QUETIAPINE ACCORD 200 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM

Čtěte příbalový leták QUETIAPINE ACCORD 200 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k QUETIAPINE ACCORD 200 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku QUETIAPINE ACCORD 200 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM

  1. Co je QUETIAPINE ACCORD 200 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete QUETIAPINE ACCORD 200 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM užívat
  3. Jak se QUETIAPINE ACCORD 200 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak QUETIAPINE ACCORD 200 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – QUETIAPINE ACCORD 200 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM

1. Co je přípravek Quetiapine Accord a k čemu se používá

Přípravek Quetiapine Accord obsahuje léčivou látku kvetiapin. Kvetiapin patří do skupiny léčivých látek nazývaných antipsychotika. Přípravek Quetiapine Accord lze použít k léčbě několika onemocnění, jako jsou:

Schizofrenie: můžete slyšet nebo vnímat věci, které nejsou skutečné, můžete věřit věcem, které nejsou pravdivé, nebo můžete být neobvykle podezřívavý(á), úzkostný, zmatený(á), můžete mít pocit viny, pociťovat vnitřní napětí nebo být depresivní (skleslý(á)). Mánie: můžete mít pocit vzrušení, povznesenosti, neklidu, nadšení nebo být velmi aktivní, mít špatný odhad, včetně toho, že můžete být agresivní nebo vyvolávat hádky. Bipolární deprese a těžké depresivní epizody u velké depresivní poruchy: projevují se dlouhodobým smutkem. Můžete trpět depresí (skleslostí), pocitem viny, ztrátou energie, ztrátou chuti k jídlu či poruchami spánku.

Pokud užíváte přípravek Quetiapine Accord k léčbě těžkých epizod deprese u velké depresivní poruchy, budete ho užívat spolu s dalším lékem určeným k léčbě této nemoci.

Váš lékař může pokračovat v předepisování tablet kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním, i když se již cítíte lépe.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quetiapine Accord užívat

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Quetiapine Accord se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou vy nebo někdo jiný ve Vaší rodině máte nebo jste měl(a) problémy se srdcem, například nepravidelný srdeční rytmus, oslabení srdečního svalu nebo zánět srdce nebo pokud užíváte nějaké léky, které ovlivňují činnost srdce. máte nízký krevní tlak. jste někdy měl(a) cévní mozkovou příhodu, zvláště pokud jste staršího věku. máte onemocnění jater. už jste někdy v minulosti měl(a) záchvat křečí. máte diabetes mellitus (cukrovku) nebo zvýšené riziko vzniku cukrovky. V takovém případě může lékař v průběhu léčby přípravkem Quetiapine Accord kontrolovat hladinu krevního cukru. víte, že jste v minulosti měl(a) nízkou hladinu bílých krvinek (která byla způsobena užíváním léků nebo i jinými vlivy) jste starší člověk s demencí (snížená funkce mozku). Pokud ano, nemáte přípravek Quetiapine Accord užívat, protože léky ze skupiny, kam patří také kvetiapin, mohou u starších lidí s demencí zvyšovat riziko cévní mozkové příhody, nebo někdy i riziko úmrtí. se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách. máte nebo jste měl(a) stav, kdy jste přestal(a) na krátkou dobu během svého běžného nočního spánku dýchat (stav nazývaný spánková apnoe) a užíváte léky, které zpomalují normální činnost mozku („sedativa“). máte nebo jste někdy měl(a) stav, kdy nelze zcela vyprázdnit močový měchýř (retence moči), máte zvětšenou prostatu, neprůchodnost střev, nebo zvýšený tlak uvnitř oka. Tyto stavy jsou někdy způsobeny léky (nazvanými „anticholiner­gika“), které ovlivňují funkci nervových buněk v léčbě určitých zdravotních stavů. jste měl(a) v minulosti problémy s alkoholem nebo drogami.
Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví některé z následujících nežádoucích účinků po užití přípravku Quetiapine Accord: Kombinace vysoké teploty (horečky), závažné ztuhlosti svalů, pocení nebo poruchy vědomí (stav zvaný „neuroleptický maligní syndrom“). Může být potřeba okamžitá lékařská pomoc. Nekontrolovatelné pohyby, zvláště tváře a jazyka. Závrať nebo výrazný pocit ospalosti. Tyto projevy mohou zvyšovat riziko poranění (při pádu), zvláště u starších lidí. Záchvaty (křeče). Dlouhodobá a bolestivá erekce (priapismus).

Tyto stavy mohou být způsobeny tímto typem léku.

Informujte svého lékaře co nejdříve, pokud máte: Horečku, příznaky podobné chřipce, bolest v krku, nebo jinou infekci, protože to může být důsledkem velmi nízkého počtu bílých krvinek, což může vyžadovat, že přípravek Quetiapine Accord musí být zastaven a / nebo má být poskytnuta léčba. Zácpu spolu s přetrvávající bolestí břicha, nebo zácpu která nereagovala na léčbu, protože to může vést k vážnějšímu zablokování střeva.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese

Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte s léčbou. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji, když náhle přestanete přípravek užívat. Tyto myšlenky se častěji vyskytují u mladších dospělých. Údaje získané z klinických studií ukázaly zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a/nebo chování u dospělých s depresí mladších 25 let.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese, a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování.

Zvýšení tělesné hmotnostiU pa­cientů užívajících přípravek Quetiapine Accord byl pozorován nárůst tělesné hmotnosti. Lékař i Vy máte pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost.

Děti a dospívající

Přípravek Quetiapine Accord není určen k použití u dětí a dospívajících do 18 let věku.

Další léčivé přípravky a Quetiapine Accord

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Quetiapine Accord, pokud užíváte jakýkoli z následujících léků: některé léky k léčbě infekce HIV; azoly (k léčbě plísňových onemocnění); erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě infekcí); nefazodon (k léčbě deprese).
Informujte svého lékaře, pokud užíváte jakýkoli následujících léků: k léčbě epilepsie (fenytoin nebo karbamazepin); léky k léčbě vysokého krevního tlaku; barbituráty (k léčbě obtížného usínání); thioridazin nebo lithium (jiný antipsychotický lék); léky, které mají vliv na činnost Vašeho srdce, např. léky, které vyvolávají nerovnováhu solí v krvi (nízké hladiny draslíku nebo hořčíku), např. diuretika (léky na odvodnění) nebo některá antibiotika (k léčbě infekcí). Léky, které mohou způsobit zácpu. léky, které ovlivňují funkci nervových buněk v léčbě určitých zdravotních stavů („anticholiner­gika“).

Než přestanete užívat kterýkoliv z Vašich léků, zeptejte se nejdříve svého lékaře.

Quetiapine Accord s jídlem, pitím a alkoholem Účinek přípravku Quetiapine Accord může být ovlivněn potravou, a proto je třeba užívat tablety alespoň jednu hodinu před jídlem nebo před spaním. Buďte opatrní, kolik alkoholu vypijete. Alkohol v kombinaci s přípravkem Quetiapine Accord může vyvolávat ospalost. Během léčby nepijte grapefruitovou šťávu. Grapefruitová šťáva může ovlivnit účinek přípravku Quetiapine Accord.
Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Během těhotenství nemáte užívat přípravek Quetiapine Accord bez porady se svým lékařem. Přípravek Quetiapine Accord nemáte užívat, jestliže kojíte.

U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Quetiapine Accord v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky z vysazení léku: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoli z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Quetiapine Accord může vyvolat ospalost. Nemáte řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje, dokud nebudete přesně znát svoji reakci na podávané léčivo.

Quetiapine Accord obsahuje laktózu

Tento přípravek obsahuje laktózu, což je druh cukru. Pokud od lékaře víte, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Vliv na kontrolu léků v moči

Jestliže podstupujete kontrolu léků v moči, užívání kvetiapinu může pozitivně ovlivnit výsledky na metadon nebo na určité léky proti depresi, nazývané tricyklická antidepresiva (TCA) a to i v případě, že metadon nebo TCA neužíváte. Pokud k tomu dojde, je potřeba použít přesnější test.

3. Jak se přípravek Quetiapine Accord užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí počáteční dávku. Udržovací dávka (denní dávka) se pohybuje v rozmezí od 150 mg do 800 mg v závislosti na Vašem onemocnění a potřebách.

Tablety budete užívat jednou denně. Tablety nelámejte, nekousejte ani nedrťte. Tablety spolkněte celé a zapijte je vodou. Tablety užívejte mimo jídlo (alespoň jednu hodinu před jídlem, nebo spaním, vždy tak, jak Vám řekl lékař). Nepijte grapefruitovou šťávu, pokud užíváte přípravek Quetiapine Accord. Může ovlivnit jeho účinek. Nepřestávejte tablety užívat, a to ani když máte pocit, že je vám lépe. O přerušení léčby rozhodne vždy lékař.

Problémy s játry

Jestliže máte problémy s játry, Váš lékař Vám může změnit Vaši dávku.

Starší pacienti

Jestliže jste starší pacient, Váš lékař Vám může změnit Vaši dávku.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Quetiapine Accord není určen k použití u dětí a dospívajících do 18 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Quetiapine Accord, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více tablet přípravku Quetiapine Accord, než vám předepsal lékař, můžete cítit ospalost, závratě a abnormální srdeční tep. Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici. Vezměte si s sebou krabičku s přípravkem Quetiapine Accord.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Quetiapine Accord

Jestliže jste zapomněl(a) svůj lék užít, vezměte si dávku, jakmile si to uvědomíte. Pokud se však blíží doba pro další dávku, vyčkejte do této doby a užijte další dávku v obvyklou denní dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat Quetiapine Accord

V případě, že náhle přestanete užívat přípravek Quetiapine Accord, může se dostavit nespavost, nevolnost (pocit na zvracení), bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě nebo podrážděnost. Váš lékař Vám může navrhnout léčivo při ukončování léčby vysazovat postupně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může i mít tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky(mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

Závratě (které mohou vést k pádu), bolest hlavy, sucho v ústech. Ospalost (může vymizet při pokračování léčby přípravkem Quetiapine Accord, může vést k pádu). Příznaky z vysazení léčby, tj. příznaky, které se objevují při náhlém přerušení léčby kvetiapinem, zahrnující nespavost (insomnie), nevolnost (pocit na zvracení), bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování léčby v průběhu alespoň 1–2 týdnů. Nárůst tělesné hmotnosti. Neobvyklé svalové pohyby, což zahrnuje obtíže při zahájení pohybu, třes, pocit neklidu nebo svalovou ztuhlost bez doprovodné bolesti. Změny v množství určitých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol).

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10) Zrychlený srdeční tep. Pocit bušení srdce (palpitace), zrychlení tepu, nebo jeho nepravidelnost. Zácpa, porucha trávení. Pocit slabosti. Otékání paží a nohou. Nízký krevní tlak při vzpřímení těla, někdy se závratí či mdlobou (může vést k pádu). Zvýšená hladina krevního cukru. Rozmazané vidění. Neobvyklé sny a noční můry. Zvýšený pocit hladu. Podrážděnost. Poruchy řeči a vyjadřování. Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese. Dušnost. Zvracení (především u starších pacientů). Zvýšená teplota (horečka). Změny v množství hormonů štítné žlázy v krvi. Snížení počtu určitých typů krvinek. Zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi. Zvýšení hladiny prolaktinu v krvi. Zvýšení prolaktinu může v extrémních případech vést k následujícímu:

– U mužů i žen ke zvětšování prsů a neočekáváné tvorbě mléka.

– U žen k vymizení menstruace nebo její nepravidelnosti.

Méně časté nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 osobu z 100)

Křeče nebo záchvaty. Alergické reakce, které mohou zahrnovat zvýšené hrudky (podlitiny), otok kůže a otok kolem úst. Nepříjemné pocity nohou (syndrom neklidných nohou). Obtížné polykání. Nekontrolované pohyby, zejména obličeje a jazyka. Sexuální porucha. Cukrovka (diabetes). Změna v elektrické aktivitě srdce viditelné na EKG (prodloužení QT intervalu) Zpomalený srdeční tep, který se může vyskytnout v počátku léčby a může být doprovázen nízkým krevním tlakem a mdlobami. Potíže při močení. Mdloby (může vést k pádu). Ucpaný nos. Snížení počtu červených krvinek. Snížení hladiny sodíku v krvi. Zhoršení již existující cukrovky.

Vzácné nežádoucí účinky( mohou postihnout až 1 osobu z 1 000)

Kombinace vysoké teploty (horečka), dlouhodobého pocení, ztuhlých svalů, pocitu ospalosti Zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka). Zánět jater (hepatitida). Dlouhodobá a bolestivá erekce (priapismus). Otok prsů u mužů i žen a neočekávaná tvorba mléka (galaktorea). Menstruační porucha. Krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Náměsíčnost, mluvení ze spánku nebo porucha spánku s jezením ve spaní Snížení tělesné teploty (hypotermie). Zánět slinivky břišní. Stav, kde můžete mít kombinaci 3 nebo více z následujících příznaků: zvýšení tuku v okolí břicha, pokles hladiny „dobrého cholesterolu“ (HDL cholesterolu), nárůst hladiny tuků (nazývaných triglyceridy) v krvi, vysoký krevní tlak a zvýšení hladiny cukru v krvi (tzv. „metabolický syndrom“). Kombinace horečky, příznaky podobné chřipce, bolest v krku nebo jakékoliv jiné formy infekce s velmi nízkým počtem bílých krvinek, stav nazývající se agranulocytóza. Obstrukce střeva. Zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi (látka, ze svalů).

Velmi vzácné nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 osobu z 10 000)

Těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), která se projevuje obtížemi s dýcháním nebo šokem. Rychle vznikající otok kůže, obvykle okolo očí, úst a krku (angioedém). Závažné loupání kůže úst, očí a genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom). Závažná vyrážka, loupání kůže, nebo červené skvrny na kůži. Nepřiměřené vylučování hormonu, který kontroluje objem moči. Rozpad svalových vláken a bolest svalů (rabdomyolýza).

Není známo(četnost nelze z dostupných údajů určit)

Kožní vyrážka s nepravidelnými červenými skvrnami (erythema multiforme). Závažné, náhlé alergické reakce s příznaky jako horečka, puchýře na kůži a loupání kůže (toxická epidermální nekrolýza). Příznaky z vysazení se mohou objevit u novorozenců, jejichž matky užívaly tablety s prodlouženým uvolňováním kvetiapinu během těhotenství. Otoku prsů u mužů i žen a neočekávané tvorbě mléka. Nepravidelnostem nebo nepřítomnosti menstruace u žen.

Lékař Vás proto může čas od času odeslat ke kontrolnímu vyšetření krve.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících:

U dětí a dospívajících se mohou objevit stejné nežádoucí účinky.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány častěji u dětí a dospívajících nebo nebyly pozorovány u dospělých:

Velmi časté nežádoucí účinky(mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

Zvýšení hladiny hormonu nazývaného prolaktin v krvi. Zvýšení hladiny prolaktinu může vzácně vyvolat:

– u chlapců a děvčat zvětšení prsů a neočekávanou tvorbu mléka;

– u děvčat nepravidelnost nebo nepřítomnost menstruace;

Zvýšená chuť k jídlu. Zvracení. Abnormální pohyby svalů. Patří mezi ně potíže při zahájení pohybů svalů, třes, pocit neklidu a ztuhlost svalů bez bolesti. Zvýšený krevní tlak.

Časté nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 osobu z 10)

Pocit slabosti, mdloby (můžou vést k pádu). Ucpaný nos. Podrážděnost.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Quetiapine Accord uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu, krabičce a blistru za Použitelné do: nebo EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné speciální podmínky uchovávání.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Quetiapine Accord tablety s prodlouženým uvolňováním obsahuje

Léčivou látkou jequetiapinum (kvetiapin). Jedna tableta přípravku Quetiapine Accord tablety s prodlouženým uvolňováním obsahuje quetiapinum 200 mg, 300 mg nebo 400 mg (ve formě soli quetiapini fumaras).

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:monohydrát laktosy, hypromelosa, chlorid sodný, povidon K30, mastek, magnesium-stearát.

Potahová vrstva:oxid titaničitý (E171), makrogol 400 (E1521). Tablety 200 mg a 300 mg také obsahují žlutý oxid železitý (E172). Tablety 200 mg, 300 mg a 400 mg také obsahují hypromelosu 6 cP (E464).

Jak přípravek Quetiapine Accord tablety s prodlouženým uvolňováním vypadá a co obsahuje toto balení

Quetiapine Accord 200 mg: žluté kulaté bikonvexní potahované tablety s vyraženým „I2“ na straně jedné a hladké na straně druhé. 200 mg tableta má průměr přibl. 9,6 mm.

Quetiapine Accord 300 mg: světle žluté kulaté bikonvexní potahované tablety s vyraženým „Q300“ na straně jedné a hladké na straně druhé. 300 mg tableta má průměr přibl. 11,2 mm.

Quetiapine Accord 400 mg: bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s vyraženým „I4“ na straně jedné a hladké na straně druhé. 400 mg tableta má průměr přibl. 12,8 mm.

PVC/PVDCAl blistr. Velikost balení: 10, 30, 50, 60 a 100 tablet v jednom balení je registrováno pro přípravky Quetiapine Accord 200 mg, 300 mg a 400 mg tablety s prodlouženým uvolňováním.

PVC/PVDCAl blistr nebo OPA/Al/PVC//Al blistr. Velikost balení: 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90 a 100 tablet v jednom balení je registrováno pro přípravek Quetiapine Accord 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF

Velká Británie

Výrobce

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Velká Británie

nebo

Pharmacare Premium Ltd.

HHF 003, Hal Far Industrial Estate

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

nebo

GAP S.A.,

46, Agissilaou str.

Agios Dimitrios, Atheny

Post Code:17341

Řecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Země

Rakousko

Bulharsko

Kypr

Česká republika

Něměcko

Dánsko

Estonsko

Řecko

Španělsko

Finsko

Maďarsko

Irsko

Itálie

Litva

Lotyšsko

Malta

Název přípravku

Quetiapine Accord 200 mg/300mg/400mg – Retardtabletten

Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg Prolonged-release Tablets

Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg Prolonged-release Tablets

Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg Retardtabletten

Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg Depottabletter

Quetiapine Accord

Matepil 200mg/ 300mg/ 400mg óioKÍa napaTSTa^évng anoóéo^suans

Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg comprimidos de liberación prolongada EFG

Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg depottabletit

Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg retard tabletta

Notiabolfen XL 200 mg/ 300 mg/ 400 mg prolonged-release Tablet

Quetiapina Accord 200mg/ 300mg/ 400mg compresse a rilascio prolungato

Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg ilgstošas darbibas tabletes

Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg pailginto atpalaidavimo tabletes

Atrolak XL 200 mg/ 300 mg/ 400 mg prolonged-release Tablet

Nizozemsko

Norsko

Polsko Portugalsko Rumunsko

Švédsko

Slovinsko

Slovenská republika

Velká Británie

Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg tabletten met verlengde afgifte

Quetiapine Accord

Atrolak

Quetiapina Accord 200mg/300mg/400mg comprimidos de libertacao prolongada

Quetiapina Accord 200 mg/300 mg/400 mg comprimate cu eliberare prelungita

Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg depottabletter

Kvetiapin Accord 200mg/300mg/400mg tablete s podaljšanim sproščanjem

Quetiapine Accord 200mg/300mg/400mg Filmom obalené tablety s predíženým uvofňovaním

Atrolak XL 200 mg/ 300 mg/ 400 mg prolonged-release Tablet

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 02.2017

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář