QUETIAPIN TEVA 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Čtěte příbalový leták QUETIAPIN TEVA 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k QUETIAPIN TEVA 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku QUETIAPIN TEVA 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY

  1. Co je QUETIAPIN TEVA 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete QUETIAPIN TEVA 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY užívat
  3. Jak se QUETIAPIN TEVA 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak QUETIAPIN TEVA 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – QUETIAPIN TEVA 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY

1.   Co je přípravek Quetiapin Teva a k čemu se používá

Quetiapin Teva obsahuje léčivou látku quetiapinum (kvetiapin). Kvetiapin patří do skupiny léčivých látek nazývaných antipsychotika. Quetiapin Teva lze použít k léčbě některých onemocnění, jako je:

bipolámí deprese: pociťujete smutek. Můžete mít pocit deprese, pocit viny, nedostatek energie, ztratíte chuť k jídlu nebo nemůžete spát. mánie: můžete pociťovat povznesení nebo vzrušení, pocit těšení se nebo přehnané aktivity nebo můžete mít špatný úsudek včetně projevů agresivity nebo podrážděnosti. schizofrenie: můžete slyšet nebo vnímat věcí, které nejsou skutečné, můžete věřit věcem, které nejsou pravdivé nebo můžete být neobvykle podezřívavý(á), úzkostný(á), zmatený(á), můžete mít pocit viny, pociťovat vnitřní napětí nebo depresi.

Lékař může pokračovat v předepisování kvetiapinu, i když se již cítíte lépe.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quetiapin Teva užívat

Neužívejte přípravek Quetiapin Teva:

– jestliže jste alergický(á) na kvetiapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže užíváte některé z následujících léků:

– některé přípravky k léčbě HIV,

– azolové přípravky k léčbě plísňových infekcí,

– erythromycin, klarithromycin (k léčbě infekcí),

– nefazodon (k léčbě deprese).

Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete užívat přípravek Quetiapin Teva.

Upozornění a opatření

Před užitím kvetiapinu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

– pokud Vy nebo někdo jiný z Vaší rodiny máte nebo jste měl(a) problémy se srdcem, např. nepravidelný srdeční rytmus, slabost srdečního svalu nebo zánět srdce, nebo užíváte nějaké léky, které mohou ovlivňovat činnost srdce,

– pokud máte nízký krevní tlak,

– pokud jste měl(a) cévní mozkovou příhodu, zvláště pokud jste starší,

– pokud máte problémy s játry,

– pokud jste někdy měl(a) záchvat křečí,

– pokud máte diabetes mellitus (cukrovka) nebo riziko vývoje cukrovky. Pokud ano, lékař může v průběhu léčby kvetiapinem kontrolovat hladinu krevního cukru.

– pokud víte, že jste v minulosti měl(a) nízkou hladinu bílých krvinek (která byla způsobena užíváním léků nebo i jinými vlivy),

– pokud jste starší člověk s demencí (snížená funkce mozku). Quetiapin Teva byste neměl(a) užívat, neboť léky ze skupiny, kam patří také přípravek Quetiapin Teva, zvyšují riziko cévní mozkové příhody a někdy i riziko úmrtí u starších lidí s demencí.

– pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami, Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

– pokud máte nebo jste měl(a) stav, kdy jste přestal(a) na krátkou dobu dýchat během běžného nočního spánku (stav nazývaný „spánková apnoe“) a užíváte léky, které zpomalují normální mozkovou aktivitu („sedativa“).

– pokud máte nebo jste měl(a) stav, kdy jste nemohl(a) zcela vyprázdnit močový měchýř (retence moči), máte zvětšenou prostatu, neprůchodná střeva, nebo zvýšený nitrooční tlak. Tyto stavy jsou někdy způsobeny léky (zvanými „anti-cholinergika“), které ovlivňují funkci nervových buněk v léčbě určitých zdravotních stavů

– pokud jste měl(a) v minulosti potíže se závislostí na alkohol nebo s užíváním drog.

Pokud se vyskytnou následující obtíže při užívání přípravku Quetiapin Teva, kontaktujte ihned lékaře:

– kombinace horečky, těžké svalové ztuhlosti, pocení nebo sníženého stavu vědomí (porucha, která se označuje jako „neuroleptický maligní syndrom“). Může být potřebná okamžitá lékařská pomoc.

– nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje nebo jazyka,

– závratě nebo pocit velké ospalosti. Tyto projevy zvyšují riziko náhodného zranění (pádů) u starších pacientů.

– křeče (záškuby)

– dlouho trvající a bolestivá erekce (ztopoření penisu, priapismus).

Tyto problémy mohou být způsobeny tímto typem léku.

Informuje lékaře co nejdříve, pokud máte:

– horečku, příznaky podobné chřipce, bolest v krku nebo jinou infekci, neboť to může být důsledkem velmi nízkého počtu bílých krvinek. V tomto případě je třeba léčbu přípravkem Quetiapin Teva přerušit a/nebo zahájit další léčbu.

– zácpu doprovázenou bolestí břicha nebo zácpu, kterou nelze ovlivnit léčbou, neboť tento stav může vést k velmi vážné neprůchodnosti střeva.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese

Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji, když náhle přestanete přípravek užívat. Může být pravděpodobnější, že začnete takto uvažovat, jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a/nebo chování u mladých dospělých s depresí mladších 25 let.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování.

Zvýšení tělesné hmotnosti

U pacientů užívajících přípravek Quetiapin Teva bylo pozorováno přibývání na váze. Lékař i Vy byste měl(a) pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost.

Děti a dospívající

Kvetiapin není určen k použití u dětí a dospívajících ve věku do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Quetiapin Teva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Quetiapin Teva, pokud užíváte následující léky:

– některé léky k léčbě HIV,

– azolové přípravky (k léčbě plísňových onemocnění),

– erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě infekcí),

– nefazodon (k léčbě deprese).

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících lé­ků:

– k léčbě epilepsie (jako je fenytoin nebo karbamazepin),

– k léčbě vysokého krevního tlaku,

– barbituráty (na problémy se spánkem),

– thioridazin nebo lithium (jiná antipsychotika)

– léky, které mají vliv na činnost Vašeho srdce, např. léky, které vyvolávají nerovnováhu solí v krvi (nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku), jako jsou diuretika (léky na odvodnění) nebo některá antibiotika (k léčbě infekcí).

– léky, které mohou způsobit zácpu.

– Léky (nazvané „anti-cholinergika“), které ovlivňují funkci nervových buněk v léčbě určitých zdravotních stavů.

Přípravek Quetiapin Teva s jídlem, pitím a alkoholem

– Přípravek Quetiapin Teva můžete užívat s jídlem i bez jídla

– Pozor na množštví alkoholu, který vypijete. Alkokohol v kombinaci s přípravkem Quetiapin Teva může vyvolávat ospalost.

– Když užíváte přípravek Quetiapin Teva, nepijte grapefruitovou šťávu. Grapefruitová šťáva může ovlivnit účinnost přípravku.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V průběhu těhotenství byste neměla užívat přípravek Quetiapin Teva, pokud jste o tom nemluvila s lékařem. Přípravek Quetiapin Teva se nemá užívat při kojení.

U novorozenců, jejichž matky užívaly kvetiapin v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek může vyvolat ospalost. Neřiďte nebo nepoužívejte nástroje nebo stroje, dokud nebudete vědět, jak na Vás tablety působí.

Quetiapin Teva obsahuje laktózu.

Přípravek Quetiapin Teva obsahuje laktózu, což je druh cukru. Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

25 mg, 100 mg:

Quetiapin Teva obsahuje E110 (hlinitý lak oranžové žluti).

Quetiapin Teva 25 mg a 100 mg: Tento přípravek obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E 110), který může způsobovat alergické reakce.

Vliv na vyšetření léčiv v moči

Pokud bude Vaše moč vyšetřována na léčiva a pokud se použijí určité vyšetřovací metody, může vést užívání přípravku Quetiapin Teva k pozitivitě testu na methadon nebo na některé léky ze skupiny tricyklických antidepresiv. Přitom nemusíte užívat ani methadon, ani tricyklická antidepresiva. Pokud k tomu dojde, doporučuje se potvrdit výsledky jinou cílenější vyšetřovací metodou.

3. Jak se přípravek Quetiapin Teva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí počáteční dávku. Udržovací dávka (denní dávka) závisí na Vašem onemocnění a potřebách, ale obvykle se pohybuje mezi 150 mg až 800 mg.

Tablety budete užívat jednou denně, před spaním, nebo dvakrát denně, v závislosti na Vašem onemocnění. Tablety polkněte celé a zapijte je vodou. Tablety můžete užívat s jídlem nebo mimo jídlo. Nepijte grapefruitovou šťávu, pokud užíváte kvetiapin. Mohlo by dojít k ovlivnění účinku tohoto přípravku. Nepřestávejte tablety užívat, i když máte pocit, že je Vám lépe, dokud Vám to neřekne lékař

Problémy s játry

Pokud máte problémy s játry, lékař může změnit dávku tohoto přípravku.

Starší pacienti

Pokud jste starší pacient(ka), lékař může upravit dávku tohoto přípravku.

Použití u dětí a dospívajících

Kvetiapin se nepoužívá u dětí a dospívajících do 18 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Quetiapin Teva, než jste měl(a)

Pokud jste užili více tablet přípravku Quetiapin Teva, než Vám předepsal lékař, můžete pociťovat ospalost, závrať či nenormální srdeční tep.

Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Vezměte s sebou tablety přípravku Quetiapin Teva.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Quetiapin Teva

Jestliže jste zapomněl(a) na dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však blíží doba pro další dávku, vyčkejte do této doby. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Quetiapin Teva

V případě, že náhle přestanete užívat kvetiapin, může se dostavit nespavost, pocit nevolnosti (pocit na zvracení), nebo můžete mít bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě nebo podrážděnost. Váš lékař vždy určí jakým způsobem dávku postupně vysazovat při ukončování léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 lidí Snížená hladina hemoglobinu (bílkoviny v červených krvinkách, které přenáší kyslík) Závratě (mohou vést k pádu), bolest hlavy, sucho v ústech Ospalost (může při pokračování léčby přípravkem Quetiapin Teva vymizet) (může vést k pádům) Příznaky z vysazení léčby (příznaky, které se objevují, při přerušení léčby přípravkem Quetiapin Teva) zahrnují nespavost, nevolnost (pocit na zvracení), bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování léčby v průběhu alespoň 1– 2 týdnů. Nárůst tělesné hmotnosti Neobvyklé pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při zahájení pohybu svalu, třes, pocit neklidu nebo svalovou ztuhlost bez bolesti Změny množství některých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol)
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 lidí Zrychlená tepová frekvence Pocit bušícího srdce, zrychlený a nepravidelný tep Zácpa, podrážděný žaludek (porucha trávení) Pocit slabosti Otok rukou a nohou Nízký krevní tlak při vzpřímení těla. To může vyvolat závrať nebo mdlobu (může vést k pádům) Zvýšená hladina cukru v krvi Rozmazané vidění Neobvyklé sny a noční můry Zvýšená chuť k jídlu Podrážděnost Poruchy řeči a vyjadřování Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese Dušnost Zvracení (zejména u starších pacientů) Horečka Změny množství hormonů štítné žlázy v krvi Změny počtu některých buněk krve Zvýšené množství jaterních enzymů naměřené v krvi. Zvýšené množství hormonu prolaktinu v krvi může ve vzácných případech vést:

o u mužů i žen ke zvětšování prsů a nečekávané tvorbě mléka,

o u žen k vymizení menstruace nebo její nepravidelnosti,

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 lidí Křeče nebo záchvaty Alergická reakce, která může zahrnovat tvorbu puchýřů, otok kůže a otok v okolí úst Kombinace horečky, příznaků podobných chřipce, bolesti v krku, nebo jakékoliv jiné formy infekce s velmi nízkým počtem bílých krvinek, stav nazývaný neutropenie Nepříjemné pocity v nohách (tzv. syndrom neklidných nohou) Obtížné polykání Nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje a jazyka Sexuální poruchy Cukrovka (diabetes mellitus) Změny elektrické aktivity srdce pozorované na EKG (prodloužení úseku QT) Zpomalená činnost srdce, kterou lze pozorovat při zahájení léčby a která může být doprovázena nízkým krevním tlakem a mdlobami. Potíže s močením Mdloba (může vést k pádům) Ucpaný nos Snížení množství červených krvinek Snížení množství sodíku v krvi Zhoršení již existující cukrovky.
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí Kombinace vysoké teploty (horečky), pocení, svalové ztuhlosti, pocitu velmi značné ospalosti nebo mdloby (porucha označovaná jako „neuroleptický maligní syndrom“) Zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka) Zánět jater (hepatitida) Dlouhotrvající a bolestivá erekce (priapismus) Zvětšení prsů a neočekávaná tvorba mléka (galaktorea) Porucha menstruace Krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Chození, mluvení, jedení nebo jiné aktivity ve spánku Snížená tělesná teplota (hypotermie) Zánět slinivky břišní Stav (označovaný jako „metabolický syndrom“), v rámci kterého můžete být postižen(a) třemi či více komplikacemi: zvýšené množství tuku v oblasti břicha, snížené množství „dobrého cholesterolu“ (HDL-C), zvýšené množství tuků nazývaných trigliceridy v krvi, zvýšený krevní tlak a zvýšená hladina cukru v krvi Neprůchodnost střeva. Zvýšené množství kreatinfosfokinázy (látka uvolněná ze svalů)
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí Těžká vyrážka, puchýře nebo červené skvrny na kůži Těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), což může způsobit potíže s dýcháním nebo šok Rychle vznikající otok kůže, obvykle okolo očí rtů a krku (angioedém) Závažné puchýře na kůži, okolo ústech, očí a genitáliích (Stevens-Johnsonův syndrom) Nenormální tvorba hormonu, který kontroluje objem moči. Rozpad svalových vláken a bolest svalů (rhabdomyolýza)
Není známo: frekvenci nelze z dostupných údajů určit Kožní vyrážka s nepravidelnými červenými skvrnami (multiformní erytém) Závažná, náhlá alergická reakce doprovázená příznaky jako je horečka, puchýře na kůži a odlupování kůže (toxická epidermální nekrolýza) Příznaky z vysazení přípravku, které postihují novorozence matek, které užívaly přípravek Quetiapin Teva v průběhu těhotenství.

Skupina léků, kam patří přípravek Quetiapin Teva, může vyvolat poruchy srdečního rytmu, které mohou být závažné a v těžkých případech mohou vést k úmrtí.

Některé nežádoucí účinky mohou být zjištěny až při rozboru krevních vzorků. Zahrnují: Změny hladin některých tuků (triglyceridů) a celkového cholesterolu nebo krevního cukru, změny množství hormonů štítné žlázy v krvi, zvýšení jaterních enzymů, snížený počet některých typů krevních buněk, snížené množství červených krvinek, zvýšenou hladinu kreatinfosfokinázy (látky obsažené ve svalech), snížené množství sodíku v krvi, zvýšené množství hormonu prolaktinu v krvi. Zvýšené množství hormonu prolaktinu může vést:

o u mužů i žen ke zvětšení prsů a neočekávané tvorbě mléka. o u žen k vymizení menstruace nebo nepravidelné menstruaci.

Lékař Vás proto může občas odeslat ke kontrolnímu vyšetření krve.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

U dětí a dospívajících se mohou vyskytnout stejné nežádoucí účinky, jako u dospělých.

Následující nežádoucí účinky byly častěji pozorovány u dětí a dospívajících nebo nebyly pozorovány u dospělých:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 lidí Zvýšené množství hormonu nazývaného prolaktin v krvi. Zvýšené množství hormonu prolaktinu může vzácně vyvolat:

o u chlapců i děvčat zvětšení prsů a neočekávanou tvorbu mléka

o u děvčat nepravidelnou menstruaci nebo její vymizení

Zvýšená chuť k jídlu Zvracení Nenormální svalové pohyby. Zahrnují nesnadné zahájení pohybu svalem, třes, pocit neklidu nebo svalovou ztuhlost bez doprovodné bolesti Zvýšený krevní tlak

Časté: postihují až 1 z 10 lidí Pocit slabosti, mdloba (může vést k pádům) Ucpaný nos Pocit podrážděnosti
Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.   Jak přípravek Quetiapin Teva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce nebo blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace

Co přípravek Quetiapin Teva obsahuje

– Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin). Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 25, 100 nebo 200 mg (jako quetiapini fumaras).

– Pomocné látky jsou: dihydrát hydrogenfosfo­rečnanu vápenatého, monohydrát laktózy, povidon 25, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

– Potah tablety obsahuje: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), triacetin,

25 mg, 100 mg: monohydrát laktózy, žlutý oxid železitý (E172), hlinitý lak oranžové žluti (E 110),

200 mg: polydextróza (E1200), makrogol 8000.

Jak přípravek Quetiapin Teva vypadá a co obsahuje toto balení

Quetiapin Teva 25 mg potahované tablety j sou: světle oranžové, kulaté bikonvexní potahované tablety s vyraženým „25“ na straně jedné a hladké na straně druhé.

Quetiapin Teva 100 mg potahované tablety jsou: světle oranžové, kulaté bikonvexní potahované

tablety s vyraženým „100“ na straně jedné a hladké na straně druhé.

Quetiapin Teva 200 mg potahované tablety jsou: bílé až téměř bílé, ‚

kulaté bikonvexní potahované

tablety s vyraženým „200“ na straně jedné a hladké na straně druhé.

Přípravek Quetiapin Teva je k dispozici v

– bílých neprůhledných PVC/PE/Aclar/Al blistrech nebo bílých neprůhledných PVC/PVdC/Al blistrech.

Quetiapin Teva 25 mg potahované tablety: velikosti balení 1, 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 (10×10) potahovaných tablet, nemocniční balení: 50 potahovaných tablet.

Quetiapin Teva 100 mg potahované tablety: velikosti balení 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 (10×10) potahovaných tablet, nemocniční balení: 50 potahovaných tablet.

Quetiapin Teva 200 mg potahované tablety: velikosti balení 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 (10×10) potahovaných tablet, nemocniční balení: 50 potahovaných tablet.

– HDPE lahvičkách s bílým dětským bezpečnostním polypropylenovým uzávěrem s vysoušedlem.

Pro všechny síly: 100 a 250 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1C, Praha 5, 150 00, Česká republika

Výrobce

TEVA UK Ltd, East Sussex, Velká Británie

Pharmachemie B.V, Haarlem, Nizozemsko

TEVA Pharmaceutical Works Private Ltd. Co., Debrecen, Maďarsko

Teva Czech Industries s.r.o., Opava – Komárov, Česká republika

Teva Operations Poland Sp. Z.o.o. Kraków, Polsko

Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Státy

Schválené názvy přípravků, síly

Bulharsko (BG)

TEVAQUEL 100 & 200 mg OunMupaHu TaSneTku

Belgie (BE)

Quetiapine Teva 25, 100, 200 mg filmomhulde tabletten

v .

Česká republika (CZ)

Quetiapin Teva 25, 100, 200 mg potahované tablety

Německo (DE)

Quetiapin-ratiopharm 25,100 & 200 mg Filmtabletten

Dánsko (DK)

Quetiapine Teva filmovertrukne tabletter

Estonsko (EE)

Quetiapine Teva

Řecko (EL)

Quetiapine Teva 25, 100 & 200 mg sniKaZu^^sva Zsnró u^svio óioKÍa

Španělsko (ES)

Quetiapina Teva 25, 100 & 200 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Finsko (FI)

Quetiapine Teva 25, 100 & 200 mg tabletti, kalvopáállysteinen

Maďarsko (HU)

Quetiapine-Teva 25, 100 & 200 mg filmtabletta

Irsko (IE)

Tevaquel 25, 100 & 200 mg Film-coated Tablets

Itálie (IT)

Quetiapina Teva 25, 100 & 200 mg compresse rivestite con film

Litva (LT)

Quetiapine Teva 25, 100 & 200 mg plevele dengtos tabletés

Lucembursko (LU)

Quetiapin-ratiopharm 25, 100 & 200 mg Filmtabletten

Lotyšsko (LV)

Quetiapine Teva 25 & 200 mg apvalkotas tabletes

Nizozemsko (NL)

Quetiapine 25, 100 & 200 mg Teva, filmomhulde tabletten

Norsko (NO)

Quetiapine Teva 25, 100 & 200 mg filmdrasjerte tabletter

Portugalsko (PT)

Quetiapina 25, 100 & 200 mg comprimidos revestido por pelicula

Švédsko (SE)

Quetiapine Teva 25,100 & 200 mg filmdragerad tablett

Slovinsko (SI)

Loquen 25, 100 & 200 mg filmsko obložene tablete

Slovenská republika (SK)

Quetiapin Teva 25, 100 & 200 mg filmom obalené tablety

Island (IS)

Quetiapine Teva 25, 100 & 200 mg filmuhúóuó tafla

Velká Británie (UK)

Quetiapine 25, 100, 200 mg Film-coated Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14. 2. 2017

9/9

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář