UNITROPIC 1%

Čtěte příbalový leták UNITROPIC 1% online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k UNITROPIC 1% a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku UNITROPIC 1%

  1. Co je UNITROPIC 1% a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete UNITROPIC 1% užívat
  3. Jak se UNITROPIC 1% užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak UNITROPIC 1% uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – UNITROPIC 1%

1. Co je UNITROPIC 1% a k čemu se používá

UNITROPIC 1% je roztok pro vkapávání do oka. Obsahuje léčivou látku tropikamid. Tato látka patří do skupiny léčiv, která jsou známá jako syntetická parasympatolytika.

Používá se k vyvolání rozšíření zornice (mydriázy) pro účely diagnostiky či terapie nebo k znehybnění akomodace oka (cykloplegie) před vyšetřením zrakové ostrosti (objektivní refrakce oka).

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete UNITROPIC 1% používat

Nepoužívejte UNITROPIC 1%

-jestliže jste alergický(á) na tropikamid, na jiné deriváty kyseliny tropové nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

– při zeleném zákalu (glaukomu) s uzavřeným úhlem nebo s anatomicky úzkým komorovým úhlem.

Upozornění a opatření

Unitropic 1% má být s opatrností používán:

– U starších pacientů a dalších jedinců, u kterých lze očekávat zvýšený nitrooční tlak nebo riziko vzniku zeleného zákalu (glaukomu). Proto se před aplikací doporučuje měření nitroočního tlaku a stanovení šířky komorového úhlu.

– U pacientů, kteří jsou citliví na alkaloidy beladony, protože existuje zvýšené riziko systémové toxicity (především u dětí).

– U pacientů se zánětem oka, protože překrvení spojivek výrazně zvyšuje rychlost vstřebávání tropikamidu do organismu.

– U pacientů trpících některým z následujících onemocnění: zrychlená srdeční činnost (tachykardie), nedostatečná srdeční činnost (insuficience), mechanické zúžení zažívacího traktu (stenóza GIT), neprůchodnost střeva (paralytický ileus), toxické rozšíření tlustého střeva (toxické megakolon), těžká svalová slabost (myastenie gravis), zvýšená činnost štítné žlázy (hypertyreóza), akutní otok (edém) plic, těhotenská otrava (toxikóza), onemocnění močových cest s ucpáním (obstrukce), suchý zánět nosní sliznice (rhinitis sicca).

– U pacientů s Downovým syndromem.

Děti

Opatrnost je nutná při používání tohoto přípravku u kojenců nebo předčasně narozených dětí, u dětí s Downovým syndromem, spastickou obrnou nebo u dětí s poškozením mozku.

Další léčivé přípravky a UNITROPIC 1%

Účinky přípravku UNITROPIC 1% se mohou ovlivňovat s účinky jiných současně podávaných léků. Váš lékař proto má být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, popřípadě které jste donedávna užívali nebo začnete užívat, a to na lékařský předpis nebo dostupných bez lékařského předpisu.

Pokud používáte i jiné oční léky, poraďte se o vhodnosti současného používaní s očním lékařem. Všeobecně se doporučuje, aby mezi aplikací jiných očních léků a přípravku UNITROPIC 1% byl dodržen nejméně pětiminutový interval.

Mydriatický (zornici rozšiřující) účinek léku je snižován aplikací jiných očních léků, které mají miotický (zornici zužující) účinek. UNITROPIC 1% může snižovat schopnost miotik (i jiných antiglaukomatik) snižovat nitrooční tlak. Zvýšení nitroočního tlaku může být vyšší při současném užívání nitrátů, disopyramidu, glukokortikoidů a haloperidolu. Posílení účinku na centrální nervový systém je možno očekávat při současném užívání UNITROPICu 1% a antihistaminik (léky na alergii) nebo antidepresiv (léky k léčbě deprese, např. tricyklická antidepresiva, prokainamid, chinidin, inhibitory monoaminooxidázy, benzodiazepiny a neuroleptika).

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Přípravek může ovlivnit Vaše nenarozené dítě. Jste-li těhotná, upozorněte na to Vašeho lékaře.

Kojení

Přípravek může ovlivnit Vaše dítě. Pokud kojíte, upozorněte na to Vašeho lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Těsně po nakapání léku UNITROPIC 1% do oka nastává oslnění a rozmazané vidění, které znemožňuje řízení motorových vozidel, obsluhu strojů a práci ve výškách. Kromě toho nelze po podání přípravku vyloučit ani nežádoucí systémové účinky jako např. malátnost, slabost či účinky na srdečně-cévní systém. Proto vykonávat výše jmenované činnosti je možno teprve tehdy, až zcela odezní účinek rozšíření zornice, znehybnění akomodace oka a až zcela odezní světloplachost a případné nežádoucí účinky léku.

UNITROPIC 1% obsahuje benzalkonium-chlorid

Přípravek obsahuje benzalkonium-chlorid, který může způsobit dráždění očí a také je o něm známo, že obarvuje měkké kontaktní čočky. Pacient proto nesmí současně s používáním přípravku nosit měkké kontaktní čočky.

Podle možnosti se po dobu léčení nemají nosit ani tvrdé kontaktní čočky. Není-li vyhnutí, musí pacient před aplikací přípravku tvrdou kontaktní čočku vždy vyjmout a opětovně ji nasadit nejdříve za 20 minut po nakapání přípravku.

3. Jak se přípravek UNITROPIC 1% používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Doporučená dávka přípravku je:

Jednu kapku léku UNITROPIC 1% kápnout do spojivkového vaku. Pokud po aplikaci jedné kapky nedojde k žádoucímu rozšíření zornice, je třeba pokračovat v aplikaci (po 1 kapce v intervalech 5 minut), až se požadovaný účinek dostaví. V průběhu léčby přípravkem UNITROPIC 1% budete muset docházet na pravidelná vyšetření v intervalech, které určí Váš oční lékař.

Pro snížení možné systémové absorpce léčiva se doporučuje ihned po aplikaci přípravku stisknout slzný bod v oblasti vnitřního koutku oka po dobu 2 minut. Toto opatření vede ke snížení systémových nežádoucích účinků a ke zvýšení místního účinku léčiva.

Jestliže jste použil(a) více přípravku UNITROPIC 1% než jste měl(a)

Při dodržení předepsaného dávkování je předávkování prakticky vyloučeno. Při náhodném jednorázovém požití přípravku se mohou vyskytnout příznaky předávkování, ke kterým patří: rozšířeni cév, zčervenání v obličeji, suchost kůže a sliznic, zrychlení srdeční činnosti, horečka, zácpa, zadržení moči, podrážděnost a poruchy chování.

Při náhodném požití léku dítětem je vhodné ihned kontaktovat lékaře a pokusit se u dítěte vyvolat zvracení. Léčebně připadá také do úvahy podání aktivního uhlí nebo výplach žaludku. Při těžkých projevech toxicity je protilátkou volby fysostigmin v dávce 1–2 mg.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek UNITROPIC 1%,začněte s kapáním ihned, jakmile si vzpomenete. Dále pak již dodržujte léčebné schéma. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle četnosti následovně:

velmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), méně časté (>1/1000 až <1/100), vzácné (>1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po lokálním použití přípravků s obsahem tropikamidu: Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

– zvýšení nitroočního tlaku, přechodné píchání nebo pálení v oku, rozmazané vidění, přecitlivělost na světlo (fotofobie), zčervenání očí

– bolest hlavy, závratě

– zpomalená a následně zrychlená činnost srdce s bušením srdce a nepravidelnou činností

– rozšíření cév, které se může projevit pocitem tepla v obličeji nebo zčervenáním

– pokles krevního tlaku, bezvědomí

– pocit na zvracení

– kožní vyrážka

– prodloužení účinku léku (prodloužené rozšíření zornice)

Další nežádoucí účinky u dětí

Tropikamid může způsobit poruchy centrálního nervového systému, které mohou být nebezpečné u kojenců a malých dětí.

Zvýšené riziko systémové toxicity bylo pozorováno u kojenců, předčasně narozených dětí a u dětí s Downovým syndromem, spastickou obrnou nebo poškozením mozku.

U dětí se také může vyskytnout zvracení, závratě, kolísavá chůze a roztažení břišní dutiny u kojenců.

Při případném výskytu neobvyklých reakcí je třeba podávání přípravku ihned vysadit a o dalším užívání léku se poradit s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek UNITROPIC 1% uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 oC. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem nebo mrazem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti přípravku po prvním otevření lahvičky je 28 dní (tj. 4 týdny).

Po nakapání léku do oka lahvičku ihned uzavřete.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných znaků poškození přípravku nebo pokud si všimnete, že bezpečností proužek prvního otevření na uzávěru lahvičky je poškozený. Takový přípravek vraťte do lékárny.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek UNITROPIC 1% obsahuje

– Léčivou látkou je tropicamidum 10 mg v 1 ml očních kapek, roztoku. 1 ml = 37 kapek

– Pomocnými látkami jsou: benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková 1% (k úpravě pH), voda na injekci.

Jak přípravek UNITROPIC 1% vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: čirý, bezbarvý roztok

Druh obalu:

Bílá LDPE lahvička s bezbarvým LDPE kapátkem, bílý PP šroubovací uzávěr s LDPE pojistným kroužkem modré barvy, krabička.

Velikost balení: 1 × 5 ml, 3 × 5 ml nebo 1 × 10 ml očních kapek, roztoku

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 243 333 786

e-mail:

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: UNIMED BOHEMIA s.r.o., U Dvora 25, 779 00 Olomouc. E-mail:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27.1.2016.

5/5

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář