UNDESTOR

Čtěte příbalový leták UNDESTOR online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k UNDESTOR a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku UNDESTOR

  1. Co je UNDESTOR a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete UNDESTOR užívat
  3. Jak se UNDESTOR užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak UNDESTOR uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – UNDESTOR

1. Co je přípravek Undestor a k čemu se používá

Přípravek Undestor jsou měkké, oválné, lesklé tobolky, které obsahují 40 mg testosteron undekanoátu. Léčivá látka testosteron undekanoát se v těle přeměňuje na testosteron. Testosteron je přirozený mužský hormon, známý jako androgen.

U mužů se testosteron vytváří ve varlatech. Je nezbytný pro normální růst, vývoj a funkci mužských pohlavních orgánů a pro mužské sekundární pohlavní znaky. Je nezbytný pro růst ochlupení, vývoj kostí a svalů a stimuluje produkci červených krvinek. U mužů také prohlubuje hlas.

Přípravek Undestor se používá u dospělých mužů jako náhrada testosteronu pro léčbu různých zdravotních problémů způsobených nedostatkem testosteronu (mužský hypogonadismus). To je třeba potvrdit dvěma samostatnými měřeními hladiny testosteronu v krvi a přítomností klinických příznaků, jako je např. impotence, neplodnost, snížená sexuální apetence, únava, depresivní nálada, úbytek kosti způsobený nízkými hladinami hormonu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Undestor užívat

Neužívejte přípravek Undestor: jestliže máte nebo jste měl nádor prostaty nebo prsu, nebo pokud je u Vás na některý z těchto

nádorů podezření.

jestliže jste alergický na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Zvláštní opatrnosti u přípravku Undestor je zapotřebí

Léčba mužskými hormony, jako je testosteron, může vést ke zvětšení prostaty, zvláště u starších mužů. Proto Váš lékař bude prostatu pravidelně vyšetřovat pohmatem přes konečník (DRE) a pomocí krevních testů na antigen specifický pro prostatu (PSA).

Navíc se budou pravidelně provádět krevní testy s cílem zkontrolovat látku přenášející kyslík, která se nachází v červených krvinkách (hemoglobin). Ve velmi vzácných případech se počet červených krvinek nadměrně zvýší, což vede ke komplikacím.

Váš lékař by měl provádět následující vyšetření krve před a během léčby: hladina testosteronu v krvi, kompletní krevní obraz.

Lékařská vyšetření mohou také být nezbytná při některých dalších stavech. Proto musíte před zahájením léčby tímto přípravkem svého lékaře nebo lékárníka informovat, pokud jste někdy měl, pokud stále máte, nebo pokud je u Vás podezření na:

rakovinu prsu, která se šíří do kostí; rakovinu ledvin nebo plic; onemocnění srdce; onemocnění ledvin; onemocnění jater; vysoký krevní tlak; cukrovku (diabetes mellitus); epilepsii; migrénu, bolesti hlavy; potíže s prostatou, jako jsou problémy s močením; trombofilie (abnormální srážení krve, které zvyšuje riziko trombózy – krevní sraženiny v cévách).

Pokud máte závažné onemocnění srdce, jater nebo ledvin, může léčba přípravkem Undestor způsobit závažné komplikace projevující se jako zadržení vody v těle, které je někdy doprovázeno (městnavým) srdečním selháním.

Informujte svého lékaře, pokud máte vysoký krevní tlak, nebo se léčíte pro vysoký krevní tlak, protože testosteron může způsobit zvýšení krevního tlaku.

Pokud trpíte spánkovou apnoe (dočasná zástava dechu ve spánku), může dojít k jejímu zhoršení, pokud budete užívat přípravky obsahující testosteron. Informujte svého lékaře, pokud se tohoto obáváte. Pokud trpíte nadváhou nebo chronickým onemocněním plic, může být nezbytné, aby na Vás Váš lékař více dohlížel.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost tohoto přípravku nebyla u dětí a dospívajících dostatečně stanovena.

Při léčbě dětí a dospívajících je nutný zvláštní dohled lékaře, protože podávání testosteronu může obecně vést k předčasnému pohlavnímu vývoji a omezuje růst (viz bod 4 „Děti a dospívající“).

Další léčivé přípravky a přípravek Undestor

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat, a to i o těch bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Undestor mohou být ovlivněny dalšími léčivými přípravky, popřípadě může přípravek Undestor ovlivnit účinek jiných léčivých přípravků. Proto musíte svého lékaře nebo lékárníka informovat, pokud užíváte nebo hodláte užívat:

inzulin a/nebo jiné přípravky k úpravě hladin krevního cukru; přípravky ke snížení srážlivosti krve (antikoagulancia).

Podávání androgenů, jako je přípravek Undestor, může vést ke snížení dávky těchto přípravků.

Svého lékaře nebo lékárníka rovněž informujte, pokud užíváte nebo hodláte užívat hormon ACTH nebo kortikosteroidy (používají se k léčbě různých stavů, jako je revmatismus, artritida, alergické stavy a astma). Užívání androgenů, jako je přípravek Undestor, může zvýšit riziko zadržování vody, zvláště pokud Vaše srdce a játra nefungují správně.

Androgeny mohou také ovlivnit výsledky některých laboratorních testů (např. na funkci štítné žlázy). Proto musíte svého lékaře nebo pracovníky laboratoře provádějící takové testy informovat, že užíváte tento přípravek.

Přípravek Undestor s jídlem a pitím

Jídlo umožňuje, aby se testosteron undekanoát, což je léčivá látka tohoto přípravku, dostal do těla. Proto se přípravek Undestor musí užívat s jídlem (viz bod 3).

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek Undestor není určen ženám, proto jej nesmějí užívat těhotné ženy ani ženy, které se domnívají, že by mohly být těhotné, ani ženy kojící.

U mužů může léčba přípravkem Undestor vést k poruchám plodnosti způsobeným potlačením tvorby spermií.

Pokud máte v plánu mít dítě, poraďte se předtím, než začnete užívat tento přípravek, se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud je známo, nemá tento přípravek vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Undestor

Tento přípravek obsahuje oranžovou žluť Sunset, která může vyvolat alergické reakce.

Nesprávné užívání

Pokud jste pacient, který se účastní soutěží, na něž dohlíží Světová antidopingová agentura (World Anti-Doping Agency – WADA), pak se musíte předtím, než začnete tento přípravek užívat, podívat do kodexu WADA, protože přípravky, jako je přípravek Undestor, mohou tyto antidopingové testy ovlivnit.

Zneužívání tohoto přípravku k posílení sportovní výkonnosti s sebou nese závažná rizika a nedoporučuje se.

3. Jak se přípravek Undestor užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je 3 až 4 tobolky denně během prvních 2 až 3 týdnů, poté následuje postupné snížení na 1 až 3 tobolky denně. Tento přípravek musíte užívat s jídlem. Tobolky užívejte celé bez žvýkání a zapíjejte je vodou nebo jinou tekutinou.

Polovinu denní dávky užívejte ráno a druhou polovinu večer.

Pokud máte dojem, že jsou účinky tohoto přípravku příliš silné nebo příliš slabé, poraďte se ihned se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Použití u dětí a dospívajících

Bezpečnost a účinnost tohoto přípravku nebyla u dětí a dospívajících dostatečně stanovena.

Předpubertální děti užívající tento přípravek bude Váš lékař sledovat (viz bod 2 „Zvláštní opatrnosti u přípravku Undestor je zapotřebí“).

Jestliže jste užil více přípravku Undestor, než jste měl

Jestliže jste najednou užil několik tobolek, není důvod k větším obavám. Měl byste se však poradit se svým lékařem. Olejová látka v tobolce může vyvolat průjem.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Undestor

Jestliže jste zapomněl užít svou dávku přípravku Undestor, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil jednotlivé vynechané dávky. Jednoduše zapomenutou dávku přeskočte a užijte další dávku v obvyklý čas.

Jestliže jste přestal užívat přípravek Undestor

Pokud se léčba tímto přípravkem ukončí, mohou se během několika týdnů znovu objevit obtíže, které se objevovaly před léčbou.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny přípravky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky, které jsou hlášeny při léčbě testosteronem, obecně zahrnují:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

Zvýšený počet červených krvinek (buňky, které v krvi přenáší kyslík), zvýšený hematokrit (procento červených krvinek v krvi) a hemoglobin (složka červených krvinek, která přenáší kyslík), zjištěné při pravidelných vyšetřeních krve.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

svědění (pruritus); akné; pocit na zvracení (nauzea); změny testů jaterních funkcí; změny hladin cholesterolu (změny metabolismu lipidů); deprese, nervozita, změny nálady; bolest svalů (myalgie); zadržování tekutin v tkáních, obvykle se projevující otokem kotníků nebo nohou; vysoký krevní tlak (hypertenze); změny sexuální touhy; prodloužená, abnormální, bolestivá erekce; narušená tvorba spermií; feminizace (gynekomastie); růst prostaty do velikosti odpovídající dotčené věkové skupině; zvýšené hladiny krevního markeru, který je spojován s rakovinou prostaty (zvýšení PSA); zrychlený růst malého nádoru prostaty, který dosud nebyl zjištěn (progrese subklinické

rakoviny prostaty);

U několika pacientů byl během užívání tohoto přípravku hlášen průjem a bolest nebo diskomfort žaludku.

Děti a dospívající:

U předpubertálních dětí užívajících androgeny byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

předčasný pohlavní vývoj; zvětšení penisu; zvýšená četnost erekcí; omezení růstu (omezená tělesná výška)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Undestor uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, sáčku nebo blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před chladem nebo mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Undestor obsahuje

Léčivou látkou je testosteroni undecanoas 40 mg, což odpovídá testosteronum 25,3 mg.

Pomocnými látkami jsou panenský ricinový olej, propylenglykol-monolaurát, glycerol, želatina, oranžová žluť.

Jak přípravek Undestor vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Undestor jsou měkké, oválné, lesklé, průhledné, oranžové tobolky s potiskem „ORG DV3“, obsahující žlutý olej.

PVC/Al blistr v zataveném hliníkovém sáčku, krabička.

Krabička přípravku Undestor obsahuje 3, 6 nebo 12 sáčků, každý sáček obsahuje blistr s 10 tobolkami.

Velikost balení: 30, 60 a 120 měkkých tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud máte jakékoli další otázky nebo pokud potřebujete úplné informace o předepisování tohoto přípravku, obraťte se prosím na svého lékaře nebo lékárníka.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031BN Haarlem, Nizozemsko

Výrobce:

N. V. Organon, Oss, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4. 4. 2018

6

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář