Potrava neovlivňuje účinnost přípravku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek se nemá používat v posledních třech měsících těhotenství.

Pouze na výslovné doporučení lékaře může být přípravek krátkodobě používán v prvních šesti měsících těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ibalgin krém neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Ibalgin krém obsahuje parabeny, propylenglykol a cetylstearylalkohol

Parabeny mohou způsobit alergické reakce, které mohou být opožděné. Propylenglykol může způsobit podráždění kůže. Cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3.     Jak se přípravek Ibalgin krém používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, dospělí, včetně starších pacientů, a dospívající od 12 let si na postižené místo 3–4krát denně nanášejí 4–10 cm dlouhý proužek krému, který si lehce vtírají do kůže. Při rozsáhlých a bolestivých krevních výronech se může zpočátku místo ošetřené krémem překrýt neprodyšným obvazem. Po nanesení krému si umyjte ruce, pokud ošetřovaná místa nejsou právě na rukách.

Pokud při poraněních nedojde do 7 dnů k ústupu obtíží nebo naopak dojde ke zhoršení, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 2 týdny.

Při revmatických a žilních onemocněních délku léčby přípravkem Ibalgin krém vždy určí lékař. Ibalgin krém se při těchto onemocněních používá většinou po dobu 2–3 týdnů.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Ibalgin krém, než jste měl(a)

Aplikace většího množství krému na postižené místo není důvodem pro obavy. Předávkování přípravkem nebylo pozorováno.

Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ibalgin krém

Pokud zapomenete použít přípravek, naneste ho na postižené místo, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.     Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při používaní Ibalgin krému se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky, jejichž frekvence výskytu není známa (nelze z dostupných údajů určit):

místní podrážení kůže – např. palčivost, svědění, zarudnutí a výsev vyrážky (k těmto nežádoucím účinkům může dojít u citlivých pacientů).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.     Jak přípravek Ibalgin krém uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 oC. Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ibalgin krém obsahuje

Léčivou látkou je ibuprofenum. Jeden gram krému obsahuje ibuprofenum 50 mg.

Pomocnými látkami jsou čípkový základ W 35, střední nasycené triacylglyceroly, cetylstearylal­kohol, ethoxylované alkoholy C12–16, monoacylglyceroly nasycených vyšších mastných kyselin, karbomer 980, trolamin, methylparaben (E218), propylparaben (E216), propylenglykol, čištěná voda.

Jak přípravek Ibalgin krém vypadá a co obsahuje toto balení

Ibalgin krém je téměř bílý krém.

Velikost balení 50 g nebo 100 g krému v zaslepené hliníkové tubě s bílým PP nebo HDPE šroubovacím uzávěrem s propichovacím hrotem a krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika

Výrobce

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

a

Sanofi Winthrop Industrie, 196 Rue du Maréchal Juin, 45200 Amilly, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

12. 9. 2018

Strana 4 (celkem 4)

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář