LAMISIL

Čtěte příbalový leták LAMISIL online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k LAMISIL a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku LAMISIL

  1. Co je LAMISIL a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete LAMISIL užívat
  3. Jak se LAMISIL užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak LAMISIL uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – LAMISIL

1. CO JE PŘÍPRAVEK LAMISIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Lamisil, 1% krém je antimykotikum a usmrcuj e houby (kvasinky a plísně), které způsobují kožní infekce.

Lamisil krém se používá k léčbě následujících kožních infekcí:

atletická noha (tinea pedis) – mykóza na chodidlech nebo na stranách chodidla k léčbě mykózy v oblasti třísel, lůna a v j iných kožních záhybech (tinea cruris) k léčbě mykózy těla (tinea corporis) kožní kandidózy (kvasinkové onemocnění kůže) pityriasis versicolor.

V případě houbové infekce na nehtech(uvnitř nebo pod nehtem), změně barvy a struktury nehtů (ztloustnutí, vločky), musíte ihned navštívit odborného lékaře, protože Lamisil ve formě krému NENÍ vhodný na tento typ infekce. Na léčbu nehtových houbových infekcí lze použít Lamisil ve formě tablet (dostupných jen na lékařský předpis).

Jak poznáte, že máte některý z výše uvedených problémů?

Atletická noha – mykóza nohouse objevuje jen na nohou (většinou, ale ne vždy, na obou nohou), nejčastěji mezi prsty. Objevit se může též na chodidle nebo stranách chodidla. Onemocnění se obvykle proj evuj e zčervenáním, popraskáním kůže nebo tvorbou šupin na kůži, ale může se též vyskytnout mírný otok, puchýřky nebo mokvající vřídky. Tyto projevy bývají často spojeny s pocity svědění nebo pálení.

V případě houbové infekcena nehtech (uvnitř nebo pod nehtem), změně barvy a struktury nehtů (ztloustnutí, vločky), musíte ihned navštívit odborného lékaře, protože Lamisil krém NENÍ vhodný na tento typ infekce. Na léčbu nehtových houbových infekcí se mohou použít Lamisil tablety (dostupné jen na lékařský předpis).

Tinea crurisse objevuje v kožních záhybech, zejména pokud jsou vlhké. Často se vyskytuj e v tříslech a vnitřní straně stehen, většinou oboustranně, ale často je jedna strana postižená více, než ta druhá. Může se šířit dále mezi nohama k hýždím nebo nahoru k břichu. Dále se může vyskytovat v záhybech pod prsy, v podpaží nebo jiných záhybech. Tinea corporisse může vyskytnout kdekoliv na těle, ale často se vyskytuje na hlavě, krku, obličeji nebo pažích. Obě onemocnění se obvykle projevují zčervenáním, svěděním, někdy i olupováním kůže (šupinatěním) nebo vyrážkou, vyrážka je červená, ostře ohraničená, a mohou se vyskytovat i puchýře.

Kandidózase také vyskytuje v záhybech kůže, která jsou vlhká se zvýšeným pocením (např. pod prsy, v podpaží). Obecně se vyskytuj e u starších nebo obézních pacientů, nebo u pacientů s jinými podmínkami jako je cukrovka. Způsobuje zčervenání, svědění a olupování kůže.

Pityriasis versicolorse vyskytuj e obvykle na hrudníku nebo zádech jako olupující se nesvědivé skvrny, které bělají z důvodu ztráty pigmentace. Oblasti jsou nápadné zejména v létě, neboť se okolí opaluje normálně.

Pokud si nejste jisti příčinou, která způsobuje vaše onemocnění, prosím, zeptejte se, před použitím krému, svého lékaře nebo lékárníka, který Vám poradí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LAMISIL POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Lamisil, krém

– pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na terbinafin nebo kteroukoli další složku přípravku (uvedenou

v bodě 6 a na konci bodu 2)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lamisil, krém je zapotřebí

Před použitím přípravku Lamisil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Krém je určen pouze ke kožnímu podání. Přípravek nepoužívejte v ústech ani nepolykejte. Zabraňte aplikaci krému do očí. Pokud se krém náhodně dostane do očí, setřete přípravek pryč a

důkladně si vypláchněte oči tekoucí vodou. Pokud nepříjemný pocit přetrvává, navštivte svého lékaře.

Děti a dospívající

Nepoužívejte Lamisil krém u dětí do 12 let.

Další léčivé přípravky a Lamisil

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používala nebo které možná budete používat. Na léčenou oblast nenanášejte jiné léčivé přípravky.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek by neměl být používán v průběhu těhotenství, pokud není nezbytně nutné.

Nepoužívejte Lamisil, krém, pokud kojíte.

Kojenci nesmí přijít do styku s léčenou oblastí, včetně prsu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Lamisil krém nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Lamisil obsahuje

Cetylalkohol a stearylalkohol: mohou způsobit místní kožní reakce (tzv. kontaktní dermatitidu)

3. JAK SE PŘÍPRAVEK LAMISIL POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Je důležité používat přípravek Lamisil krém správně. Pečlivě dodržujte uvedené pokyny.

Způsob použití:

Dospělí a dospívající od 12 let

Před prvním použitím přípravku propíchněte do tuby otvor opačným koncem uzávěru.

– umyjte a osušte si ruce, postižené místo a jeho okolí

– otevřete tubu a vytlačte malé množství krému na prst

– zavřete tubu

– aplikujte takové množství krému, které po rozetření vytvoří tenkou vrstvu na postiženém místě a jeho blízkém okolí

– krém jemně rozetřete na celou postiženou oblast a její blízké okolí

– po nanesení krému si dobře opláchněte ruce, abyste předešli rozšíření infekce na jiná místa Vašeho těla nebo na jiné osoby.

Jak často a jak dlouho se má přípravek Lamisil, krém používat?

Lamisil krém se na postižená místa aplikuje následovně:

– mykóza nohou – tzv. atletická noha (tinea pedis) postihující kůži mezi prsty: jednou denně po dobu 1 týdne;

– mykóza na chodidlech nebo stranách chodidla: dvakrát denně po dobu 2 týdnů;

– mykóza v oblasti třísela lůna, v kožních záhybech a mykóza v oblasti trupu: jednou denně po dobu 1 týdne;

– kandidózy: jednou nebo dvakrát denně po dobu 1–2 týdnů. U starších osob nebo u obézních pacientů se zvýšeným pocením v kožních záhybech nebo u diabetiků se doporučuje 2-týdenní léčba.

– Pityriasis versicolor: jednou nebo dvakrát denně po dobu 2 týdnů.

Krém používejte podle doporučení po předepsanou dobu, i když po několika dnech máte pocit zlepšení. Po několika dnech se zdá, že se infekce zlepšuje, ale může se znovu objevit, pokud se krém nepoužívá pravidelně nebo se s používáním přestane příliš brzy.

Po použití Lamisil krému dochází po několika dnech ke zlepšení. Úplné vyléčení a zahojení kůže však trvá déle, přibližně 4 týdny. Účinek Lamisil krému přetrvává i po ukončení doporučené délky léčby. Zlepšování bude pokračovat i v období, kdy už krém nebudete používat.

Bez porady s lékařem nepoužívejte tento přípravek déle než 2 týdny.

Pokud do dvou týdnů od začátku léčby nedošlo ke zlepšení Vašeho onemocnění, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka, který Vám poradí.

Léčbě napomáhá

Ke zlepšení léčby přispívá pravidelné čištění a umývání postiženého místa. Důležité je i osušení tohoto místa, ne třením, ale jemným přikládáním osušky. Pokud máte pocit svědění, vyvarujte se škrábání postiženého místa, protože může dojít k poškození kůže a zpomalí se tak celý proces hojení nebo se může infekce dále rozšířit. Protože tyto infekce se mohou přenášet z člověka na člověka, nesdílejte svůj ručník nebo oblečení s ostatními. Aby se infekce znovu nevrátila, berte si pravidelně čistý ručník a oblečení.

Jestliže jste použil(a) více přípravku než jste měl(a)

Pokud jste Vy nebo někdo jiný omylem spolknul část krému, prosím, informujte svého lékaře, který Vám poradí, co máte dělat.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Lamisil, krém

Pokud se tak stane, aplikujte krém co možná nejdříve a pokračujte podle doporučeného dávkování. Pokud si vzpomenete až v čase další aplikace, naneste obvyklé množství krému a pokračujte v léčbě jako normálně. Nezdvoj násobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pokuste se používat přípravek každý den ve stejném čase. Když zapomenete krém používat, hrozí riziko návratu infekce.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ukončete používání krému Lamisil a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků, který by mohl být alergickou reakcí:

Potíže s dýcháním nebo polykáním Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla Závažné svědění kůže s projevy červené vyrážky nebo vyvýšených hrbolků

5. JAK PŘÍPRAVEK LAMISIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí. Uchovávejte v originálním balení.

Lék se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti, která je vyznačena na obalu. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Lamisil, krém obsahuje

Léčivou látkou je terbinafini hydrochloridum (terbinafinium­chlorid) 10 mg v 1 g (1%) krému. Pomocnými látkami jsou hydroxid sodný, benzylalkohol, sorbitan-stearát, cetyl-palmitát, cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbát 60, isopropyl-myristát, čištěná voda.

Jak přípravek Lamisil, krém vypadá a co obsahuje toto balení

Lamisil, krém je bílý, hladký nebo téměř hladký lesklý krém.

Velikost balení: Al nebo Al laminovaná tuba (LDPE/AL/LDPE) s membránou nebo bez profilované membrány s obsahem 7,5 g; 15 g a 30 g krému. Tuba je uzavřena PP šroubovacím uzávěrem.

Držitel rozhodnutí o registraci

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

email:

Výrobce:

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mnichov, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

5/5

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář