QUINIMAX

Čtěte příbalový leták QUINIMAX online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k QUINIMAX a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku QUINIMAX

  1. Co je QUINIMAX a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete QUINIMAX užívat
  3. Jak se QUINIMAX užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak QUINIMAX uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – QUINIMAX

Buďte opatrní, pokud užíváte QUINIMAX 250mg/2ml, injekční roztok a zvláštní pozornost věnujte následující informaci

Jestliže budete i po skončení léčby malarického záchvatu chininem vystaveni nebezpečí nákazy malárií, může být zvažováno nasazení vhodné preventivní léčby. Poraďte se se svým lékařem.

Opatření při užívání

Důležité je upozornit svého lékaře, pokud vy nebo někdo z vaší rodiny trpěl deficitem glukózo-6– fosfádehydrogenázy, protože při léčbě chininem hrozí riziko hemolýzy (zničení červených krvinek).

V průběhu léčby je nezbytné sledovat srdeční rytmus (měřit pulzy) a arteriální tlak krve.

V případě onemocnění ledvin, je třeba redukovat dávky léku.

V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ NEVÁHEJTE A PORAĎTE SE SE SVÝM LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Lékové interakce

Tento lék by neměl být užíván současně s léky na bázi astemizolu.

ABY SE ZABRÁNILO MOŽNÝM INTERAKCÍM S DALŠÍMI LÉKY, zvláště s meflochininem (jiným antimalarikem), JE TŘEBA PODROBNĚ INFORMOVAT LÉKAŘE NEBO LÉKÁRNÍKA O VŠECH LÉCÍCH, KTERÉ PRÁVĚ UŽÍVÁTE.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

V případě malárie vám možná váš lékař předepíše tento lék v těhotenství. Pečlivě dodržujte předepsané dávky.

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů

Opatrnosti při užívání tohoto léku bude zapotřebí zvláště u řidičů a obsluhy strojů, protože zde hrozí riziko závratí a poruch zraku.

. JAK UŽÍVAT QUINIMAX 250 mg/2ml, injekční roztok?

Dávkování

Dávkování není uzpůsobeno pro děti do 30 kg.

Jen na lékařský předpis.

TENTO LÉK BYL PŘEDEPSÁN V KONKRÉTNÍM PŘÍPADĚ PŘÍMO PRO VÁS: NEMUSÍ BÝT VHODNÝ V PŘÍPADĚ JINÉM.

NEDOPORUČUJTE HO ŽÁDNÉ JINÉ OSOBĚ.

Způsob podávání

Aplikujte pomalou intravenózní infuzí nebo hlubokou intramuskulámí injekcí.

Při aplikaci přísně dodržujte aseptické podmínky.

Jak otevřít ampuli:

Ampuli držte pevně, barevnou značkou směrem k sobě (obrázek 1). Stiskněte hlavičku ampule mezi palec a ukazovák (palec je na barevné značce), potom zatlačte směrem dozadu (obrázek 2 a 3).

Délka léčby

Léčba malarického záchvatu chininem by měla trvat 5–7 dní.

Co nejdříve by měl být zvažován návrat k perorální léčbě.

(

Pokud jste užil(a) víceQUINIMAX 250 mg/2ml, injekčního roztoku, než jste měl(a),

KONTAKTUJTE IHNED SVÉHO LÉKAŘE:

-v případě, že máte poruchy sluchu nebo zraku, nepravidelnou srdeční akci, zažívací obtíže; může se jednat o příznaky předávkování chininem,

V případě náhodné intoxikace (zvláště časté u malých dětí).

14. JAKÉ JSOU MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY?!

Stejně jako všechny léky QUINIMAX 250 mg/2ml, injekční roztok může způsobovat nežádoucí příznaky, ty však nemusí postihnout každého.

-hypoglykémie (nedostatečná hladina cukru v krvi) může způsobit nevolnost,

-zvonění v uších, náhlé zhoršení sluchu, závratě, bolest hlavy, poruchy zraku a nevolnost se mohou objevit po 3 dnech léčby,

– křeče při vysokých dávkách

-alergické projevy: svědění, kopřivka, vyrážka po celém těle, nafylaktický šok,

-krevní změny (snížení počtu krevních destiček),

-vzácně se během léčby chininem může objevit červená moč (horečka blackwater). V tomto případě přerušte léčbu a poraďte se se svým lékařem.

-lokální příznaky: intramuskulámí aplikace: možná bolest až nekróza v místě vpichu, intravenózní aplikace: hlavně v případě paravenózní injekce: možnost vzniku flebitidy (zánětu žíly se sraženinou způsobující její ucpání), případně s následnou sklerózou žíly.

Jestliže zpozorujete nějaký vedlejší účinek, o kterém se tento leták nezmiňuje nebo jestliže se nějaký nežádoucí účinek vyskytne v závažné míře, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

5. JAK SKLADOVAT QUINIMAX 250 mg/2ml, injekční roztok?

Uchovejte mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po překročení doby použitelnosti uvedené na obalu.

Před otevřením: skladujte při teplotě do 25°C.

Po otevření a naředění: přípravek musí být ihned spotřebován.

Léky se nesmí vylévat do výlevky nebo vyhazovat do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, co je třeba udělat s nespotřebovanými léky. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

|6. DALŠÍ INFORMACE.!

Co obsahuje QUINIMAX 250 mg/2ml, injekční roztok?
Účinné látky jsou:

Chinin glukonát…..­………….­………….­………..385,125 mg

Odpovídající množství chininu……­………….­……240,000 mg*

Chinidin glukonát…..­………….­………….­……….10,590 mg

Odpovídající množství chinidinu….­………….­……..6,600 mg*

Cinchonin chlorhydrát..­………….­………….­……….2,120 mg

Odpovídající množství cinchoninu…­………….­…….1,700 mg*

v ampuli o obsahu 2 ml

*jedná se o celkové množství v 250 mg alkaloidové báze

Další obsažené látky jsou:

Pomocné látky: glycerol, koncentrovaná kyselina chlorovodíková, voda pro přípravu injekcí. Inertní plyn: dusík

Co obsahuje balení QUINIMAX 250 mg/2ml, injekční roztok?

Tento lék je ve formě injekčního roztoku v ampuli o obsahu 2 ml.

V balení jsou 3 ampule.

Držitel licence

sanofí – aventis France

1–13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris- France

Informace pro pacienty (zelená linka): 0800222555

Volání ze zahraničí: + 33157632323

Výrobce

Sanofí Winthrop Industrue

33440 Ambarés -France

Datum poslední revize příbalového letáku:Červenec 2011 (G6PD)

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář