UROFLOW 2 MG

Čtěte příbalový leták UROFLOW 2 MG online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k UROFLOW 2 MG a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku UROFLOW 2 MG

  1. Co je UROFLOW 2 MG a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete UROFLOW 2 MG užívat
  3. Jak se UROFLOW 2 MG užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak UROFLOW 2 MG uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – UROFLOW 2 MG

1.   Co je přípravek UROFLOW a k čemu se užívá

Přípravek UROFLOW patří k léčivům, které uvolňují svalstvo močového měchýře.

Přípravek UROFLOW se používá k léčbě příznaků nadměrné funkce svalů močového měchýře projevující se naléhavým a častým močením nebo neschopností udržet moč při naléhavé potřebě močení.

Tento přípravek je určen k léčbě dospělých.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UROFLOW užívat

Neužívejte přípravek UROFLOW:

– jestliže jste alergický(á) na tolterodin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

– jestliže trpíte sníženou schopností vyprazdňovat močový měchýř,

– jestliže trpíte obtížně léčitelnou formou zeleného zákalu (glaukom) projevující se vysokým nitroočním tlakem a bolestí v očích,

– jestliže trpíte onemocněním myastenia gravis (onemocnění projevující se výraznou svalovou slabostí),

– jestliže trpíte těžkou ulcerózní kolitidou (zánětlivé postižení střev s vředy, krvavým průjmem) nebo toxickým megakolon (výrazné chorobné rozšíření tlustého střeva vzniklé např. jako závažná život ohrožující komplikace ulcerózní kolitidy nebo jiného střevního onemocnění).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku UROFLOW se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

– máte potíže s močením a slabý proud moči,

– máte bolestivě nafouknuté břicho ovlivňující průchod a trávení potravy, nebo pokud jste někdy trpěl(a) nebo trpíte silnou zácpou,

– trpíte onemocněním jater nebo ledvin. V takovém případě lékař sníží obvyklou dávku,

– trpíte autonomní neuropatií (onemocněním nervů, které se občas vyskytne při cukrovce a může vést k nízkému krevnímu tlaku, průjmům nebo impotenci),

– trpíte brániční kýlou, kdy se část žaludku vysouvá nad bránici,

– máte problémy se srdcem jako:

– neobvyklý záznam EKG,

– pomalý srdeční rytmus (bradykardie),

– užíváte jiné léky, které ovlivňují srdeční rytmus,

– trpíte srdečním onemocněním jako je:

– kardiomyopatie (slabost srdečního svalu),

– srdeční ischemie (snížení přítoku krve do srdečního svalu),

– nepravidelný srdeční rytmus (arytmie),

– srdeční selhání,

– máte neobvykle nízké hodnoty draslíku (hypokalemie), vápníku (hypokalcemie) nebo hořčíku (hypomagnezemie) v krvi.

Další léčivé přípravky a přípravek UROFLOW

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinky některých léků a přípravku UROFLOW se mohou vzájemně ovlivňovat a zvyšovat účinek přípravku UROFLOW:

– antibiotika obsahující erythromycin, klarithromycin,

– přípravky k léčbě plísňových infekcí,

– přípravky k léčbě HIV,

– přípravky na léčbu nepravidelného srdečního tepu (obsahující např. amiodaron, sotalol, chinidin, prokainamid),

– léky, které působí podobným mechanismem účinku jako přípravek UROFLOW (antimuskarinovými účinky), nebo léky, které působí opačným mechanismem účinku než přípravek UROFLOW (cholinergními účinky).

Přípravek UROFLOW může snižovat účinek léků podporujících pohyblivost trávicího ústrojí (léky obsahující metoklopramid nebo cisaprid). Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého lékaře.

Přípravek UROFLOW s jídlem a pitím

Přípravek UROFLOW se může užívat nezávisle na jídle; zapijí se vodou.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Užívání přípravku UROFLOW během těhotenství se nedoporučuje. Kojící ženy se mají užívání tohoto přípravku vyvarovat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek UROFLOW může vyvolávat rozmazané vidění a snižovat schopnost reakce. Pokud máte v úmyslu řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje, poraďte se vždy se svým lékařem.

3. Jak se přípravek UROFLOW užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí pacienti (včetně starších pacientů)

Doporučená dávka je 2 mg (1 tableta přípravku UROFLOW 2 mg) dvakrát denně. Tablety se polykají celé.

Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin

Doporučená dávka je 1 mg (1 tableta přípravku UROFLOW 1 mg) dvakrát denně.

Přínos léčby se má po 2 až 3 měsících znovu posoudit.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek UROFLOW se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím.

Jestliže jste užil(a) více přípravku UROFLOW, než jste měl(a)

Neužívejte více tablet, než kolik Vám předepsal lékař. Jestliže jste omylem užil(a) více tablet, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Při předávkování či náhodném užití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek UROFLOW

Jestliže jste si zapomněl(a) vzít tabletu v obvyklý čas, vezměte si ji hned, jakmile si to uvědomíte, pokud však již není čas užít další dávku.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek UROFLOW

Léčbu sami nepřerušujte.

Váš lékař Vám sdělí, jak dlouho bude léčba přípravkem UROFLOW trvat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Léčbu ihned přerušte a vyhledejte lékaře, pokud se u Vás vyskytnou níže uvedené nežádoucí účinky

– alergická reakce ve formě kožní vyrážky, otok obličeje nebo dýchací obtíže (angioedém).

– kopřivka, náhlý otok kolem očí, pocit tísně na hrudi spojený s obtížným dýcháním nebo polykáním, modrání kůže, nízký krevní tlak (anafylaktoidní reakce).

Během užívání tolterodinu (což je léčivá látka přípravku UROFLOW) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazené dle četnosti výskytu); jestliže Vás některé z těchto nežádoucích účinků budou obtěžovat, informujte svého lékaře, který Vám může snížit dávku.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

– sucho v ústech,

– bolest hlavy.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

– zánět průdušek (bronchitida),

– závratě, ospalost, změny citlivosti – mravenčení prstů (parestézie),

– suché oči, změněné vidění (rozmazané vidění),

– točení hlavy,

– bušení srdce (palpitace),

– zažívací obtíže po jídle (dyspepsie), zácpa, bolesti břicha, plynatost, zvracení, průjem,

– bolestivé nebo ztížené močení, neschopnost vyprázdnit močový měchýř,

– suchá kůže,

– únava, bolest na hrudi, hromadění tekutiny v těle způsobující otoky (např. kotníků),

– přibývání na váze.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

– alergické reakce,

– nervozita,

– zrychlený tep, srdeční selhání, nepravidelný tep,

– pálení žáhy,

– potíže s pamětí.

Není známo (z dostup­ných údajů nelze četnost určit):

– zmatenost, halucinace, dezorientovanost,

– zčervenání kůže.

– také byly hlášeny případy zhoršení příznaků demence u pacientů, kterým je demence léčena.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.   Jak přípravek UROFLOW uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo na blistru za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.   Obsah balení a další informace

Co přípravek UROFLOW obsahuje

– Léčivou látkou je tolterodini hydrogenotartras. Jedna potahovaná tableta obsahuje 1 mg nebo 2 mg tolterodinu.

– Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymetylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-stearyl-fumarát.

Potahová vrstva tablety:

UROFLOW 1 mg: hypromelosa 2910/5, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), mastek.

UROFLOW 2 mg: hypromelosa 2910/5, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), mastek.

Jak přípravek UROFLOW vypadá a co obsahuje toto balení

UROFLOW 1 mg: žluté kulaté bikonvexní potahované tablety

UROFLOW 2 mg: bílé kulaté bikonvexní potahované tablety

Velikost balení: 28 potahovaných tablet

56 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37, Praha 10, Česká republika

Výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37, Praha 10, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod , těmito názvy:

Česká republika

UROFLOW

1mg /2 mg

Polsko

UROFLOW

1/2

Estonsko

UROFLOW 2 mg ohukese polumeerikattega tabletid

Lotyšsko

UROFLOW 2 mg apvalkotas tabletes

Litva

UROFLOW 2 mg plevele dengtos tabletes

Rumunsko

UROFLOW 1/2, comprimate filmate, 1 mg/2 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.6.2015

 

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář