KLACID

Čtěte příbalový leták KLACID online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k KLACID a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku KLACID

  1. Co je KLACID a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete KLACID užívat
  3. Jak se KLACID užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak KLACID uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – KLACID

1. Co je přípravek Klacid a k čemu se používá

Klacid patří do skupiny léčivých přípravků, které se nazývají makrolidová antibiotika a je určen k léčbě infekcí, které jsou způsobeny původci citlivými k tomuto přípravku. Přípravek je možné podávat dětem od 6 měsíců do 12 let věku. Pro použití přípravku u kojenců do 6 měsíců věku, těhotných a kojících žen musí být zvláštní důvod. Klacid se používá k léčbě infekcí, jako jsou:

– Infekce dolních cest dýchacích, například zánět průdušek nebo zánět plic.

– Infekce horních cest dýchacích, například zánět hltanu a zánět vedlejších nosních dutin.

– Mírné až středně závažné infekce kůže a měkkých tkání.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Klacid užívat

Neužívejte přípravek Klacid Jestliže jste alergický(á) na klarithromycin nebo na jiná makrolidová antibiotika (např.

erythromycin, azithromycin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Jestliže užíváte terfenadin nebo astemizol (na sennou rýmu nebo alergii), cisaprid nebo pimozid.

Kombinace těchto přípravků může někdy způsobit vážné narušení srdečního rytmu. Poraďte se se svým lékařem o alternativní léčbě. Viz bod Další léčivé přípravky a přípravek Klacid a bod Upozornění a opatření.

Jestliže Vám lékař řekl, že máte abnormálně nízkou hladinu draslíku v krvi (hypokalemie). Jestliže jste Vy nebo někdo ve Vaší rodině trpěl poruchami srdečního rytmu (komorová srdeční

arytmie včetně torsade de pointes) nebo abnormalitami elektrokardiogramu (EKG, elektrický záznam srdce) zvanými prodloužení QT intervalu.

Jestliže užíváte námelové alkaloidy (obvykle se užívají při migréně). Viz bod Další léčivé

přípravky a přípravek Klacid.

Jestliže užíváte se statiny (léky určené na snížení hladiny cholesterolu v krvi).

Jestliže užíváte tikagrelor nebo ranolazin (užívané k prevenci cévní mozkové příhody nebo srdečního infarktu.

Jestliže užíváte kolchicin (užívaný k léčbě dny). Viz bod Další léčivé přípravky a přípravek Klacid.

Jestliže trpíte vážnými jaterními problémy v kombinaci s ledvinovými problémy.

Jestliže užíváte midazolam ve formě tablet. Viz bod Další léčivé přípravky a přípravek Klacid.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Klacid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:

jste alergický(á) na antibiotika linkomycin nebo klindamycin; máte problémy s játry; máte problémy s ledvinami; trpíte srdečními potížemi; jestliže jste těhotná (viz bod “Těhotenství, kojení a plodnost”); trpíte nebo jste náchylný(á) k plísňovým infekcím; trpíte onemocněním svalů, nazývaným myasthenia gravis; užíváte léčivé přípravky, které snižují hladinu cukru v krvi (perorální hypoglykemická léčiva) nebo

inzulin;

máte abnormálně nízkou hladinu hořčíku v krvi (hypomagnesemie); máte nerovnováhu ostatních solí (elektrolytů) v krvi; se u vás vyskytnou příznaky, jako je nechutenství, žloutenka, tmavé zabarvení moči, svědění na kůži či zvýšená citlivost v pravé polovině břicha, přestaňte užívat přípravek Klacid a navštivte svého lékaře, neboť se může jednat o známky poškození funkce jater; se u vás v souvislosti s léčbou přípravkem Klacid vyskytne průjem, kontaktujte, prosím, svého lékaře; opatrnosti je zapotřebí při současném užívání klarithromycinu a ostatních látek, které působí

toxicky na sluchový systém, především aminoglykosidů (druh antibiotik). Váš lékař Vás bude sledovat;

užíváte jiné přípravky, o kterých je známo, že vážně narušují srdeční rytmus (přípravky obsahující terfenadin, astemizol, cisaprid a pimozid: viz Neužívejte Klacid).

Přípravek je nutné užívat v pravidelných časových intervalech podle doporučení lékaře. I při rychlém ústupu obtíží je nezbytné, aby byla dodržena celková předepsaná doba užívání!

Při vynechání jedné nebo více dávek se o dalším postupu poraďte s lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Klacid

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které budete užívat.

NEUŽÍVEJTE přípravek Klacid, pokud současně užíváte: ergotamin nebo dihydroergotamin (na léčbu migrény) terfenadin nebo astemizol (na sennou rýmu nebo alergii) pimozid (na léčbu psychiatrických onemocnění) cisaprid (na léčbu žaludečních obtíží) chinidin nebo disopyramid (mohou se vyskytnout arytmie typu torsade de pointes) ústy podávaný midazolam simvastatin nebo lovastatin (k léčbě vysoké hladiny cholesterolu)
Poraďte se s lékařem, jestliže užíváte některé z uvedených léků: kumarinové antikoagulanty používané ke zředění krve, např. warfarin

léčivé přípravky používané k léčbě poruch srdečního rytmu, např. disopyramid nebo chinidin léčivé přípravky používané k léčbě srdečního selhání, např. digoxin

léčivé přípravky používané k léčbě epilepsie, např. fenytoin, valproát nebo karbamazepin léčivé přípravky používané k léčbě některých duševních nemocí, např. kvetiapin theofylin, používaný k léčbě astmatu

benzodiazepiny, používané jako sedativa, např. alprazolam, midazolam nebo triazolam fenobarbital, používaný jako sedativum a antikonvulzivum

rifabutin, rifampicin, rifapentin nebo aminoglykosidy (např. gentamicin) – používané k léčbě některých infekcí

cyklosporin, takrolimus nebo sirolimus, používané po orgánových transplantacích

léky užívané na snížení cholesterolu, např. atorvastatin nebo rosuvastatin

ritonavir, atazanavir, etravirin, sachinavir, efavirenz, nevirapin nebo zidovudin, používané k léčbě HIV pozitivních pacientů

přípravky z třezalky tečkované, používané k léčbě depresí

sildenafil, tadalafil, vardenafil, používané k léčbě problémů s erekcí cilostazol (na léčbu křečí v nohách)

methylprednisolon (na zánětlivá onemocnění) vinblastin (léčba rakoviny)

omeprazol, používaný k léčbě zažívacích potíží tolterodin, používaný při častém močení itrakonazol nebo flukonazol, používané k léčbě plísňových infekcí blokátory kalciových kanálů, např. verapamil, amlodipin, diltiazem (k léčbě vysokého krevního tlaku nebo poruch srdečního rytmu)

léky, které snižují hladinu krevního cukru (perorální hypoglykemika, např. nateglinid, repaglinid) nebo inzulin

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Klacid nemá být podáván těhotným nebo kojícím matkám, pokud přínos léčby pro matku nepřeváží nad riziky pro dítě. Malé množství klarithromycinu může být vylučováno do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Užívání přípravku Klacid může způsobovat ospalost, závratě nebo zmatenost. Neřiďte proto dopravní prostředek a neobsluhujte stroje, jestliže se u Vás vyskytnou tyto reakce.

Přípravek Klacid obsahuje sacharózu v množství 549,7 mg na 1 ml.Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Klacid užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Výši denní dávky a dobu trvání léčby stanoví vždy lékař podle tělesné hmotnosti dítěte, závažnosti a typu infekce. Obvyklá dávka pro kojence a děti od 6 měsíců do 12 let je 15 mg/kg/den, kterou rozdělujeme do dvou dílčích dávek, podávaných v intervalu 12 hodin po dobu 5 – 10 dnů. U závažných infekcí může lékař dávku zvýšit a trvání léčby prodloužit.

Maximální dávka u pacientů s tuberkulózními (mykobakteriálními) infekcemi nemá přesáhnout 500 mg 2× denně.

Pro dospělé a děti starší než 12 let je určena tabletová léková forma přípravku. Při závažné poruše funkce ledvin může lékař rozhodnout o snížení dávky.

Suspenze se odměřuje přiloženou dávkovací stříkačkou. Dávku lze zapít malým množstvím tekutiny. Jídlo nemá významný vliv na vstřebávání podaného přípravku. Při vynechání jedné nebo více dávek se o dalším postupu poraďte s lékařem.

Způsob přípravy suspenze:

Velikost balení 60 ml:

Do lahvičky s granulemi se přidá 31 ml vody a důkladně se protřepe, až se veškeré granule rozpustí. Velikost balení 100 ml:

Do lahvičky s granulemi se přidá 52 ml vody a důkladně se protřepe, až se veškeré granule rozpustí.

Koncentrace suspenze po rozpuštění je 125 mg/5 ml.

Připravenou suspenzi lze používat 14 dní, je-li uchovávána při teplotě do 30 °C.

Na vzhled přípravku může mít vliv doba trvání naředění. Výsledkem naředění je suspenze, tedy tekutina s rozptýlenými pevnými částečkami. Pro získání stejnoměrné suspenze musí být přípravek před každým užitím dobře protřepán. Po několika protřepáních má mít přípravek stejnoměrný vzhled.

Granule přípravku Klacid jsou potaženy, potažení zabraňuje uvolnění hořké chuti. Nežvýkejte ani nekousejte granule v suspenzi, aby nedošlo k uvolnění hořké chuti.

Použití dávkovací stříkačky:

1. Zatlačte stříkačku pevně do hrdla lahvičky.

2. Obsah lahvičky pečlivě protřepejte.

3. K naplnění dávkovací stříkačky otočte lahvičku dnem vzhůru a vytahováním pístu natáhněte do stříkačky požadované množství suspenze podle značení na stříkačce.

4. Otočte lahvičku dnem dolů a vyjměte dávkovací stříkačku z hrdla lahvičky.

5. Konec dávkovací stříkačky vložte do úst dítěte a jemným tlakem na píst vpravte suspenzi do úst dítěte.

Dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin je nutno dávku klarithromycinu snížit na polovinu, tzn. na 250 mg jednou denně, nebo při těžších infekcích na 250 mg dvakrát denně. U těchto pacientů lze léčbu nasadit na dobu maximálně 14 dnů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Klacid, než jste měl(a)

Při náhodném požití většího množství přípravku, a to zejména dítětem, vyhledejte ihned pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice nebo svého lékaře. Předávkování může způsobit zvracení a bolesti břicha. Prosím, vezměte s sebou tuto příbalovou informaci, zbylou suspenzi a obal k lékaři, aby věděl, o jaký přípravek se jedná.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Klacid

Jestliže jste zapomněl(a) užít Klacid, užijte obvyklou dávku ihned, jakmile si vzpomenete, pokud není téměř čas na užití další dávky. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Klacid

Nepřestávejte užívat tento lék, když se cítíte lépe. Je důležité, abyste dokončil(a) předepsaný cyklus léčby, jinak se vaše potíže mohou vrátit a léčba tímto přípravkem by později mohla být méně účinná.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás objeví závažná kožní reakce: červená, s podkožními hrbolky a puchýřky (exantematózní pustulóza), neprodleně kontaktujte lékaře. Frekvence těchto nežádoucích účinků není známa (z dostupných údajů nelze určit).

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s uvedenou frekvencí výskytu:

Časté: mohou postihnout až 1 pacienta z 10 nespavost bolest hlavy poruchy chuti (pachuť v ústech) žaludeční a střevní potíže jako jsou pocit na zvracení, zvracení, poruchy trávení, bolesti břicha, průjem změny v testech jaterních funkcí vyrážka, zvýšené pocení
Méně časté: mohou postihnout až 1 pacienta ze 100 kvasinkové infekce, poševní infekce, infekce přecitlivělost trombocytemie (patologický stav s dlouhodobě zvýšeným počtem trombocytů v krvi v důsledku jejich nadměrné tvorby v kostní dřeni) snížení počtu bílých krvinek snížení chuti k jídlu závratě spavost třes poruchy sluchu úzkost nervozita ušní šelest srdeční poruchy (bušení srdce, změny na EKG) poruchy trávicího ústrojí (zánět žaludku, záněty dutiny ústní a jazyka, zácpa, sucho v ústech, říhání, plynatost) kožní reakce (svědění, kopřivka, vyrážka s výskytem skvrn a pupínků) svalové křeče horečka celkové reakce (tělesná slabost)
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) pseudomembranózní kolitida (zánět sliznice tlustého střeva) erysipel (růže) snížení počtu typu bílých krvinek nebo krevních destiček anafylaktická reakce (závažná alergická reakce) angioedém (otok na různých místech organismu) psychické poruchy (stavy zmatenosti, odcizení, deprese, halucinace, abnormální sny, mánie) křeče ztráta chuti, změny nebo ztráta čichu parestezie (pocity brnění, mravenčení) ztráta sluchu poruchy srdečního rytmu krvácení zánět slinivky břišní změny zabarvení jazyka nebo zubů žloutenka až selhání jater kožní alergické reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, poléková vyrážka), akné poruchy svalů selhání či zánět ledvin změny zabarvení moči prodloužení protrombinového času, zvýšení INR (zvýšení hodnoty testu srážlivosti krve)

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí vyhledejte ihned lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Klacid uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Po naředění je možné připravenou suspenzi uchovávat nejdéle 14 dní, je-li uchovávána při teplotě do 30°C.

Po uplynutí této doby je nutno zbytky naředěného roztoku znehodnotit.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Klacid obsahuje

Léčivou látkou je: clarithromycinum 25 mg v 1 ml připravené suspenze.

Pomocnými látkami jsou: karbomer 934 P, povidon K90, ftalát hypromelózy, panenský ricinový olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý, xanthanová klovatina, ovocné aroma (hlavní složky: přírodní aromatické látky, sodná sůl oktenylsukcinyl­škrobu E 1450, maltodextrin, sacharóza), oxid titaničitý (E171), kalium-sorbát, kyselina citronová, maltodextrin, sacharóza.

Jak přípravek Klacid vypadá a co obsahuje toto balení

Lahvička o obsahu 60 ml nebo 100 ml, dávkovací stříkačka, krabička.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan IRE Healthcare Limited

Unit 35/36, Grange Parade

Baldoyle Industrial Estate

Dublin 13, Irsko

Výrobce

AbbVie S.r.l., Via Pontina, km 52, 04011 Campoverde di Aprilia, Latina, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29. 8. 2018

7

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář