QUETIAPINE ACCORD 150 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM

Čtěte příbalový leták QUETIAPINE ACCORD 150 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k QUETIAPINE ACCORD 150 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku QUETIAPINE ACCORD 150 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM

  1. Co je QUETIAPINE ACCORD 150 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete QUETIAPINE ACCORD 150 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM užívat
  3. Jak se QUETIAPINE ACCORD 150 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak QUETIAPINE ACCORD 150 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – QUETIAPINE ACCORD 150 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Quetiapine Accord a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quetiapine Accord užívat

3. Jak se přípravek Quetiapine Accord užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Quetiapine Accord uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Quetiapine Accord a k čemu se používá

Přípravek Quetiapine Accord obsahuje léčivou látku kvetiapin. Kvetiapin patří do skupiny léčivých látek nazývaných antipsychotika. Přípravek Quetiapine Accord lze použít k léčbě několika onemocnění, jako jsou:

Schizofrenie: můžete slyšet nebo vnímat věci, které nejsou skutečné, můžete věřit věcem, které nejsou pravdivé, nebo můžete být neobvykle podezřívavý(á), úzkostný, zmatený(á), můžete mít pocit viny, pociťovat vnitřní napětí nebo být depresivní (skleslý(á)). Mánie: můžete mít pocit vzrušení, povznesenosti, neklidu, nadšení nebo být velmi aktivní, mít špatný odhad, včetně toho, že můžete být agresivní nebo vyvolávat hádky. Bipolární deprese a těžké depresivní epizody u velké depresivní poruchy: projevují se dlouhodobým smutkem. Můžete trpět depresí (skleslostí), pocitem viny, ztrátou energie, ztrátou chuti k jídlu či poruchami spánku.

Pokud užíváte přípravek Quetiapine Accord k léčbě těžkých epizod deprese u velké depresivní poruchy, budete ho užívat spolu s dalším lékem určeným k léčbě této nemoci.

Váš lékař Vám může pokračovat v předepisování přípravku Quetiapine Accord, i když se budete cítit lépe.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quetiapine Accord užívat

Neužívejte přípravek Quetiapine Accord: Jestliže jste alergický(á) (hypersenzitivní) na kvetiapin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.). Jestliže užíváte některá z následujících léčiv: některé přípravky k léčbě infekce HIV azolové přípravky (k léčbě plísňových infekcí) erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě infekcí) nefazodon (k léčbě deprese)

Neužívejte přípravek Quetiapine Accord, pokud se na Vás vztahuje cokoli z výše uvedeného. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku Quetiapine Accord se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Quetiapine Accord se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou Vy nebo někdo jiný ve Vaší rodině máte nebo jste měl(a) problémy se srdcem, například nepravidelný srdeční rytmus, oslabení srdečního svalu nebo zánět srdce, nebo pokud užíváte nějaké léky, které mohou ovlivňovat činnost srdce. máte nízký krevní tlak. jste někdy měl(a) cévní mozkovou příhodu, zvláště pokud jste staršího věku. máte onemocnění jater. jste někdy v minulosti měl(a) epileptický záchvat (křeče). máte diabetes mellitus (cukrovku) nebo zvýšené riziko vzniku cukrovky. V takovém případě může lékař v průběhu léčby přípravkem Quetiapine Accord kontrolovat hladinu krevního cukru. víte, že máte nízkou hladinu bílých krvinek nebo jste měl(a) nízkou hladinu bílých krvinek v minulosti (která mohla, ale nemusela být způsobena užíváním léků). jste starší člověk s demencí (úbytek duševních schopností). Pokud ano, neměl(a) byste přípravek Quetiapine Accord užívat, protože léky ze skupiny, kam patří také Quetiapine Accord, mohou u starších lidí s demencí zvyšovat riziko cévní mozkové příhody, nebo někdy i riziko úmrtí. se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách. máte nebo jste měl(a) stav, kdy jste přestal(a) na krátkou dobu během svého běžného nočního spánku dýchat (stav nazývaný spánková apnoe) a užíváte léky, které zpomalují normální činnost mozku („sedativa“). máte nebo jste někdy měl(a) stav, kdy nelze zcela vyprázdnit močový měchýř (retence moči), máte zvětšenou prostatu, neprůchodnost střev, nebo zvýšený tlak uvnitř oka. Tyto stavy jsou někdy způsobeny léky (nazvanými „anticholiner­gika“), které ovlivňují funkci nervových buněk v léčbě určitých zdravotních stavů. jste měl(a) v minulosti problémy s alkoholem nebo drogami.
Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví některé z následujících nežádoucích účinků po užití přípravku Quetiapine Accord: Kombinace horečky, závažné ztuhlosti svalů, pocení nebo poruchy vědomí (stav zvaný „neuroleptický maligní syndrom“). Může být potřeba okamžitá lékařská pomoc. Nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje a jazyka. Závrať nebo výrazný pocit ospalosti. Tyto projevy mohou zvyšovat riziko poranění (při pádu), zvláště u starších lidí. Epileptické záchvaty (křeče). Dlouhodobá a bolestivá erekce (priapismus).

Tyto stavy mohou být způsobeny tímto typem léku.

Informuje lékaře co nejdříve, pokud máte:

horečku, příznaky podobné chřipce, bolest v krku nebo jinou infekci; neboť to může být důsledkem velmi nízkého počtu bílých krvinek. V tomto případě je třeba léčbu přípravkem Quetiapine Accord přerušit a/nebo zahájit další léčbu zácpu doprovázenou přetrvávající bolestí břicha, nebo zácpu, kterou nelze ovlivnit léčbou, neboť tento stav může vést k velmi závažné neprůchodnosti střev.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese

Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte s léčbou. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji, když náhle přestanete přípravek užívat. Tyto myšlenky se častěji vyskytují u mladších dospělých. Údaje získané z klinických studií ukázaly zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a/nebo chování u dospělých s depresí mladších 25 let.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese, a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování.

Zvýšení tělesné hmotnosti

U pacientů užívajících přípravek Quetiapine Accord byl pozorován nárůst tělesné hmotnosti. Lékař i Vy byste měl(a) pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost.

Děti a dospívající

Přípravek Quetiapine Accord není určen k použití u dětí a dospívajících do 18 let.

Další léčivé přípravky a Quetiapine Accord

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Quetiapine Accord, pokud užíváte jakýkoli z následujících léků: některé léky k léčbě HIV; azolové přípravky (k léčbě plísňových onemocnění); erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě infekcí); nefazodon (k léčbě deprese).
Informujte svého lékaře, pokud užíváte jakýkoli následujících léků: k léčbě epilepsie (fenytoin nebo karbamazepin); léky k léčbě vysokého krevního tlaku; barbituráty (k léčbě obtížného usínání); thioridazin nebo lithium (jiné přípravky k léčbě duševních onemocnění); léky, které mají vliv na činnost Vašeho srdce, např. léky, které vyvolávají nerovnováhu solí v krvi (nízké hladiny draslíku nebo hořčíku), např. diuretika (léky na odvodnění) nebo některá antibiotika (k léčbě infekcí); léky, které mohou způsobit zácpu. léky, které ovlivňují funkci nervových buněk v léčbě určitých zdravotních stavů („anticholiner­gika“).

Než přestanete užívat kterýkoliv z Vašich léků, zeptejte se nejdříve svého lékaře nebo lékárníka.

Quetiapine Accord s jídlem, pitím a alkoholem Účinek přípravku Quetiapine Accord může být ovlivněn potravou, a proto je třeba užívat tablety alespoň jednu hodinu před jídlem nebo před spaním. Pozor na množství alkoholu, které vypijete. Alkohol v kombinaci s přípravkem Quetiapine Accord může vyvolávat ospalost. Během léčby nepijte grapefruitovou šťávu. Grapefruitová šťáva může ovlivnit účinek přípravku Quetiapine Accord.
Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Během těhotenství byste bez porady se svým lékařem neměla užívat přípravek Quetiapine Accord. Přípravek Quetiapine Accord se nemá užívat, jestliže kojíte.

U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Quetiapine Accord v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Všeho dítěte objeví jakýkoli z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Quetiapine Accord může vyvolat ospalost. Neřiďte dopravní prostředky nebo obsluhujte stroje, dokud nebudete přesně znát svoji reakci na tento přípravek.

Quetiapine Accord obsahuje laktózu

Tento přípravek obsahuje laktózu, což je druh cukru. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Vliv vyšetření léků v moči

Jestliže podstupujete kontrolu léků v moči, užívání přípravku kvetiapinu Quetiapine Accord může pozitivně ovlivnit výsledky na methadon nebo na určité přípravky k léčbě deprese, nazývané tricyklická antidepresiva (TCA) a to i v případě, že methadon nebo TCA neužíváte. Pokud k tomu dojde, doporučuje se potvrdit výsledky jinou přesnější metodou.

3. Jak se přípravek Quetiapine Accord užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tento přípravek není určen k zahájení léčby, pokud je potřeba podat dávku nižší než 150 mg.

Lékař určí počáteční dávku. Udržovací dávka (denní dávka) se pohybuje v rozmezí od 150 mg do 800 mg v závislosti na druhu onemocnění a Vašich potřebách.

Tablety budete užívat jednou denně. Tablety nelámejte, nekousejte ani nedrťte. Tablety spolkněte celé a zapijte je vodou. Tablety užívejte bez jídla (alespoň jednu hodinu před jídlem, nebo spaním, vždy tak, jak Vám řekl lékař). Nepijte grapefruitovou šťávu, pokud užíváte přípravek Quetiapine Accord. Může ovlivnit jeho účinek. Nepřestávejte tablety užívat, i když máte pocit, že je vám lépe. O přerušení léčby rozhodne vždy lékař.

Problémy s játry

Jestliže máte problémy s játry, lékař Vám může změnit Vaši dávku.

Starší pacienti

Jestliže jste starší pacient(ka), lékař Vám může změnit Vaši dávku.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Quetiapine Accord není určen k použití u dětí a dospívajících do 18 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Quetiapine Accord, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více tablet přípravku Quetiapine Accord, než vám předepsal lékař, můžete pociťovat ospalost, závrať a nenormální srdeční tep. Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici. Vezměte si s sebou přípravek Quetiapine Accord.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Quetiapine Accord

Jestliže jste zapomněl(a) svůj lék užít, vezměte si dávku, jakmile si to vzpomenete. Pokud se však blíží doba pro další dávku, vyčkejte do této doby. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Quetiapine Accord

V případě, že náhle přestanete užívat přípravek Quetiapine Accord, může se dostavit nespavost, nevolnost (pocit na zvracení), bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě nebo podrážděnost. Lékař Vám může navrhnout přípravek při ukončování léčby vysazovat postupně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může i mít tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

Závratě (které mohou vést k pádu), bolest hlavy, sucho v ústech. Ospalost (může vymizet při pokračování léčby přípravkem Quetiapine Accord), (může vést k pádům). Příznaky z vysazení léčby (příznaky, které se objevují při náhlém přerušení léčby kvetiapinem), zahrnují nespavost, nevolnost (pocit na zvracení), bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování léčby v průběhu alespoň 1–2 týdnů. Nárůst tělesné hmotnosti. Neobvyklé svalové pohyby, což zahrnuje obtíže při zahájení pohybu, třes, pocit neklidu nebo svalovou ztuhlost bez bolesti. Změny v množství některých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol).

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

Zrychlený srdeční tep. Pocit, že Vaše srdce buší, běží nebo vynechává. Zácpa, porucha trávení. Pocit slabosti. Otékání rukou a nohou. Nízký krevní tlak při vzpřímení těla, někdy se závratí či mdlobou (může vést k pádům). Zvýšená hladina krevního cukru. Rozmazané vidění. Neobvyklé sny a noční můry. Zvýšený pocit hladu. Podrážděnost. Poruchy řeči a vyjadřování. Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese. Dušnost. Zvracení (především u starších pacientů). Horečka. Změny v množství hormonů štítné žlázy v krvi. Snížení počtu některých typů krvinek. Zvýšené množství jaterních enzymů naměřené v krvi. Zvýšené množství hormonu prolaktinu v krvi. Zvýšení hormonu prolaktinu může vést ve vzácných případech k následujícímu: otok prsů u mužů i žen a neočekávaná tvorbě mléka. vynechaná nebo nepravidelná menstruace u žen.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

Křeče nebo epileptické záchvaty. Alergické reakce, které mohou výskyt podlitin, otok kůže a otok kolem úst. Nepříjemné pocity v nohách (tzv. syndrom neklidných nohou). Obtížné polykání. Nekontrolovatelné pohyby, zvláště v obličeji a jazyka. Sexuální porucha. Cukrovka (diabetes). Změna v elektrické aktivitě srdce viditelná na EKG (prodloužení QT intervalu) Zpomalený srdeční tep, který se může vyskytnout na počátku léčby a může být doprovázen nízkým krevním tlakem a mdlobami. Potíže při močení. Mdloby (může vést k pádům). Ucpaný nos. Snížení množství červených krvinek. Snížení množství sodíku v krvi. Zhoršení již existující cukrovky.

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000)

Kombinace vysoké teploty (horečky), pocení, svalové ztuhlosti, pocitu velké ospalosti nebo mdloby (porucha označovaná jako „neuroleptický maligní syndrom“). Zežloutnutí kůže a očí (žloutenka). Zánět jater (hepatitida). Dlouhotrvající a bolestivá erekce (priapismus). Otok prsů u mužů i žen a neočekávaná tvorba mléka (galaktorea). Porucha menstruace. Krevní sraženiny v žilách, zejména v nohou (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí nohy), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a způsobit bolest na hrudi a potíže s dýcháním. Pokud zpozorujete některé z těchto příznaků, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Náměsíčnost, mluvení ze spánku nebo porucha spánku s nočním jedlictvím. Snížení tělesné teploty (hypotermie). Zánět slinivky břišní (pankreatida). Stav (označovaný jako metabolický syndrom), kde můžete mít kombinaci 3 nebo více z následujících příznaků: zvýšení tuku v oblasti břicha, pokles „dobrého cholesterolu“ (HDL cholesterolu), zvýšení tuků (nazývaných triglyceridy) v krvi, vysoký krevní tlak a zvýšení cukru v krvi. Kombinace horečky, příznaků podobných chřipce, bolesti v krku nebo jakékoliv jiné formy infekce s velmi nízkým počtem bílých krvinek, stav nazývaný agranulocytóza. Střevní neprůchodnost. Zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi (látka ze svalů).

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000)

Závažná vyrážka, puchýře nebo červené skvrny na kůži. Závažná alergická reakce (tzv. anafylaxe), která může způsobovat potíže s dýcháním nebo šok. Rychle vznikající otok kůže, obvykle okolo očí, rtů a hrdla (angioedém). Závažný stav kůže, kdy se tvoří puchýře okolo úst, očí a pohlavních orgánů (Stevens -Johnsonův syndrom). Nepřiměřená tvorba hormonu, který kontroluje objem moči. Rozpad svalových vláken a bolest svalů (rabdomyolýza).

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

Kožní vyrážka s nepravidelnými červenými skvrnami (erythema multiforme). Závažná, náhlá alergická reakce s příznaky jako horečka, puchýře na kůži a olupováním kůže (toxická epidermální nekrolýza). Příznaky z vysazení se mohou objevit u novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Quetiapine Accord v průběhu těhotenství. Otoku prsů u mužů i žen a neočekávané tvorbě mléka. Vynechání nebo nepravidelné menstruaci u žen.

Lékař Vás proto může občas odeslat ke kontrolnímu vyšetření krve.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

U dětí a dospívajících se mohou objevit stejné nežádoucí účinky jako u dospělých.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány častěji u dětí a dospívajících, nebo nebyly zaznamenány u dospělých

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

Zvýšení hladiny hormonu nazývaného prolaktin v krvi. Zvýšení hladiny prolaktinu může vzácně vyvolat: u chlapců a děvčat zvětšení prsů a neočekávanou tvorbu mléka; u děvčat vynechání nebo nepravidelnou menstruaci. Zvýšená chuť k jídlu. Zvracení. Nenormální svalové pohyby. Patří mezi ně potíže se zahájením pohybu svalu, třes, pocit neklidu nebo svalová ztuhlost bez bolesti. Zvýšení krevního tlaku.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10) Pocit slabosti, mdloby (můžou vést k pádům). Ucpaný nos. Podrážděnost.
Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Quetiapine Accord uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku, krabičce a blistru a lahvičce za Použitelné do: nebo EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Lahvička: obsah spotřebujte do 100 dní od prvního otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Quetiapine Accord obsahuje

Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin). Jedna tableta obsahuje quetiapinum 150 mg (ve formě quetiapini fumaras).

Pomocnými látkami j sou:

Jádro tablety: monohydrát laktosy, hypromelosa 2208/4000, hypromelosa 2208/100, chlorid sodný, povidon 40, mikrokrystalická celulosa, mastek a magnesium-stearát.

Potahová vrstva: potahová soustava opadry bílá, která obsahuje: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek.

Jak přípravek Quetiapine Accord vypadá a co obsahuje toto balení

Quetiapine Accord 150 mg jsou bílé až téměř bílé, bikonvexní potahované tablety tvaru tobolky s vyraženým „AB2“ na straně jedné a hladké na straně druhé. Délka tablety je přibližně 17,4 mm a šířka přibližně 6,7 mm.

Velikost balení po 10, 30, 50, 60 a 100 tabletách v bílém PVC/PVDC-Al blistru nebo OPA/Al/PVC -Al blistru.

Balení po 60 a 100 tabletách v bílé neprůhledné HDPE lahvičce s bílým neprůhledným polyetylenovým dětským bezpečnostním uzávěrem s přitavenou těsnící vložkou.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF

Velká Británie

Výrobce

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Velká Británie

Wessling Hungary Kft.

Fóti út 561047 Budapest

Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 5. 2017

9

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář