UBISTESIN FORTE

Čtěte příbalový leták UBISTESIN FORTE online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k UBISTESIN FORTE a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku UBISTESIN FORTE

  1. Co je UBISTESIN FORTE a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete UBISTESIN FORTE užívat
  3. Jak se UBISTESIN FORTE užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak UBISTESIN FORTE uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – UBISTESIN FORTE

1.  CO JE UBISTESIN FORTE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ubistesin forte obsahuje léčivé látky artikain-hydrochlorid a epinefrin-hydrochlorid (adrenalin).

Ubistesin forte je lokální anestetikum (látka, která tlumí nebo eliminuje citlivost a účinkuje na konkrétní oblast). Tento přípravek se používá k lokální anestezii (ztráta citlivosti v části těla) v zubním lékařství, a to zejména u složitých výkonů vyžadujících prodlouženou anestezii. Ubistesin forte je používán u dospělých, dospívajících a dětí ve věku 4 let (přibližně 20 kg tělesné hmotnosti) a starších.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE UBISTESIN FORTE POUŽÍVAT

Nepoužívejte Ubistesin forte • jestliže jste alergický(á) na artikain-hydrochlorid, epinefrin-hydrochlorid, siřičitan sodný (E221) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) • jestliže jste alergický(á) na lokální anestetika amidového typu • u dětí ve věku do 4 let (přibližně 20 kg tělesné hmotnosti) • pokud se u Vás vyskytují poruchy kardiovaskulárního systému, zejména:

– nepravidelný srdeční rytmus (arytmie),

– nestabilní angina pectoris (např. závažné bolesti na hrudi),

– srdeční záchvat (infarkt myokardu) v nedávné době,

– operace věnčitých cév srdce (bypass) v nedávné době,

– těžké formy nízkého nebo vysokého krevního tlaku,

– akutní srdeční selhání

• pokud u Vás byl diagnostikován feochromocytom (nádor nadledviny)

• pokud máte deficit aktivity plazmatické cholinesterázy (chemická látka, která se přirozeně vyskytuje v těle)

• pokud jste v nedávné době užíval(a) nebo aktuálně užíváte inhibitory monoaminoxidázy (MAO) nebo tricyklická antidepresiva (léky proti depresi)

• pokud máte těžké průduškové astma

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Ubistesin forte se poraďte se svým lékařem, stomatologem nebo lékárníkem

• pokud máte onemocnění jater nebo ledvin • pokud máte anginu pectoris • pokud máte kalcifikaci (zvápenatění) tepen (arterioskleróza) • pokud máte problémy se štítnou žlázou • pokud máte cukrovku (diabetes mellitus) • pokud máte poruchy krvácení, včetně tendence snadno krvácet a vytvářet modřiny, nebo pokud užíváte antikoagulancia (např. warfarin) nebo inhibitory agregace trombocytů (např. heparin nebo kyselinu acetylsalicylovou) (látky, které potlačují tvorbu krevních sraženin) pokud máte poruchy krvácení označované jako hemoragická diatéza • pokud máte poruchu zraku označovanou jako glaukom (zelený zákal) s úzkým úhlem pokud máte poruchu srdeční funkce • pokud máte epilepsii v anamnéze • pokud máte plicní poruchy, zejména průduškové astma • pokud máte zánět v místě, kam se má podat injekce

Použití Ubistesinu forte může vést k pozitivním výsledkům dopingových testů u sportovců.

Siřičitan sodný (E221): Může vzácně vyvolat závažné hypersenzitivní reakce a bronchospasmus.

Další léčivé přípravky a Ubistesin forte

Informujte svého lékaře, stomatologa nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte/používáte, které jste v nedávné době užíval(a)/pou­žíval(a) nebo které možná budete užívat/používat:

  • Inhibitory monoaminoxidázy (MAO) nebo tricyklická antidepresiva (léky proti depresi) mohou zvýšit účinek Ubistesinu forte na kardiovaskulární systém (např. zvýšit krevní tlak).   • Neselektivní betablokátory (léky proti vysokému krevnímu tlaku) mohou vést ke zvýšení krevního tlaku, pokud jsou podány současně s Ubistesinem for­te.   • Fenothiaziny (léky na psychiatrická onemocnění) mohou způsobit pokles krevního tlaku, pokud jsou podány současně s Ubistesinem forte. Zvláštní opatrnosti je třeba u pacientů s již existujícím nízkým krevním tlakem.   • Inhalační anestetika (látky s celkově anestetickým účinkem podávané inhalací), jako je např. halothan, mohou po podání Ubistesinu forte vyvolat nepravidelný srdeční rytmus (arytmii).   • Jiná lokální anestetika používaná současně s Ubistesinem forte mohou zvýšit možné nežádoucí účinky.   • Perorální antidiabetika (léky na cukrovku) mohou být Ubistesinem forte oslabena; k prevenci zvýšených hladin cukru v krvi může být nutné zvýšit dávku.

Děti:

V případě užití jiných léčivých přípravků společně s Ubistesinem forte se neočekávají žádné významné rozdíly mezi dospělými a dětmi.

Ubistesin forte s jídlem

Nejezte nic do doby, než anestezie zcela odezní; zabráníte tím poranění rtů, jazyka, sliznic tváří nebo měkkého patra.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem, stomatologem nebo lékárníkem dříve, než je Vám tento přípravek podán.

Podání Ubistesinu forte těhotným ženám vyžaduje opatrnost.

• Po anestezii Ubistesinem forte by kojící matky měly před znovuzahájením kojení zlikvidovat první porci mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U citlivých pacientů může injekce Ubistesinu forte způsobit dočasné narušení schopnosti reagovat, např. při řízení vozidla v silničním provozu. Lékař musí o Vaší schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje rozhodnout podle individuálního stavu. Stomatologickou ordinaci byste neměl(a) opustit dříve než 30 minut po podání injekce.

Ubistesin forte obsahuje sodík a siřičitan.

Bezvodý siřičitan sodný může u citlivých pacientů (zejména u pacientů s anamnézou astmatu nebo alergií) ve vzácných případech způsobit závažné hypersenzitivní reakce včetně anafylaktických příznaků a bronchospasmu.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku na 1 ml, tj. je prakticky „bez obsahu sodíku“.

3. JAK SE UBISTESIN FORTE POUŽÍVÁ

Tento léčivý přípravek smí používat pouze stomatolog.

Dávkování:

Stomatolog zvolí dávku Ubistesinu forte, která je pro Vás vhodná.

Stomatolog vždy podá nejmenší možný objem roztoku, kterým se navodí účinná anestezie.

Použití u dospělých:

Při nekomplikovaných výkonech stomatolog k injekci použije 0,5 až 1,7 ml roztoku. Maximální doporučená dávka pro zdravé dospělé je 0,175 ml roztoku na kg tělesné hmotnosti (ekvivalentní 12,5 ml roztoku na 70kg pacienta). Nižší dávka se doporučuje u pacientů s anginou pectoris, celkově horším zdravotním stavem, u starších pacientů, u pacientů s těžkou renální nebo jaterní dysfunkcí nebo arteriosklerózou.

Použití u dětí a dospívajících:

Použití Ubistesinu forte se doporučuje u dětí ve věku 4 let (přibližně 20 kg tělesné hmotnosti) a starších.

Stomatolog musí určit množství k injekčnímu podání na základě věku a tělesné hmotnosti dítěte a rozsahu operace. Obecně platí, že u dětí s hmotností 20–30 kg dostačují dávky 0,25–1 ml; u dětí s hmotností 30–50 kg pak 0,5–2 ml. U dětí s hmotností vyšší než 50 kg se používá dávkování pro dospělé. Maximální dávka u dětí nesmí překročit množství ekvivalentní 7 mg artikainu / kg tělesné hmotnosti (0,175 ml Ubistesinu forte/kg).

Způsob a cesta podání:

Tento léčivý přípravek je určen k použití pouze při stomatologických výkonech. Stomatolog Vám podá Ubistesin forte injekcí do ústní dutiny.

Použití Ubistesinu forte obvykle sestává z jediného podání.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, stomatologa nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Závažné nežádoucí účinky
Závažné alergické reakce (frekvence není známo)

Pokud zpozorujete jeden z níže uvedených příznaků do jednoho dne od stomatologického výkonu, informujte o tom okamžitě svého stomatologa, protože se může jednat o známku alergie a ve velmi vzácných případech se může rozvinout do těžké reakce (anafylaktické­ho šoku):

• otok tváře, rtů, jazyka nebo hrdla   • svědění, vyrážka, zánět kůže nebo sliznice.

Důrazně se doporučuje testování na hypersenzitivitu pro prevenci těchto příhod do budoucna.

Poškození nervů (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)

Pokud pociťujete necitlivost, brnění, bodání, chuťové problémy nebo poruchy zraku do jednoho dne od stomatologického výkonu, kontaktujte svého stomatologa. Tato poškození nervů jsou obecně pouze přechodná. Ve velmi vzácných případech přetrvávají delší dobu, ale vymizí během několika měsíců.

Jiné nežádoucí účinky

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů)

Bolest hlavy; bolest spojená s výkonem; bolest, citlivost, zduření

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)

Neklid, pocit mravenčení, závratě, porucha čití, bolest ucha, zánět dásně, pocit na zvracení, zvracení, nadměrné pocení, svědění, vyrážka, otok tváře, zduření v místě injekce, bolest v místě injekce, krevní výron v místě injekce, snížení nebo zvýšení krevního tlaku, zvýšení srdeční frekvence

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 p­acientů)

Porucha chuti, postižení periferních nervů, spavost, krátkodobá ztráta vědomí, bušení srdce, zrychlení srdeční činnosti, bledost, křeč žvýkacích svalů, celková tělesná slabost, zimnice, poranění úst, poranění nervu

Frekvence není známo

Úzkost, křeč, snížený stupeň vědomí, ztráta vědomí, ztráta chuti, snížená citlivost kůže, pocit na omdlení, třesavka, dvojité vidění, ušní šelest, nepravidelná nebo zpomalená srdeční frekvence, srdeční zástava, nízký krevní tlak, dušnost až zástava dechu, změna citlivosti úst, nekróza v místě injekce

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Údaje z klinických studií ani údaje z poregistračního sledování nevykázaly rozdíly v bezpečnosti mezi dospělými, dětmi a dospívajícími.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, stomatologovi nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/…douci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK UBISTESIN FORTE UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na plechové nádobě a na štítku zásobní vložky za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si při vizuální kontrole injekčního roztoku všimnete kterékoli z těchto známek: pevné částice, změna zabarvení nebo poškození obalu.

Přípravek je určen pouze pro jednorázové použití. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován okamžitě po prvním použití.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Ubistesin forte obsahuje   • Léčivými látkami jsou articaini hydrochloridum a epinefrinum (adrenalinum) (jako epinefrinum hydrochloridum).   • Jeden ml injekčního roztoku obsahuje articaini hydrochloridum 40 mg a epinefrinum (adrenalinum) (jako epinefrinum hydrochloridum) 10 mikrogramů.   • Jedna zásobní vložka s 1,7 ml injekčního roztoku obsahuje articaini hydrochloridum 68 mg a epinefrinum (adrenalinum) (jako epinefrinum hydrochloridum) 17 mikrogramů.   • Dalšími složkami jsou siřičitan sodný (E221), chlorid sodný, voda pro injekci a kyselina chlorovodíková a roztok hydroxidu sodného (k úpravě pH).
Jak Ubistesin forte vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční roztok

Roztok je čirá, bezbarvá tekutina bez opalescence.

Plechová nádoba s 50 zásobními vložkami; jedna zásobní vložka o objemu 1,7 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Carl-Schurz-Strasse 1

DE-41453 Neuss

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 1. 2018

K———————————————————————————————————————

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Jelikož je přípravek používán výhradně stomatology, plánuje se přidat kompletní souhrn údajů o přípravku jako část k odtržení na konci tištěné příbalové informace.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ubistesin forte 40 mg/ml + 10 mikrogramů/ml injekční roztok

 

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

1 ml injekčního roztoku obsahuje

1 zásobní vložka s 1,7 ml injekčního roztoku obsahuje

Articaini hydrochloridum

40 mg

68 mg

Epinephrinum jako epinephrinum hydrochloridum

10 mikrogramů

17 mikrogramů

Pomocné látky se známým účinkem

   

Siřičitan sodný (E221)

0,6 mg

1,02 mg

Sodík*

0,443 mg

0,753 mg

*Obsah sodíku siřičitanu sodného a chloridu sodného Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

Čirá, bezbarvá tekutina bez opalescence s pH 3,6 až 4,4

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Lokální anestezie (infiltrační a svodná anestezie) ve stomatologii.

Přípravek Ubistesin forte je indikován zejména u složitých výkonů vyžadujících prodlouženou anestezii.

Přípravek Ubistesin forte je indikován k léčbě dospělých, dospívajících a dětí ve věku 4 let (přibližně 20 kg tělesné hmotnosti) a starších.

4.2 Dávkování a způsob podání

Ubistesin forte je výhradně doporučen k použití ve stomatologii.

Resuscitační vybavení musí být k dispozici k okamžitému použití.

Dávkování

Má být použit nejmenší možný objem roztoku, který povede k efektivní anestezii.

Dospělí:

U extrakcí zubů horní čelisti stačí většinou dávka 1,7 ml Ubistesinu forte na jeden zub; lze se tak vyhnout bolestivým palatinálním injekcím. V případě vícečetných extrakcí sousedících zubů je často možné injikovaný objem snížit.

Pokud je nutná incize nebo sutura na patře, je indikována palatinální infiltrace přibližně 0,1 ml na místo vpichu.

U nekomplikovaných extrakcí dolních premolárů většinou postačí infiltrační anestezie s dávkou 1,7 ml Ubistesinu forte na jeden zub; v jednotlivých případech je nutná dodatečná bukální injekce 1–1,7 ml. V ojedinělých případech může být indikována injekce do foramen mandibulae.

U nekomplikovaných zubních kazů a příprav zubního pahýlu na korunku u dolních premolárů se doporučuje vestibulární infiltrační anestezie s dávkou 0,5–1,7 ml Ubistesinu forte.

Svodná anestezie má být použita pro ošetření molárů v dolní čelisti.

U chirurgických výkonů má být Ubistesin forte dávkován individuálně podle závažnosti a délky výkonu a stavu pacienta.

Zvláštní populace:

Starší populace: Zvýšená plazmatická hladina Ubistesinu forte se může vyskytnout u starších pacientů z důvodu oslabených metabolických procesů a sníženého distribučního objemu. Riziko akumulace Ubistesinu forte vzrůstá zejména při opakovaném podání.

Dávky se mají snížit oproti doporučení pro dospělé při uvážení srdečních nebo jaterních onemocnění (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater: Artikain je metabolizován také v játrech. Nižší dávky artikainu mohou být nutné u pacientů s jaterní dysfunkcí vzhledem k prodlouženým účinkům a systémové akumulaci

(viz bod 4.4).

Porucha funkce ledvin: Artikain a jeho metabolity se vylučují především močí. Nižší dávky artikainu mohou být nutné u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin vzhledem k prodlouženým účinkům a systémové akumulaci (viz bod 4.4).

Další relevantní zvláštní populace: Dávka musí být obdobně snížena u pacientů s určitými preexistujícími onemocněními (angina pectoris, arterioskleróza viz body 4.3 a 4.4) a u pacientů, kteří souběžně užívají přípravky se známou interakcí s artikainem nebo epinefrinem (viz body 4.4 a 4.5).

Doporučené dávkování pro zvláštní populace: Ve všech těchto případech se tedy doporučuje nižší rozmezí dávek (tj. minimální objem Ubistesinu forte pro dostatečný anestetický účinek).

Pediatrická populace:

Přípravek Ubistesin forte je kontraindikován u dětí ve věku do 4 let (viz bod 4.3). Doporučená terapeutická dávka u dětí ve věku od 4 let (přibližně 20 kg tělesné hmotnosti):

Množství k injekčnímu podání je třeba určit na základě věku a tělesné hmotnosti dítěte a rozsahu operace.

Doporučené dávkování pro děti ve věku > 4 let a dospívající:

Tělesná

hmotnost(kg)

Doporučená dávka

 

artikain/mg/dítě-dospívající

anestetikum/ml/dítě-dospívající

20 – <30

10 – 40 mg

0,25 ml – 1 ml

30 – <40

20 – 80 mg

0,5 ml – 2 ml

40 – <50

> 50 kg

Viz dávkování u dospělých pacientů

Vzhledem k rychlé difuzi artikainu do tkání a k tomu, že děti mají nižší hustotu kostí než dospělí, lze u pediatrické populace použít infiltrační anestezii namísto svodné anestezie.

Maximální doporučená dávka:

Dospělí:

Maximální dávka pro zdravé dospělé je 7 mg artikainu/kg tělesné hmotnosti (500 mg u 70kg pacienta), ekvivalentní 12,5 ml Ubistesinu forte.

Maximální dávka představuje 0,175 ml roztoku na kg tělesné hmotnosti.

Pediatrická populace:

Množství k injekčnímu podání je třeba určit na základě věku a tělesné hmotnosti dítěte a rozsahu operace. Nepřekračujte množství ekvivalentní 7 mg artikainu/kg tělesné hmotnosti (0,175 ml Ubistesinu forte/kg).

Maximální doporučená dávka Ubistesinu forte u dětí ve věku > 4 let a dospívajících:

Tělesná hmotnost(kg) (Odpovídající pediatrické věkové skupiny podle tabulek ± limitů růstu)

Maximální

povolená dávka odvozená ze 7 mg/kg tělesné hmotnosti

artikain

mg/dítě-dospívající

anestetikum

ml/dítě-dospívající

20 – <30

140 mg

3,5 ml

30 – <40

210 mg

5,25 ml

40 – <45

280 mg

7,0 ml

45 – <50

315 mg

7,9 ml

50 – <60

350 mg

8,7 ml

60 – <70

420 mg

10,5 ml

70 – <80

490 mg

12,2 ml

Na trhu je také k dispozici přípravek Ubistesin; je vhodný zejména pro rutinní výkony nebo ošetření, při nichž je kontrola krvácení v operačním poli méně důležitá (další informace o délce trvání analgezie viz bod 5.1).

 

​​​​​​​Způsob podání

Dentální podání

K zabránění intravaskulární injekce musí být vždy opatrně provedena kontrolní aspirace alespoň ve dvou rovinách (rotace jehly o 180°), i když negativní výsledek aspirace není bezpečnou zárukou neúmyslné a nepozorované intravaskulární injekce.

Rychlost podání injekce nemá přesáhnout 0,5 ml během 15 sekund, tj. 1 zásobní vložka za minutu.

Závažným systémovým reakcím v důsledku nechtěné intravaskulární injekce lze ve většině případů předejít použitou technikou aplikace injekce – po aspiraci pomalá injekce 0,1–0,2 ml a pomalá aplikace zbývajícího objemu po prodlevě alespoň 20–30 sekund.

Otevřené zásobní vložky nesmí být použity u jiných pacientů. Zbytky přípravku se musí zlikvidovat (viz bod 6.6).

4.3 Kontraindikace

– Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1,

– děti ve věku do 4 let (přibližně 20 kg tělesné hmotnosti).

Vzhledem k obsahu artikainu:

– známá hypersenzitivita na lokální anestetika amidového typu

– známý deficit aktivity plazmatické cholinesterázy, včetně forem navozených léky

– těžké nekontrolované nebo neléčené excitační a převodní srdeční poruchy (např. A-V blokáda II. a III. stupně, výrazná bradykardie)

– akutní dekompenzované srdečního selhání

– těžké hypotenze

Vzhledem k obsahu epinefrinu:

– onemocnění srdce, např.:

– nestabilní angina pectoris

– nedávno prodělaný infarkt myokardu

– nedávno podstoupený koronární bypass

– refrakterní arytmie a paroxysmální tachykardie nebo vysokofrekvenční, přetrvávající arytmie

– neléčená nebo nekontrolovaná těžká hypertenze

– neléčené nebo nekontrolované kongestivní srdeční selhání

– feochromocytom

– souběžná léčba inhibitory monoaminoxidázy (MAO) nebo tricyklickými antidepresivy (viz bod 4.5)

Vzhledem k obsahu siřičitanu:

– hypersenzitivita na siřičitany

– těžké bronchiální astma

Ubistesin forte může vyvolat akutní alergické reakce s anafylaktickými příznaky (např. bronchospasmus).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ubistesin forte musí být používán se zvýšenou opatrností v případech

– těžkých poruch ledvinových a jaterních funkcí

– anginy pectoris (viz body 4.2 a 4.3)

– arteriosklerózy

– výrazně narušené koagulace krve nebo souběžné léčby antikoagulancii (např. warfarinem) nebo inhibitory agregace trombocytů (např. heparinem nebo kyselinou acetylsalicylovou). Celkové riziko krvácení je zvýšené.

– pacientů s hemoragickou diatézou – zvýšené riziko krvácení, zejména při svodné anestezii

– nekontrolované nebo neléčené hypertyreózy

– poruchy srdeční funkce vzhledem k poklesu schopnosti kompenzovat prodloužený AV převod

– glaukomu s úzkým úhlem

– diabetu mellitu

– plicních onemocnění – zejména alergického bronchiálního astmatu

– epilepsie (Zabraňte podání vysokých dávek!)

– screeningových testů krve u sportovců, které mohou při použití Ubistesinu forte vykázat pozitivní výsledky. Artikain není uveden na aktuálním seznamu WADA. Uvedený epinefrin může být použit jako vazokonstriktor v lokálních anestetikách.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v 1,7 ml roztoku, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Siřičitan sodný (E221): Může vzácně vyvolat závažné hypersenzitivní reakce a bronchospasmus.

Opatření pro použití:

  • Informace pro pacienty: Pacienta je třeba poučit, aby dbal opatrnosti a předešel neúmyslnému poranění rtů, jazyka, sliznic tváří nebo měkkého patra v době, kdy jsou tyto struktury umrtvené. Pacient proto nemá jíst, dokud anestetikum nepřestane účinkovat.   • Při práci na zubních kazech a korunkách je třeba vzít v úvahu nižší průtok krve v zubní dřeni vzhledem k obsahu epinefrinu, a tedy riziko přehlédnutí otevřené zubní dřeně.   • Injekce se nesmí podávat do zanícené oblasti. Následkem omezené penetrace artikainu do zanícené tkáně může anestezie selhat.   • Je třeba zabránit neúmyslné intravaskulární aplikaci (viz bod 4.2). Náhodná intravaskulární injekce nebo náhodné předávkování mohou být spojeny s křečemi a následnou depresí centrálního nervového systému nebo oběhovou a dechovou zástavou (viz bod 4.9).   • Stomatologové, kteří používají lokální anestetika, musí bezpečně ovládat diagnózu a řešení naléhavých situací, které mohou vyplynout z jejich použití.   • Při každém použití lokálních anestetik je potřeba mít k dispozici níže uvedené léčivé přípravky / zdravotnické prostředky a soupravu pro zavedení žilní kanyly:

– Antikonvulziva (benzodiazepiny, např. diazepam), myorelaxancia, glukokortikoidy, atropin a vazopresorika nebo epinefrin a roztok elektrolytů pro případ závažné alergické nebo anafylaktické reakce.

– Resuscitační vybavení (zejména zdroj kyslíku), které v případě potřeby umožní umělou plicní ventilaci.

•  Po každém podání injekce lokálního anestetika je třeba pečlivě a neustále sledovat kardiovaskulární a respirační (dostatečné zásobování kyslíkem) vitální funkce a stav vědomí pacienta. Neklid, úzkost, tinitus, závratě, poruchy vidění, tremor, deprese nebo ospalost mohou být včasnými varovnými symptomy toxicity vůči centrálnímu nervovému systému (viz bod 4.9).

Pediatrická populace:

Použití Ubistesinu forte u pediatrické populace ve věku 4 let a starší lze zvážit, pokud je požadována prodloužená anestezie a omezení krevního oběhu, např. během stomatologických chirurgických výkonů. Vzhledem k tomu, že je na trhu Ubistesin s nižším obsahem epinefrinu, je toto lokální anestetikum u pediatrické populace preferováno v kombinaci s komplexními opatřeními k prevenci bolestivého prožitku a omezení úzkosti, včetně sedace.

Vzhledem k tomu, že pediatričtí pacienti relativně často utrpí traumatický úraz dosud (zbytkově) umrtvené měkké tkáně následně po aplikaci lokální anestezie ve stomatologické ordinaci (hlášeno je to u 13 % všech případů), je třeba používat lokální anestezii, která zajistí vhodnou délku účinnosti.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Interakce ovlivňující tento léčivý přípravek:   • Kontraindikace souběžného používání: Pacienti užívající inhibitory MAO nebo tricyklická antidepresiva Sympatomimetický efekt epinefrinu může být zvýšen při současném podávání inhibitorů MAO nebo tricyklických antidepresiv (viz bod 4.3).   • Souběžné užívání se nedoporučuje u těchto pacientů:   Pacienti užívající neselektivní betablokátory Souběžné  podávání nekardioselek­tivních betablokátorů může vést ke zvýšení krevního tlaku z důvodu obsahu epinefrinu v Ubistesinu forte.   Pacienti užívající fenothiaziny Fenothiaziny mohou snížit nebo zvrátit presorický účinek epinefrinu. Souběžnému užívání těchto přípravků je obecně třeba se vyhýbat. V situacích, kdy je nutná souběžná léčba, je nezbytně nutné pacienty pečlivě monitorovat.   Inhalační anestetika Některá inhalační anestetika (např. halothan) mohou způsobovat větší citlivost srdečního svalu na katecholaminy, a tím po podání Ubistesinu forte indukovat arytmie. Používání Ubistesinu forte po celkové anestezii navozené inhalací nebo během ní je třeba pokud možno zabránit.   • Opatření zahrnující úpravu dávkování Lokální anestetika Obezřetnost se doporučuje, pokud se artikain s epinefrinem používají souběžně s jinými lokálními anestetiky. Toxické účinky lokálních anestetik se sčítají.
Interakce vedoucí ke klinicky významným změnám použití jiných léčivých přípravků:   • Souběžné používání se nedoporučuje u těchto pacientů: Pacienti užívající perorální antidiabetika Epinefrin může snižovat uvolňování inzulinu z pankreatu a omezovat tak účinek perorálních antidiabetik.
Pediatrická populace

Z hlediska lékových interakcí nelze očekávat významné rozdíly mezi dospělou a pediatrickou populací.

 

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání Ubistesinu forte těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie reprodukční toxicity artikainu na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky (viz bod 5.3). Studie na zvířatech prováděné s epinefrinem prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.

Předepisování těhotným ženám vyžaduje opatrnost. Ubistesin forte se během těhotenství smí používat, pouze pokud potenciální přínos ospravedlňuje potenciální riziko pro plod.

Kojení

Malá část artikainu se vylučuje do lidského mateřského mléka, ale při podávání terapeutických dávek nejsou žádné účinky na kojené novorozence pravděpodobné. Je známo, že epinefrin je vylučován do lidského mateřského mléka.

Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti použití Ubistesinu forte pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání Ubistesinu forte. Po anestezii Ubistesinem forte kojící matky tedy mají před opětovným zahájením kojení zlikvidovat první vyprodukovanou porci mateřského mléka.

Fertilita

Studie reprodukční toxicity s artikainem na zvířatech nenaznačují škodlivé účinky, no studie reprodukční toxicity s epinefrinem škodlivé účinky naznačují (viz bod Těhotenství a bod 5.3).

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

U citlivých pacientů může injekce Ubistesinu forte způsobit přechodné narušení schopnosti reagovat, např. při řízení vozidla. Lékař musí o tom, zda je pacient schopen řídit nebo obsluhovat stroje, rozhodovat při zvážení individuálních případů. Pacient nemá stomatologickou ordinaci opustit dříve než 30 minut po podání injekce.

4.8 Nežádoucí účinky a) Souhrn bezpečnostního profilu:

Terapeutické použití Ubistesinu forte lze obecně považovat za velmi bezpečné. Vyhodnocení kauzality v případě nežádoucích účinků je obtížné, protože mohou být způsobeny základním zubním onemocněním, stomatologickým výkonem nebo lokálním anestetikem a jasné rozlišení není možné. Popis bezpečnostního profilu Ubistesinu forte vychází z údajů z publikovaných klinických studií a dat z poregistračního sledování držitele rozhodnutí o registraci.

b) Tabulkový souhrn nežádoucích účinků:

Tabulkový souhrn vychází z dat z publikovaných kontrolovaných klinických studií (N = 3 086 pacientů) doplněných o data z poregistračního sledování (za období 5 let).

Velmi časté

(>1/10)

Časté

(>1/100 až <1/10)

Méně časté

(>1/1 000 až <1/100)

Vzácné

(>1/10 000 až <1/1 000)

Velmi vzácné

(<1/10 000)

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

Třída orgánových systémů

 

Poruchy imunitního systému

Není známo*anafylak­tický šok, hypersenzitivita I. typu

Psychiatrické poruchy

Méně časté

neklid

Není známo*

úzkost

Poruchy nervového systému

Častébolest hlavy

Méně časté

parestezie; závratě; hypestezie

Vzácné

dysgeuzie; periferní neuropatie; somnolence; synkopa

Není známo*

křeč; snížený stupeň vědomí; ztráta vědomí; ageuzie; hypestezie; presynkopa; tremor

Poruchy zraku

Není známo*diplopie;

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

vertigo; bolest ucha

Není známo*tinitus

Srdeční poruchy

Vzácné

palpitace; tachykardie

Není známo*

arytmie; bradykardie; srdeční zástava

Cévní poruchy

Vzácné

bledost

Není známo*hypotenze

 

Není známo*

Třída orgánových systémů

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

apnoe; dyspnoe

Gastrointestinální poruchy

Méně časté

gingivitida; nauzea, zvracení

Není známo*

orální hypestezie; orální parestezie

Třída orgánových systémů

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

hyperhidróza; pruritus; vyrážka

Není známo*angioedém; kopřivka; erytém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Vzácnétrismus

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

bolest; citlivost; zduření

Méně časté

edém tváře; zduření v místě injekce; bolest v místě injekce; krevní výron v místě injekce

Vzácnéastenie; zimnice

Není známo*nekróza v místě injekce

Vyšetření

Méně časté

snížení krevního tlaku; zvýšení srdeční frekvence; zvýšení krevního tlaku

Není známo*

snížení srdeční frekvence

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Časté

bolest spojená s výkonem

Vzácné

poranění úst; poranění nervu

* Všechny nežádoucí účinky kategorizované s frekvencí není známo byly pozorovány v poregistračním sledování.

c) Popis vybraných nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky nejčastěji pozorované v klinických studiích byly bolest a bolest spojená s výkonem (4 %) a citlivost, bolest hlavy a otok (1–1,3 %). Poškození nervů bylo jako nežádoucí účinek v klinických studiích méně časté nebo vzácné.

Níže jsou informace k nežádoucím účinkům, které jsou zvláště zajímavé z klinického hlediska, ovšem nikoliv nejčastěji hlášené nežádoucí účinky. Informace vycházejí převážně z dat z poregistračního sledování.

Poškození nervů

Poškození nervů může ve stomatologii mít různé důvody, mohou být způsobeny základním zubním onemocněním, stomatologickým výkonem ale také přímým nežádoucími účinky lokálního anestetika. Většina těchto nežádoucích účinků byla reverzibilní.

Hypersenzitivní reakce

V případě podezření na hypersenzitivní reakci se doporučuje testování na alergii včetně testování jednotlivých složek léčivého přípravku.

d) Pediatrická populace

Pozorováním v poregistračním sledování nebyly zjištěny rozdíly v bezpečnostním profilu u dětí v porovnání s dospělými.

 

​​​​​​​Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/…douci-ucinek

4.9 Předávkování

Akutní naléhavé stavy způsobené lokálními anestetiky obecně souvisejí s vysokými plazmatickými hladinami během terapeutického použití nebo s nechtěným a rychlým intravaskulárním podáním lokálního anestetika. Příznaky předávkování se mohou projevit buďto okamžitě, pokud jsou způsobené nechtěnou intravaskulární injekcí nebo abnormálními podmínkami absorpce (např. u zanícených tkání nebo tkání s vysokým stupněm vaskularizace), nebo později, pokud jsou způsobeny skutečným předávkováním, a projevují se jako centrální nervové nebo cévní příznaky.

V průběhu poregistračního sledování nebyl hlášen žádný případ předávkování.

Příznaky pravděpodobně způsobené artikainem:

Kardiovaskulární příznaky: snížení krevního tlaku, bradykardie, srdeční zástava, porucha vedení.

Příznaky ovlivnění funkce centrálního nervového systému: úzkost, kóma, stav zmatenosti, závratě, dysgeuzie, záchvat grand mal, svalové fascikulace, nauzea, respirační paralýza, zvýšení dechové frekvence, neklid, somnolence, tinitus, tremor, zvracení.

Nejnebezpečnějšími příznaky ohledně výsledku takové příhody jsou:

snížení krevního tlaku, srdeční zástava, porucha vedení, záchvat grand mal, respirační paralýza a somnolence/kóma.

Příznaky , pravděpodobně způsobené obsahem epinefrinu (adrenalinu):

Tlakové příznaky: zvýšení systolického krevního tlaku , zvýšení diastolického krevního tlaku, zvýšení venózního tlaku, zvýšení plicního arteriálního tlaku, hypotenze.

Srdeční příznaky: bradykardie, tachykardie, arytmie (např. síňová tachykardie, atrioventrikulární blokáda, komorová tachykardie, předčasné komorové stahy).

Tyto příznaky mohou způsobit život ohrožující situace a plicní edém, srdeční zástavu, renální selhání a metabolickou acidózu.

Léčba

Při výskytu nežádoucích účinků se musí ukončit podání lokálního anestetika.

Všeobecná základní opatření:

Diagnostika (dýchání, krevní oběh, vědomí), resuscitace nebo udržování vitálních funkcí (dýchání a krevní oběh), podání kyslíku, intravenózní přístup.

Zvláštní opatření:

Hypertenze:

Zvednout horní část těla, v případě nutnosti nifedipin sublingválně.

Křeče:

Chránit pacienty před doprovodnými poraněními, v případě nutnosti benzodiazepiny (např. i.v. diazepam).

Hypotenze:

Horizontální poloha, v případě nutnosti intravaskulární infuze fyziologického roztoku elektrolytů, vazopresory (např. i.v. etilefrin).

Bradykardie:

Atropin i.v.

Anafylaktický šok:

Kontaktovat rychlou záchrannou službu, mezitím protišoková poloha, vydatná infuze fyziologického roztoku elektrolytů, v případě nutnosti. epinefrin i.v, kortison i.v..

Kardiovaskulární zástava:

Okamžitá kardiopulmonální resuscitace, kontaktovat rychlou záchrannou službu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Anestetika lokální, ATC kód: N01BB58

Mechanismus účinku:

Ubistesin forte obsahuje artikain, lokální anestetikum amidového typu používané ve stomatologii, a vede k reverzibilní inhibici dráždivosti vegetativních, senzitivních a motorických nervových vláken. Blokáda napěťově závislých Na+ kanálů v membráně nervového vlákna je pravděpodobným mechanismem účinku artikainu.

Epinefrin lokálně způsobuje vazokonstrikci a omezení přísunu krve, což zpomaluje vstřebávání artikainu. Výsledkem je pak vyšší koncentrace lokálního anestetika v místě působení po delší dobu a omezení systémových nežádoucích účinků. Při chirurgických výkonech se snižuje tendence ke krvácení.

Farmakodynamické účinky:

Lokální anestetické účinky přípravku Ubistesin forte nastupují po krátké době latence (1–3 minuty) při infiltrační anestezii a po o něco delší době latence po injekci při svodné anestezii (až do 9 minut po injekci). Trvání úplné anestezie při použití přípravku Ubistesin forte je nejméně 75 minut u anestezie pulpy a 120 až 240 minut u anestezie měkkých tkání.

Klinická účinnost a bezpečnost:

Úspěšnost anestezie přípravkem Ubistesin forte se liší v závislosti na typu anestezie a výše uvedených faktorech. Obecně lze po jednom použití očekávat přibližně 90% úspěšnost nebo lepší, pokud je léčivý přípravek podán v souladu s indikací.

Nejvyšší neúspěšnost vykazuje svodná anestezie n. alveolaris inferior. Při selhání anestezie nebo při dlouhých stomatologických výkonech nebo chirurgických výkonech mohou být nutné opakované nebo dodatečné injekce. Zvláštní situace, např. akutní ireverzibilní pulpitida molárů v dolní čelisti, mohou vyžadovat zvláštní nebo alternativní anestetické techniky.

Ačkoli přípravek Ubistesin forte je obvykle dobře tolerován, nežádoucí účinky nelze zcela vyloučit (viz bod 4.8), zejména v případě předávkování (viz bod 4.9).

5.2  Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:

Artikain se vstřebává rychle a takřka úplně. Maximální plazmatické hladiny artikainu z intraorální injekce je dosaženo přibližně po 10–15 minutách.

Distribuce:

Vazba artikainu na plazmové proteiny v séru je až 95%. Distribuční objem je 1,67 l/kg a poločas rozpadu přibližně 20 minut.

Biotransformace a eliminace:

Artikain je rychle hydrolyzován cholinesterázami v tkáni a plazmě na svůj primární neaktivní metabolit kyselinu artikainovou, která je dále metabolizována na glukuronid kyseliny artikainové. Studie in vitro prokázaly, že izoenzymový systém cytochromu P450 lidských jaterních mikrozomů metabolizuje přibližně 5 – 10 % dostupného artikainu s téměř kvantitativní konverzí na kyselinu artikainovou. Artikain a jeho metabolity se vylučují především močí. Artikain proniká hematoencefalickou i placentární bariérou.

Epinefrin je rychle katabolizován v játrech a dalších tkáních. Metabolity jsou vylučovány ledvinami.

Zvláštní populace:

Vliv věku: Nebyly provedeny žádné studie farmakokinetiky Ubistesinu forte u pediatrických subjektů. Údaje z literatury, které se týkají dětí ve věku 3 až 12 let, u nichž byla aplikována infiltrační anestezie (přípravek Ubistesin) do vestibula dolní a horní čelisti při stomatologických výkonech, vykazují sérové koncentrace srovnatelné s dospělými. Času tmax bylo dosaženo výrazně dříve než u srovnatelných studií s dospělými, zatímco plazmatická clearance se zvýšila. Rozdíly ve farmakokinetice související s věkem nevyžadují stanovení nižšího limitu dávky artikainu (mg/kg) pro děti. Farmakokinetika artikainu se s věkem významně nezměnila. Rozdíly u mladších subjektů jsou malé a nevýznamné.

Poruchy funkce ledvin a jater:

Nebyly provedeny žádné studie Ubistesinu forte u pacientů s renální a jaterní dysfunkcí. Artikain je metabolizován především počátečně sérovými esterázami na neaktivní kyselinu artikainovou. Jaterní dysfunkce významně nezměnila vzorec metabolizmu artikainu. U pacientů s renální dysfunkcí může být prodloužen poločas neaktivní kyseliny artikainové.

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Příznaky artikainové toxicity nezávisely na cestě podání (i.v., i.m., s.c. a p.o.) ani na druzích zvířat a zahrnovaly chvění, vertigo a tonické a klonické křeče. Trvání a intenzita těchto příznaků závisely na dávce; při vysokých dávkách (jednotlivá dávka přibližně 50–100 mg/kg) křeče vedly k úmrtí a při nízkých dávkách všechny příznaky vymizely za 5 až 10 minut. Letální dávka artikainu způsobila plicní edém u myší (i.v. a s.c.) a u potkanů (i.v., i.m., s.c. a p.o.).

Studie fertility a časného embryonálního vývoje u potkanů nezjistily při dávkách vyvolávajících parentální toxicitu nežádoucí účinky na samčí ani samičí fertilitu.

Artikain u potkanů, králíků a koček nevykazoval žádný účinek na embryonální ani fetální vývoj in utero ani žádné kosterní nebo orgánové abnormality.

Mláďata kojících samic potkanů, které obdržely vysoké dávky artikainu (80 mg/kg/den) způsobující maternální toxicitu, vykázala opožděné otevírání očí a zvýšenou pravděpodobnost neúspěchu v testu pasivního vyhýbání.

Epinefrin byl potenciálně teratogenní u potkanů, ovšem při dávkách 25krát převyšujících lidskou terapeutickou­ dávku.

Po intravenózním podání zvýšila přítomnost epinefrinu o koncentraci 1:100 000 toxicitu artikainu u potkanů a myší, ale nikoliv u králíků.

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1  Seznam pomocných látek

Siřičitan sodný (E221)

Chlorid sodný

Koncentrovaná kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)

Roztok hydroxidu sodného (k úpravě pH)

Voda pro injekci

6.2  Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3  Doba použitelnosti

2 roky

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5  Druh obalu a obsah balení

Zásobní vložka z bezbarvého neutrálního skla třídy I se zátkou a pístem z bílé brombutylové pryže a hliníkovým uzávěrem zlaté barvy. Plechová nádoba s kulatým dnem a odtrhovacím uzávěrem vyložená molitanem, plastové víčko.

Velikost balení: plechová nádoba s 50 zásobními vložkami; jedna zásobní vložka o objemu 1,7 ml.

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Před podáním je nutné vizuálně zkontrolovat, zda přípravek neobsahuje částice či nemá nežádoucí zbarvení nebo zda nedošlo k poškození obalu. Pokud jsou tyto závady zjištěny, přípravek se nesmí použít.

Přípravek je určen pouze pro jednorázové použití. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován okamžitě po prvním použití v souladu s místními požadavky.

7.  DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

3M Deutschland GmbH

Carl-Schurz-Strasse 1

DE-41453 Neuss

Německo

8.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

01/478/96-C

9.  DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 14.8.1996

Datum posledního prodloužení registrace: 10. 1. 2018

10. DATUM REVIZE TEXTU

10. 1. 2018

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář