URIZIA

Čtěte příbalový leták URIZIA online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k URIZIA a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku URIZIA

  1. Co je URIZIA a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete URIZIA užívat
  3. Jak se URIZIA užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak URIZIA uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – URIZIA

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Urizia a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Urizia užívat

3. Jak se Urizia užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Urizia uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.   Co je Urizia a k čemu se používá

Urizia je kombinace dvou různých léčiv nazývaných solifenacin a tamsulosin v jedné tabletě. Solifenacin patří do skupiny léků nazývaných anticholinergika a tamsulosin patří do skupiny léků nazývaných alfa-blokátory.

Urizia se používá u mužů k léčbě středně těžkých a těžkých příznaků zadržování moči a mikčních příznaků dolních močových cest, které jsou způsobeny problémy s močovým měchýřem a zvětšenou prostatou (benigní hyperplazie prostaty). Urizia se používá, když předchozí léčba s jediným léčivem nevedla k dostatečnému zmírnění příznaků.

Jak prostata roste, může docházet k problémům s močením (mikční příznaky), jako je oddálený začátek močení (obtížnost začít močit), potíže s močením (slabý proud), ukapávání a pocit neúplného vyprázdnění močového měchýře. Současně je také postižen močový měchýř, který se spontánně stahuje ve chvílích, když močit nechcete. To způsobuje příznaky zadržování moči, jako jsou změny ve vnímání močového měchýře, urgence (silná, náhlá potřeba močit bez předchozího varování) a nutnost častějšího močení.

Solifenacin omezuje nežádoucí kontrakce močového měchýře a zvyšuje množství moči, které je Váš močový měchýř schopen pojmout. Proto může trvat déle, než budete muset jít na toaletu. Tamsulosin umožňuje moči snáze projít močovou trubicí a usnadňuje močení.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Urizia užívat

Neužívejte přípravek Urizia, jestliže:

– jste alergický na solifenacin nebo tamsulosin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

– podstupujete dialýzu;

– máte těžké onemocnění jater;

– trpíte těžkým onemocněním ledvin a jste současně léčen přípravkem, který může snižovat odstraňování přípravku Urizia z těla (např. ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, itrakonazol). Váš lékař nebo lékárník Vás budou informovat, pokud je to Váš případ.

– trpíte středně těžkým onemocněním jater a jste současně léčen přípravkem, který může

snižovat odstraňování přípravku Urizia z těla (například ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, itrakonazol). Váš lékař nebo lékárník Vás budou informovat, pokud se jedná o tento případ;

– máte těžké onemocnění žaludku nebo střev (včetně toxického megakolon, komplikace

spojené s ulcerózní kolitidou);

– trpíte onemocněním svalů nazývaným myastenia gravis, které může způsobit extrémní ochablost určitých svalů;

– trpíte zvýšeným nitroočním tlakem (glaukom), s postupnou ztrátou zraku;

– trpíte mdlobami z důvodu sníženého krevního tlaku při změně polohy (při posazení se

z lehu nebo při postavení se ze sedu); to se nazývá ortostatická hypotenze.

Informujte svého lékaře, pokud si myslíte, že se některý z těchto stavů týká Vás.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Urizia se poraďte se svým lékařem, pokud:

– nejste schopen močit (retence moči);

– máte nějakou obstrukci (omezenou průchodnost) v trávicím traktu;

– Vám hrozí zpomalení činnosti trávicího traktu (pohybu žaludku nebo střev). Lékař Vás

v takovém případě upozorní, zda se Vás to týká.

– máte brániční kýlu (hiatus hernia) nebo pálení žáhy nebo pokud ve stejné době užíváte léky, které mohou způsobit zhoršení zánětu jícnu (ezofagitidy);

– trpíte určitým typem nervového onemocnění (autonomní neuropatie);

– trpíte těžkým onemocněním ledvin;

– trpíte středně těžkým onemocněním jater.

Jsou nutné pravidelné lékařské prohlídky ke sledování vývoje Vašeho stavu, kvůli kterému jste léčen.

Urizia může ovlivnit Váš krevní tlak, což může vyvolat pocit závratí, motání hlavy nebo může přivodit mdloby (ortostatická hypotenze). Pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků, měl byste si sednout nebo lehnout, dokud příznaky nezmizí.

Pokud podstupujete nebo jste objednán na oční operaci kvůli zakalení čočky (katarakta) nebo vyššímu nitroočnímu tlaku (glaukom), informujte prosím svého očního lékaře, že jste dříve užíval, užíváte nebo plánujete užívat přípravek Urizia. Oční lékař může přijmout vhodná opatření s ohledem na léky a chirurgické techniky, které mají být použity. Zeptejte se svého lékaře, zda byste měl odložit užívání nebo dočasně přerušit užívání tohoto léku, pokud podstupujete operaci oka kvůli zakalené čočce (katarakta) nebo zvýšenému nitroočnímu tlaku (glaukom).

Děti a dospívajícíNe­podávejte tento přípravek dětem a dospívajícím.

Další léčivé přípravky a Urizia

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.

Je zvláště důležité, abyste svého lékaře informoval, pokud užíváte:

– léky jako ketokonazol, erytromycin, ritonavir, nelfinavir, itrakonazol, verapamil, diltiazem a paroxetin, které snižují rychlost odstraňování přípravku Urizia z těla;

– jiná anticholinergika, protože účinky i nežádoucí účinky obou léků se mohou zvýšit, pokud užíváte dva léky stejného typu;

– cholinergika, protože ta mohou snížit účinnost přípravku Urizia;

– léky jako metoklopramid a cisaprid, které zrychlují činnost trávicího ústrojí. Urizia může snížit jejich účinnost.

– jiné alfablokátory, protože mohou způsobit nechtěný pokles krevního tlaku;

– léky, jako jsou bisfosfonáty, které mohou vyvolat nebo zhoršit zánět jícnu (ezofagitida).

Urizia s jídlem a pitím

Přípravek Urizia můžete užívat s jídlem nebo bez jídla, podle vlastních preferencí.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek Urizia není určen k použití u žen.

U mužů byla hlášena abnormální ejakulace (porucha ejakulace). To znamená, že semeno neodchází z těla močovou trubicí, ale místo toho jde do močového měchýře (retrográdní ejakulace) nebo množství ejakulátu je výrazně sníženo nebo chybí (selhání ejakulace). Tento jev je neškodný.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Urizia může způsobovat závratě, rozmazané vidění, únavu a méně často ospalost. Pokud trpíte těmito nežádoucími účinky, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

3. Jak se Urizia užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Maximální denní dávka je jedna tableta obsahující 6 mg solifenacinu a 0,4 mg tamsulosinu, podávaná ústy. Lze ji užívat spolu s jídlem nebo bez jídla, podle vlastní preference. Tabletu nedrťte ani nekousejte.

Jestliže jste užil více přípravku Urizia, než jste měl

Jestliže jste užil více tablet, než Vám bylo předepsáno, nebo pokud někdo jiný omylem užil Vaše tablety, ihned kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo nemocnici s žádostí o radu.

V případě předávkování Vás lékař může léčit aktivním živočišným uhlím; nouzový výplach žaludku může být užitečný, pokud se provede do 1 hodiny od předávkování. Nevyvolávejte zvracení.

Příznaky předávkování mohou zahrnovat: sucho v ústech, závratě a rozmazané vidění, vnímání věcí, které nejsou skutečné (halucinace), předrážděnost, záchvaty (křeče), potíže s dýcháním, zvýšený srdeční tep (tachykardie), neschopnost částečně nebo zcela vyprázdnit močový měchýř nebo se vymočit (retence moči) a/nebo nežádoucí pokles krevního tlaku.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Urizia

Užijte další tabletu Urizia jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal užívat přípravek Urizia

Jestliže jste přestal užívat přípravek Urizia, Vaše původní potíže se mohou vrátit nebo zhoršit. Vždy se poraďte se svým lékařem, pokud uvažujete o ukončení léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i Urizia nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejzávažnějším nežádoucím účinkem, který byl pozorován během léčby přípravkem Urizia v klinických studiích méně často (může postihnout až 1 ze 100 mužů), je akutní retence moči, což je náhlá neschopnost močit. Pokud si myslíte, že můžete mít tento příznak, ihned vyhledejte lékaře. Možná budete muset přestat užívat přípravek Urizia.

Při užívání přípravku Urizia se mohou vyskytnout alergické reakce:

– Méně časté příznaky alergické reakce mohou zahrnovat kožní vyrážku (která může být

svědivá), nebo kopřivku.

– Vzácné příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, které mohou způsobit potíže při polykání nebo dýchání (angioedém). Angioedém byl hlášen vzácně při léčbě tamsulosinem a velmi vzácně při léčbě solifenacinem. Při výskytu angioedému musíte okamžitě přestat přípravek Urizia užívat a znovu již nesmíte začít s jeho užíváním.

Pokud se objeví alergická reakce nebo závažná kožní reakce (např. puchýře a olupování kůže), je nutné, abyste ihned informoval svého lékaře a přestal užívat přípravek Urizia. Měla by být zahájena vhodná léčba a přijata vhodná opatření.

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 mužů)

– sucho v ústech

– zácpa

– porucha trávení (dyspepsie)

– závrať

– rozmazané vidění

– únava (vyčerpání)

– abnormální ejakulace (porucha ejakulace). To znamená, že semeno neodchází z těla močovou trubicí, ale místo toho jde do močového měchýře (retrográdní ejakulace) nebo množství ejakulátu je výrazně sníženo nebo chybí (selhání ejakulace). Tento jev je neškodný.

– nutkání ke zvracení (nauzea)

– bolesti břicha.

Další méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 mužů)

– ospalost (somnolence)

– svědění (pruritus)

– infekce močových cest, infekce močového měchýře (cystitida)

– porucha vnímání chuti (dysgeusie)

– suché oči

– suchost v nose

– refluxní choroba (gastroezofageální reflux)

– sucho v krku

– suchá kůže

– potíže při močení

– hromadění tekutin v dolních končetinách (edém)

– bolest hlavy

– rychlý nebo nepravidelný srdeční tep (palpitace)

– pocit motání hlavy nebo slabosti zejména při vstávání (ortostatická hypotenze)

– rýma nebo ucpaný nos (rinitida)

– průjem

– nevolnost (zvracení)

– únava (astenie).

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 mužů)

– zadržování velkého množství tvrdé stolice v tlustém střevě (fekální impakce)

– pocit na omdlení (synkopa)

– kožní alergie, která vede k otoku, který se vyskytuje v tkáni těsně pod povrchem kůže (angioedém).

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 mužů)

– halucinace, zmatenost

– alergická kožní reakce (multiformní erytém)

– dlouhotrvající a bolestivá erekce (obvykle během sexuální aktivity) (priapismus)

– vyrážka, zánět a puchýře na kůži nebo sliznicích rtů, očí, úst, nosních dutin nebo genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

– snížená chuť k jídlu

– vysoké hladiny draslíku v krvi (hyperkalemie), které mohou způsobit abnormální srdeční rytmus

– zvýšený nitrooční tlak (glaukom)

– nepravidelné nebo neobvyklé bušení srdce (prodloužení QT intervalu, Torsade de Pointes, fibrilace síní, arytmie)

– rychlejší tep (tachykardie)

– dušnost (dyspnoe)

– během operace oka kvůli zakalení čočky (katarakta) nebo zvýšenému nitroočnímu tlaku (glaukom), se zornička (černý kruh ve středu oka) nemusí zvětšovat, jak by bylo potřeba. V průběhu chirurgického zákroku může také dojít k ochabnutí duhovky (barevná část oka).

– poruchy hlasu

– poruchy jater

– svalová slabost

– poruchy funkce ledvin

– zhoršení vidění

– krvácení z nosu (epistaxe).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Urizia uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.   Obsah balení a další informace

Co Urizia obsahuje

– Léčivými látkami jsou solifenacini succinas 6 mg a tamsulosini hydrochloridum 0,4 mg.

– Dalšími složkami jsou mannitol (E421), maltosa, makrogol, magnesium-stearát (E470b),

butylhydroxytoluen (E321), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), hypromelosa (E464), oxid železitý červený (E172).

Jak Urizia vypadá a co obsahuje toto balení

Urizia 6 mg/0,4 mg tablety jsou kulaté, červeně potahované tablety s vyraženým „6/0,4“.

Tablety Urizia s řízeným uvolňováním jsou dostupné v aluminiových blistrech obsahujících 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 nebo 200 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Astellas Pharma s.r.o

Sokolovská 100/94

Praha 8

Česká republika

Výrobce

Astellas Pharma Europe BV

Sylviusweg 62 2333 BE Leiden

Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko, Řecko, Irsko, Lucembursko, Slovenská republika, Španělsko, Velká Británie, Nizozemsko: Vesomni

Belgie: Vesomni 6 mg/0,4 mg tabletten met gereguleerde afgifte

Česká republika, Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko: Urizia

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2. 5. 2018

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv ().

7

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář